Rodyklė 
Protokolas
PDF 277kWORD 214k
Antradienis, 2015 m. rugsėjo 8 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Ūkiniais tikslais laikomų ir dauginamų gyvūnų klonavimas ***I (diskusijos)
 4.Teisingas muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymas ***II (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.TDO konvencija dėl priverstinio darbo: socialinė politika *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.2.Prašymas atšaukti Parlamento nario Januszo Korwin-Mikke imunitetą *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.3.Teisingas muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymas ***II (balsavimas)
  5.4.Prekyba produktais iš ruonių ***I (balsavimas)
  5.5.Ūkiniais tikslais laikomų ir dauginamų gyvūnų klonavimas ***I (balsavimas)
  5.6.Pagrindinių teisių padėtis ES (2013–2014) (balsavimas)
  5.7.Komisijos narių klausymai: 2014 m. proceso pamokos (balsavimas)
  5.8.Žmogaus teisės ir technologijos trečiosiose šalyse (balsavimas)
  5.9.ES finansinių interesų apsauga. Rezultatais grindžiamos bendros žemės ūkio politikos kontrolės sistemos kūrimas (balsavimas)
  5.10.Šeimos verslo įmonės Europoje (balsavimas)
  5.11.Mėlynosios ekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialas siekiant kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą (balsavimas)
  5.12.Jaunimo verslumo skatinimas pasitelkiant švietimą ir mokymą (balsavimas)
  5.13.Integruotas požiūris į Europos kultūros paveldą (balsavimas)
  5.14.Tolesni Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ veiksmai (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Tarybos pozicijos dėl 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas (diskusijos)
 10.Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje * (diskusijos)
 11.ES politikos miestų dimensija - Investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą: ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ES skatinimas (diskusijos)
 12.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 13.2012 Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų įvertinimas (diskusijos)
 14.Darbo tvarkos taisykllių išaiškinimai
 15.Žuvininkystės partnerystės susitarimas su Bisau Gvinėja: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** - Žuvininkystės partnerystės susitarimas su Bisau Gvinėja: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas - Žvejybos partnerystės susitarimas su Žaliuoju Kyšuliu: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** - Žvejybos partnerystės susitarimas su Žaliuoju Kyšuliu: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas - Žvejybos partnerystės susitarimas su Madagaskaru: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (diskusijos)
 16.2011 m. Baltosios knygos dėl transporto įgyvendinimas (diskusijos)
 17.Reakcija į Laisvųjų profesijų verslo stiprinimo veiklos kryptis (diskusijos)
 18.Moterų karjera mokslo srityje ir universitetuose (trumpas pristatymas)
 19.Didesnių galių suteikimas mergaitėms ES pasitelkiant švietimą (trumpas pristatymas)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Rusija, ypač Estono Kohvero, Oleho Sencovo ir Oleksandro Kolčenkos atvejis (2015/2838(RSP))

- Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu dėl Rusijos, ypač Estono Kohvero, Oleho Sencovo ir Oleksandro Kolčenkos atvejo (B8-0845/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Roberts Zīle ir Arne Gericke ECR frakcijos vardu dėl Rusijos, ypač apkaltinamųjų nuosprendžių Estonui Kohverui, Olehui Sencovui ir Oleksandrui Kolčenkai (B8-0847/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg ir Peter Lundgren EFDD frakcijos vardu dėl rimtų abejonių, kylančių dėl Estono Kohvero, Oleho Sencovo ir Oleksandro Kolčenkos sulaikymo ir teismo proceso Rusijos Federacijoje (B8-0849/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Roberta Metsola ir Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu dėl Rusijos, ypač Estono Kohvero, Oleho Sencovo ir Oleksandro Kolčenkos atvejo (B8-0850/2015);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Stelios Kouloglou ir Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu dėl Rusijos, ypač Estono Kohvero, Oleho Sencovo ir Oleksandro Kolčenkos atvejo (B8-0851/2015);

- Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu dėl Rusijos, ypač Estono Kohvero, Oleho Sencovo ir Oleksandro Kolčenkos atvejo (B8-0852/2015);

- Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Sergio Gutiérrez Prieto, Jonás Fernández, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Anna Hedh, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche ir Claudia Tapardel S&D frakcijos vardu dėl Rusijos, ypač Estono Kohvero, Oleho Sencovo ir Oleksandro Kolčenkos atvejo (B8-0855/2015).

