Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 277kWORD 196k
Tiistai 8. syyskuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien eläinten kloonaaminen ***I (keskustelu)
 4.Tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteeton soveltaminen ***II (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Pakkotyötä koskeva ILO:n yleissopimus: sosiaalipolitiikka *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.2.Pyyntö Janusz Korwin-Mikken parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.3.Tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteeton soveltaminen ***II (äänestys)
  5.4.Hyljetuotteiden kauppa ***I (äänestys)
  5.5.Maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien eläinten kloonaaminen ***I (äänestys)
  5.6.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) (äänestys)
  5.7.Komission jäsenten kuuleminen: vuoden 2014 kokemukset (äänestys)
  5.8.Ihmisoikeudet ja teknologia kolmansissa maissa (äänestys)
  5.9.Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen: kohti yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperusteisia tarkastuksia (äänestys)
  5.10.Perheyritykset Euroopassa (äänestys)
  5.11.Tutkimus ja innovointi sinisessä taloudessa työpaikkojen ja kasvun luomiseksi (äänestys)
  5.12.Nuorten yrittäjyyden edistäminen koulutuksen avulla (äänestys)
  5.13.Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa (äänestys)
  5.14.Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Neuvoston kanta esitykseen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 (keskustelu)
 10.Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat kansainvälistä suojelua koskevat väliaikaiset toimenpiteet * (keskustelu)
 11.EU:n politiikkojen urbaani ulottuvuus - Investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun: unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen (keskustelu)
 12.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 13.Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden 2012 arviointi (keskustelu)
 14.Työjärjestyksen tulkinnat
 15.Kalastuskumppanuussopimus Guinea-Bissaun kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (suositus) *** - Kalastuskumppanuussopimus Guinea-Bissaun kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (mietintö) - Kalastuskumppanuussopimus Kap Verden kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (suositus) *** - Kalastuskumppanuussopimus Kap Verden kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (mietintö) - Kalastuskumppanuussopimus Madagaskarin kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (keskustelu)
 16.Liikennepolitiikan vuoden 2011 valkoisen kirjan täytäntöönpano (keskustelu)
 17.Vapaita ammatinharjoittajia tukevien toimintalinjojen seuranta (keskustelu)
 18.Naisten tiede- ja yliopistourat (lyhyt esittely)
 19.Tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen EU:ssa koulutuksen avulla (lyhyt esittely)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Venäjä, erityisesti Eston Kohverin, Oleh Santsovin ja Olexandr Koltšenkon tapaus (2015/2838(RSP))

- Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta Venäjästä, erityisesti Eston Kohverin, Oleh Santsovin ja Olexandr Koltšenkon tapauksesta (B8-0845/2015)

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Roberts Zīle ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta Venäjästä, erityisesti Eston Kohverin, Oleh Santsovin ja Olexandr Koltšenkon tapauksesta (B8-0847/2015)

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg ja Peter Lundgren EFDD-ryhmän puolesta Venäjästä, erityisesti Eston Kohverin, Oleh Santsovin ja Olexandr Koltšenkon tapauksesta (B8-0849/2015)

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Roberta Metsola ja Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta Venäjästä, erityisesti Eston Kohverin, Oleh Santsovin ja Olexandr Koltšenkon tapauksesta (B8-0850/2015)

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Stelios Kouloglou ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta Venäjästä, erityisesti Eston Kohverin, Oleh Santsovin ja Olexandr Koltšenkon tapauksesta (B8-0851/2015)

- Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta Venäjästä, erityisesti Eston Kohverin, Oleh Santsovin ja Olexandr Koltšenkon tapauksesta (B8-0852/2015)

- Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Sergio Gutiérrez Prieto, Jonás Fernández, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Anna Hedh, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche ja Claudia Tapardel S&D-ryhmän puolesta Venäjästä, erityisesti Eston Kohverin, Oleh Santsovin ja Olexandr Koltšenkon tapauksesta (B8-0855/2015).