II.   Angola (2015/2839(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić ir Arne Gericke ECR frakcijos vardu dėl Angolos (B8-0846/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu dėl Angolos (B8-0848/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Lara Comi ir Roberta Metsola PPE frakcijos vardu dėl Angolos (B8-0853/2015);

- Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek ir Urmas Paet ALDE frakcijos vardu dėl padėties Angoloje (B8-0854/2015)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl Angolos (B8-0857/2015);

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu dėl Angolos (B8-0859/2015);

- Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Monika Flašíková Beňová, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Victor Negrescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Andrea Cozzolino, David Martin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Renato Soru, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Demetris Papadakis, Jeppe Kofod, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ir Daciana Octavia Sârbu S&D frakcijos vardu dėl Angolos (B8-0861/2015).

III.   Azerbaidžanas (2015/2840(RSP))

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Helga Trüpel ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Azerbaidžane (B8-0856/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski ir Arne Gericke ECR frakcijos vardu dėl Azerbaidžano (B8-0858/2015);

- Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Lara Comi ir Roberta Metsola PPE frakcijos vardu dėl Azerbaidžano (B8-0860/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Laura Agea EFDD frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Azerbaidžane (B8-0862/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kostas Chrysogonos ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Azerbaidžane (B8-0863/2015);

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu dėl Azerbaidžano (B8-0864/2015);

- Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward ir Flavio Zanonato S&D frakcijos vardu dėl Azerbaidžano (B8-0865/2015).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Ūkiniais tikslais laikomų ir dauginamų gyvūnų klonavimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ūkiniais tikslais laikomų ir dauginamų galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų klonavimo [2013/0433(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjos: Giulia Moi ir Renate Sommer (A8-0216/2015)

Renate Sommer ir Giulia Moi pristatė pranešimą.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jude Kirton-Darling (INTA komiteto nuomonės referentė), Pilar Ayuso PPE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu S&D frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, Ulrike Müller ALDE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Fredrick Federley ir Gilles Lebreton, John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu, Sylvie Goddyn ENF frakcijos vardu, Zoltán Balczó, , nepriklausomas Parlamento narys, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik ir Paolo De Castro.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan ir Tibor Szanyi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė ir James Carver.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi ir Renate Sommer.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 09 08 protokolo 5.5 punktas.


4. Teisingas muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymas ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą [2013/0410(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Liisa Jaakonsaari pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo: Ivan Štefanec PPE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt S&D frakcijos vardu, Daniel Dalton ECR frakcijos vardu, Kaja Kallas ALDE frakcijos vardu, Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Laurenţiu Rebega ENF frakcijos vardu, Andreas Schwab, Maria Grapini, Vicky Ford, Marco Zullo, Mylène Troszczynski, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova ir Nicola Danti .

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Franc Bogovič, Notis Marias ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis ir Liisa Jaakonsaari.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 09 08 protokolo 5.3 punktas.

(Posėdis sustabdytas 11.45 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas


5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. TDO konvencija dėl priverstinio darbo: socialinė politika *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų ratifikuoti 1930 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo 2014 m. protokolo nuostatas, susijusias su socialine politika, projekto [2014/0259(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2015)0281)

Parlamentas pritarė Tarybos sprendimo projektui.


5.2. Prašymas atšaukti Parlamento nario Januszo Korwin-Mikke imunitetą *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Januszo Korwin-Mikke imunitetą [2015/2102(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2015)0282)


5.3. Teisingas muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymas ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą [2013/0410(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA-PROV(2015)0283)


5.4. Prekyba produktais iš ruonių ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA-PROV(2015)0284)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0284)


5.5. Ūkiniais tikslais laikomų ir dauginamų gyvūnų klonavimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ūkiniais tikslais laikomų ir dauginamų galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų klonavimo [2013/0433(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjai: Giulia Moi ir Renate Sommer (A8-0216/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA-PROV(2015)0285)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0285)


5.6. Pagrindinių teisių padėtis ES (2013–2014) (balsavimas)

Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2013–2014 m. [2014/2254(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė PPE frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS LIBE KOMITETO

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0286)


5.7. Komisijos narių klausymai: 2014 m. proceso pamokos (balsavimas)

Pranešimas „Komisijos narių klausymų procedūros ir praktika: 2014 m. proceso pamokos“ [2015/2040(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Richard Corbett (A8-0197/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0287)


5.8. Žmogaus teisės ir technologijos trečiosiose šalyse (balsavimas)

Pranešimas „Žmogaus teisės ir technologijos: įsibrovimo ir sekimo sistemų poveikis žmogaus teisėms trečiosiose šalyse“ [2014/2232(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0288)


5.9. ES finansinių interesų apsauga. Rezultatais grindžiamos bendros žemės ūkio politikos kontrolės sistemos kūrimas (balsavimas)

Pranešimas „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga: rezultatais grindžiamos bendros žemės ūkio politikos kontrolės link“ [2014/2234(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0289)


5.10. Šeimos verslo įmonės Europoje (balsavimas)

Pranešimas dėl šeimos verslo įmonių Europoje [2014/2210(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0290)

Kalbėjo:

Sofia Sakorafa pateikė 29 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


5.11. Mėlynosios ekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialas siekiant kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą (balsavimas)

Pranešimas dėl mėlynosios ekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialo siekiant kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą panaudojimo [2014/2240(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A8-0214/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0291)


5.12. Jaunimo verslumo skatinimas pasitelkiant švietimą ir mokymą (balsavimas)

Pranešimas dėl jaunimo verslumo skatinimo švietimo ir mokymo priemonėmis [2015/2006(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0292)


5.13. Integruotas požiūris į Europos kultūros paveldą (balsavimas)

Pranešimas dėl integruoto požiūrio į Europos kultūros paveldą [2014/2149(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0293)


5.14. Tolesni Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ veiksmai (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ tolesnių veiksmų [2014/2239(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė PPE ir ECR frakcijos)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS ENVI KOMITETO

Priimta (P8_TA-PROV(2015)0294)

Kalbėjo:

Lynn Boylan pateikė 92 dalies žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, kadangi jam prieštaravo daugiau nei 40 Parlamento narių.


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Rekomendacija antrajam svarstymui Liisa Jaakonsaari - A8-0234/2015
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Pranešimas: Cristian-Silviu Buşoi - A8-0186/2015
Neena Gill, Bendt Bendtsen, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Pranešimas: Giulia Moi ir Renate Sommer - A8-0216/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Andrejs Mamikins, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák

Pranešimas: Laura Ferrara - A8-0230/2015
Neena Gill, Dubravka Šuica, Krisztina Morvai, Marijana Petir, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Andrejs Mamikins, Bill Etheridge, Stanislav Polčák

Pranešimas: Richard Corbett - A8-0197/2015
Richard Corbett S&D frakcijos vardu, Stanislav Polčák

Pranešimas: Marietje Schaake - A8-0178/2015
Neena Gill, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins

Pranešimas: Petri Sarvamaa - A8-0240/2015
Estefanía Torres Martínez, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Marijana Petir

Pranešimas: Angelika Niebler - A8-0223/2015
Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu, Juan Carlos Girauta Vidal, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Marijana Petir, Diane Dodds, Andrejs Mamikins

Pranešimas: João Ferreira - A8-0214/2015
Dubravka Šuica, Deirdre Clune

Pranešimas: Michaela Šojdrová - A8-0239/2015
Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Diane Dodds, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Pranešimas: Mircea Diaconu - A8-0207/2015
Dubravka Šuica, Notis Marias, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Pranešimas: Lynn Boylan - A8-0228/2015
Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Marian Harkin, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Marijana Petir.