II.   Angola (2015/2839(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta Angolasta (B8-0846/2015)

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta Angolasta (B8-0848/2015)

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Lara Comi ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta Angolasta (B8-0853/2015)

- Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek ja Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta Angolan tilanteesta (B8-0854/2015)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Angolasta (B8-0857/2015)

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta Angolasta (B8-0859/2015)

- Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Monika Flašíková Beňová, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Victor Negrescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Andrea Cozzolino, David Martin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Renato Soru, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Demetris Papadakis, Jeppe Kofod, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ja Daciana Octavia Sârbu S&D-ryhmän puolesta Angolasta (B8-0861/2015).

III.   Azerbaidžan (2015/2840(RSP))

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Helga Trüpel ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta Azerbaidžanin ihmisoikeustilanteesta (B8-0856/2015)

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta Azerbaidžanista (B8-0858/2015)

- Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Lara Comi ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta Azerbaidžanista (B8-0860/2015)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta Azerbaidžanin ihmisoikeustilanteesta (B8-0862/2015)

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kostas Chrysogonos ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta Azerbaidžanin ihmisoikeustilanteesta (B8-0863/2015)

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta Azerbaidžanista (B8-0864/2015)

- Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward ja Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta Azerbaidžanista (B8-0865/2015).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien eläinten kloonaaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten kloonaamisesta [2013/0433(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijät: Giulia Moi ja Renate Sommer (A8-0216/2015)

Renate Sommer ja Giulia Moi esittelivät mietinnön.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jude Kirton-Darling (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu S&D-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Fredrick Federley ja Gilles Lebreton, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Sylvie Goddyn ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik ja Paolo De Castro.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan ja Tibor Szanyi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė ja James Carver.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi ja Renate Sommer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2015, kohta 5.5.


4. Tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteeton soveltaminen ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseksi jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta [2013/0410(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Liisa Jaakonsaari esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Daniel Dalton ECR-ryhmän puolesta, Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Laurenţiu Rebega ENF-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, Maria Grapini, Vicky Ford, Marco Zullo, Mylène Troszczynski, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova ja Nicola Danti.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Franc Bogovič, Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja Liisa Jaakonsaari.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2015, kohta 5.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.45 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI


5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Pakkotyötä koskeva ILO:n yleissopimus: sosiaalipolitiikka *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan Euroopan unionin edun mukaisesti pakollista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 1930 sopimuksen vuoden 2014 pöytäkirja sosiaalipolitiikkaan liittyvien kysymysten osalta [2014/0259(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2015)0281)

Parlamentti hyväksyi esityksen neuvoston päätökseksi.


5.2. Pyyntö Janusz Korwin-Mikken parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Janusz Korwin-Mikken parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2015/2102(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2015)0282)


5.3. Tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteeton soveltaminen ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseksi jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta [2013/0410(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA-PROV(2015)0283)


5.4. Hyljetuotteiden kauppa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hyljetuotteiden kaupasta annetun asetuksen (EY) N:o 1007/2009 muuttamisesta [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA-PROV(2015)0284)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0284)


5.5. Maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien eläinten kloonaaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten kloonaamisesta [2013/0433(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijät: Giulia Moi ja Renate Sommer (A8-0216/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA-PROV(2015)0285)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0285)


5.6. Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) (äänestys)

Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2013–2014) [2014/2254(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (PPE-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

LIBE-VALIOKUNNAN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0286)


5.7. Komission jäsenten kuuleminen: vuoden 2014 kokemukset (äänestys)

Mietintö komission jäsenten kuulemista koskevista menettelyistä ja käytännöistä, vuoden 2014 kokemuksista [2015/2040(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Richard Corbett (A8-0197/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0287)


5.8. Ihmisoikeudet ja teknologia kolmansissa maissa (äänestys)

Mietintö ihmisoikeuksista ja teknologiasta: murtohälytys- ja valvontajärjestelmien vaikutus ihmisoikeuksiin kolmansissa maissa [2014/2232(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0288)


5.9. Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen: kohti yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperusteisia tarkastuksia (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta: kohti yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperusteisia tarkastuksia [2014/2234(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0289)


5.10. Perheyritykset Euroopassa (äänestys)

Mietintö perheyrityksistä Euroopassa [2014/2210(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0290)

Puheenvuorot:

Sofia Sakorafa esitti 29 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


5.11. Tutkimus ja innovointi sinisessä taloudessa työpaikkojen ja kasvun luomiseksi (äänestys)

Mietintö tutkimuksen ja innovoinnin hyödyntämättömistä mahdollisuuksista sinisessä taloudessa työpaikkojen ja kasvun luomiseksi [2014/2240(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A8-0214/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0291)


5.12. Nuorten yrittäjyyden edistäminen koulutuksen avulla (äänestys)

Mietintö nuorten yrittäjyyden edistämisestä koulutuksen avulla [2015/2006(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0292)


5.13. Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa (äänestys)

Mietintö aiheesta ”Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa” [2014/2149(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0293)


5.14. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta (äänestys)

Mietintö eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seurannasta [2014/2239(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (PPE- ja ECR-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

ENVI-VALIOKUNNAN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0294)

Puheenvuorot:

Lynn Boylan ehdotti 92 kohtaan suullista tarkistusta, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sitä.


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus toiseen käsittelyyn: Liisa Jaakonsaari - A8-0234/2015
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Mietintö Cristian-Silviu Buşoi - A8-0186/2015
Neena Gill, Bendt Bendtsen, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Mietintö Giulia Moi ja Renate Sommer - A8-0216/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Andrejs Mamikins, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák

Mietintö Laura Ferrara - A8-0230/2015
Neena Gill, Dubravka Šuica, Krisztina Morvai, Marijana Petir, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Andrejs Mamikins, Bill Etheridge, Stanislav Polčák

Mietintö Richard Corbett - A8-0197/2015
Richard Corbett S&D-ryhmän puolesta, Stanislav Polčák

Mietintö Marietje Schaake - A8-0178/2015
Neena Gill, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins

Mietintö Petri Sarvamaa - A8-0240/2015
Estefanía Torres Martínez, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Marijana Petir

Mietintö Angelika Niebler - A8-0223/2015
Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta, Juan Carlos Girauta Vidal, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Marijana Petir, Diane Dodds, Andrejs Mamikins

Mietintö João Ferreira - A8-0214/2015
Dubravka Šuica, Deirdre Clune

Mietintö Michaela Šojdrová - A8-0239/2015
Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Diane Dodds, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Mietintö Mircea Diaconu - A8-0207/2015
Dubravka Šuica, Notis Marias, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Mietintö Lynn Boylan - A8-0228/2015
Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Marian Harkin, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Marijana Petir.


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.45 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

8. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


9. Neuvoston kanta esitykseen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 (keskustelu)

Neuvoston julkilausuma: Neuvoston kanta esitykseen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 (2015/2735(RSP))

Pierre Gramegna (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez (esittelijät).

Pierre Gramegna käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


10. Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat kansainvälistä suojelua koskevat väliaikaiset toimenpiteet * (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta, Iliana Iotova S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Lorenzo Fontana ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli ja Branislav Škripek.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos ja Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Ska Keller.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.10.


11. EU:n politiikkojen urbaani ulottuvuus - Investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun: unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen (keskustelu)

Mietintö EU:n politiikkojen urbaanista ulottuvuudesta [2014/2213(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Mietintö investoimisesta työpaikkoihin ja kasvuun: unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen [2014/2245(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch ja Kerstin Westphal esittelivät mietinnöt.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Costas Mavrides (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Danuta Jazłowiecka (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Evelyn Regner (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Neoklis Sylikiotis (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Silvia Costa (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Julie Girling (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jan Olbrycht PPE-ryhmän puolesta, Constanze Krehl S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Andrew Lewer ECR-ryhmän puolesta, Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Steeve Briois ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, joka kieltäytyi vastaamasta Tibor Szanyin sinisen kortin kysymykseen, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida ja Georgi Pirinski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes ja Janusz Zemke.

Puheenvuorot: Corina Crețu, Tamás Deutsch ja Kerstin Westphal.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.11 ja istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.12.


12. Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)

Oikaisuista P7_TA(2012)0241(COR02), P7_TA(2013)0491(COR02), P7_TA(2013)0490(COR02), P7_TA(2013)0492(COR03), P7_TA(2013)0494(COR02) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 7.9.2015, kohta 10).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti, nämä oikaisut katsotaan hyväksytyiksi.


13. Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden 2012 arviointi (keskustelu)

Mietintö kertomuksesta aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden 2012 toteutuksesta, tuloksista ja yleisestä arvioinnista [2014/2255(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Eduard Kukan esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: David Casa PPE-ryhmän puolesta, Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dominique Martin ENF-ryhmän puolesta, Thomas Mann ja Jutta Steinruck.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Puheenvuorot: Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt ja Verónica Lope Fontagné.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon ja Konstantinos Papadakis.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Eduard Kukan.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.13.


14. Työjärjestyksen tulkinnat

Eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 7.9.2015, kohta 12) ilmoitettiin työjärjestyksen 130 artikla 3 kohdan ja 191 artiklan tulkinnoista, jotka perussopimusasioiden valiokunta oli antanut.

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ole esittänyt vastalausetta työjärjestyksen 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti, tulkinnat katsotaan hyväksytyksi (P8_TA-PROV(2015)0295 ja P8_TA-PROV(2015)0296).


15. Kalastuskumppanuussopimus Guinea-Bissaun kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (suositus) *** - Kalastuskumppanuussopimus Guinea-Bissaun kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (mietintö) - Kalastuskumppanuussopimus Kap Verden kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (suositus) *** - Kalastuskumppanuussopimus Kap Verden kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (mietintö) - Kalastuskumppanuussopimus Madagaskarin kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A8-0233/2015)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä [2015/2119(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A8-0236/2015)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen pöytäkirjan tekemisestä [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen pöytäkirjan tekemisestä [2015/2100(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Madagaskarin tasavallan ja Euroopan yhteisön välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

João Ferreira, Peter van Dalen ja Ricardo Serrão Santos esittelivät mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Manuel Fernandes (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jean-Paul Denanot (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Alain Cadec PPE-ryhmän puolesta, Clara Eugenia Aguilera García S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas ja Werner Kuhn.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Renata Briano ja Jarosław Wałęsa.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Notis Marias, Gesine Meissner, José Inácio Faria ja Igor Šoltes.

Puheenvuorot: Karmenu Vella, Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen ja Ricardo Serrão Santos.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.2, istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.3, istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.4, istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.5, istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.5 ja istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.6.


16. Liikennepolitiikan vuoden 2011 valkoisen kirjan täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö liikennepolitiikan vuoden 2011 valkoisen kirjan täytäntöönpanosta: tilannekatsaus ja kohti kestävää liikkuvuutta [2015/2005(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

Wim van de Camp esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Markus Pieper PPE-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Claudia Tapardel S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter Lundgren EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Jill Seymour, Massimiliano Salini, Agnes Jongerius, Georges Bach ja Deirdre Clune.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Cláudia Monteiro de Aguiar, Lucy Anderson, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Dieter-Lebrecht Koch ja Inés Ayala Sender.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Wim van de Camp.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.14.


17. Vapaita ammatinharjoittajia tukevien toimintalinjojen seuranta (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000080/2015) laatima Antonio Tajani ja Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta ja Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, komissiolle: Vapaiden ammattien erityistarpeita koskevan kertomuksen seuranta (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015)

Antonio Tajani ja Evelyne Gebhardt esittelivät kysymyksen.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Nicola Danti S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Constance Le Grip, Othmar Karas, Massimiliano Salini ja Adam Szejnfeld.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Elżbieta Bieńkowska käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Naisten tiede- ja yliopistourat (lyhyt esittely)

Mietintö naisten tiede- ja yliopistourista sekä naisten urakehityksen esteistä [2014/2251(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0235/2015)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Therese Comodini Cachia, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Eleonora Forenza, Constance Le Grip, Arne Gericke ja Jordi Sebastià.

Tibor Navracsics (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.15.


19. Tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen EU:ssa koulutuksen avulla (lyhyt esittely)

Mietintö tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä EU:ssa koulutuksen avulla [2014/2250(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

Liliana Rodrigues esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Anna Záborská, Branislav Škripek ja Arne Gericke.

Tibor Navracsics (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.16.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 565.914/OJME).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.35.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor

Oikeudellinen huomautus