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.45 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

8. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


9. Tarybos pozicijos dėl 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas (diskusijos)

Tarybos pareiškimas: Tarybos pozicijos dėl 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas (2015/2735(RSP))

Pierre Gramegna (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Kalbėjo: José Manuel Fernandes ir Gérard Deprez (Pranešėjai).

Kalbėjo Pierre Gramegna.

Diskusijos baigtos.


10. Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jeroen Lenaers PPE frakcijos vardu, Iliana Iotova S&D frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Lorenzo Fontana ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, , nepriklausomas Parlamento narys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli ir Branislav Škripek.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos ir Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Ska Keller.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 09 09 protokolo 8.10 punktas.


11. ES politikos miestų dimensija - Investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą: ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ES skatinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl įvairių sričių ES politikos miestų dimensijos [2014/2213(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Pranešimas „Investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą: ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos Sąjungoje skatinimas“ [2014/2245(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch ir Kerstin Westphal pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė)

Kalbėjo: Costas Mavrides (ECON komiteto nuomonės referentas), Danuta Jazłowiecka (EMPL komiteto nuomonės referentė), Evelyn Regner (EMPL komiteto nuomonės referentė), Neoklis Sylikiotis (ITRE komiteto nuomonės referentas), Silvia Costa (CULT komiteto nuomonės referentė), Julie Girling (FEMM komiteto nuomonės referentė), Jan Olbrycht PPE frakcijos vardu, Constanze Krehl S&D frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge, Andrew Lewer ECR frakcijos vardu, Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL frakcijos vardu ir Monika Vana Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Steeve Briois ENF frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, kuris atsisakė atsakyti į mėlynosios kortelės klausimą, kurį uždavė Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida ir Georgi Pirinski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes ir Janusz Zemke.

Kalbėjo: Corina Crețu, Tamás Deutsch ir Kerstin Westphal.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 09 09 protokolo 8.11 punktas ir 2015 09 09 protokolo 8.12 punktas.


12. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymai P7_TA(2012)0241(COR02), P7_TA(2013)0491(COR02), P7_TA(2013)0490(COR02), P7_TA(2013)0492(COR03), P7_TA(2013)0494(COR02) paskelbti per vakar vykusį plenarinį posėdį (2015 09 07 protokolo 10 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymų, jie laikomi patvirtintais pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.


13. 2012 Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų įvertinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl ataskaitos dėl 2012-ųjų Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų įgyvendinimo, rezultatų ir bendro įvertinimo [2014/2255(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Eduard Kukan pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė)

Kalbėjo: David Casa PPE frakcijos vardu, Vilija Blinkevičiūtė S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Inês Cristina Zuber GUE/NGL frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka Verts/ALE frakcijos vardu, Dominique Martin ENF frakcijos vardu, Thomas Mann ir Jutta Steinruck.

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt ir Verónica Lope Fontagné.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon ir Konstantinos Papadakis.

Kalbėjo: Marianne Thyssen ir Eduard Kukan.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 09 09 protokolo 8.13 punktas.


14. Darbo tvarkos taisykllių išaiškinimai

Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnio 3 dalies ir 191 straipsnio išaiškinimai, kuriuos pateikė Konstitucinių reikalų komitateas, buvo paskelbti vakar per plenarinį posėdį (2015 09 07 protokolo 12 punktas).

Pateikiami išaiškinimai, dėl kurių neprieštarauja frakcijos arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių, laikomi patvirtintais (P8_TA-PROV(2015)0295 ir P8_TA-PROV(2015)0296).


15. Žuvininkystės partnerystės susitarimas su Bisau Gvinėja: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** - Žuvininkystės partnerystės susitarimas su Bisau Gvinėja: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas - Žvejybos partnerystės susitarimas su Žaliuoju Kyšuliu: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** - Žvejybos partnerystės susitarimas su Žaliuoju Kyšuliu: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas - Žvejybos partnerystės susitarimas su Madagaskaru: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, numatyti Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime, sudarymo projekto [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A8-0233/2015)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, numatyti Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime, sudarymo projekto [2015/2119(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A8-0236/2015)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo projekto [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [2015/2100(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo nustatomos Madagaskaro Respublikos ir Europos bendrijos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Sąjungos vardu projekto [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

João Ferreira, Peter van Dalen ir Ricardo Serrão Santos pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: José Manuel Fernandes (BUDG komiteto nuomonės referentas), Jean-Paul Denanot (BUDG komiteto nuomonės referentas), Alain Cadec PPE frakcijos vardu, Clara Eugenia Aguilera García S&D frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Linnéa Engström Verts/ALE frakcijos vardu, Raymond Finch EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas ir Werner Kuhn.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Renata Briano ir Jarosław Wałęsa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Notis Marias, Gesine Meissner, José Inácio Faria ir Igor Šoltes.

Kalbėjo: Karmenu Vella, Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen ir Ricardo Serrão Santos.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 09 09 protokolo 8.2 punktas, 2015 09 09 protokolo 8.3 punktas, 2015 09 09 protokolo 8.4 punktas, 2015 09 09 protokolo 8.5 punktas, 2015 09 09 protokolo 8.5 punktas ir 2015 09 09 protokolo 8.6 punktas.


16. 2011 m. Baltosios knygos dėl transporto įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl 2011 m. Baltosios knygos dėl transporto politikos įgyvendinimo. Rezultatų apžvalga ir tolesni veiksmai tvaraus judumo link [2015/2005(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

Wim van de Camp pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Markus Pieper PPE frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Claudia Tapardel S&D frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Peter Lundgren EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Jill Seymour, Massimiliano Salini, Agnes Jongerius, Georges Bach ir Deirdre Clune.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cláudia Monteiro de Aguiar, Lucy Anderson, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Dieter-Lebrecht Koch ir Inés Ayala Sender.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Wim van de Camp.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 09 09 protokolo 8.14 punktas.


17. Reakcija į Laisvųjų profesijų verslo stiprinimo veiklos kryptis (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000080/2015) kurį pateikė Antonio Tajani ir Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Evelyne Gebhardt S&D frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu ir Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Reakcija į Laisvųjų profesijų verslo stiprinimo veiklos kryptis (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015)

Antonio Tajani ir Evelyne Gebhardt pristatė klausimą.

Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Nicola Danti S&D frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Constance Le Grip, Othmar Karas, Massimiliano Salini ir Adam Szejnfeld.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska.

Diskusijos baigtos.


18. Moterų karjera mokslo srityje ir universitetuose (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl moterų karjeros mokslo srityje ir universitetuose ir stiklo lubų, su kuriomis susiduriama [2014/2251(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0235/2015)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Therese Comodini Cachia, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Eleonora Forenza, Constance Le Grip, Arne Gericke ir Jordi Sebastià.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2015 09 09 protokolo 8.15 punktas.


19. Didesnių galių suteikimas mergaitėms ES pasitelkiant švietimą (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl didesnių galių suteikimo mergaitėms ES pasitelkiant švietimą [2014/2250(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

Liliana Rodrigues padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Anna Záborská, Branislav Škripek ir Arne Gericke.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2015 09 09 protokolo 8.16 punktas.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 565.914/OJME).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.35 val.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor

Teisinis pranešimas