Kazalo 
Zapisnik
PDF 276kWORD 213k
Torek, 8. september 2015 - StrasbourgKončna izdaja
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Kloniranje živali, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene ***I (razprava)
 4.Pravilno izvajanje carinske in kmetijske zakonodaje ***II (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Konvencija Mednarodne organizacije dela o prisilnem delu: socialna politika *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.2.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Januszu Korwin-Mikkeju *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.3.Pravilno izvajanje carinske in kmetijske zakonodaje ***II (glasovanje)
  5.4.Trgovina z izdelki iz tjulnjev ***I (glasovanje)
  5.5.Kloniranje živali, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene ***I (glasovanje)
  5.6.Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) (glasovanje)
  5.7.Predstavitve komisarjev: pridobljene izkušnje v sklopu postopkov leta 2014 (glasovanje)
  5.8.Človekove pravice in tehnologija v tretjih državah (glasovanje)
  5.9.Zaščita finančnih interesov Evropske unije: korak bliže k nadzoru skupne kmetijske politike, ki temelji na rezultatih (glasovanje)
  5.10.Družinska podjetja v Evropi (glasovanje)
  5.11.Izkoriščanje potenciala raziskav in inovacij v modrem gospodarstvu za ustvarjanje delovnih mest in rasti (glasovanje)
  5.12.Spodbujanje podjetništva mladih prek izobraževanja in usposabljanja (glasovanje)
  5.13.Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo (glasovanje)
  5.14.Nadaljnja obravnava evropske državljanske pobude "Pravica do vode" (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Predstavitev Sveta o njegovem stališču do predloga splošnega proračuna - proračunsko leto 2016 (razprava)
 10.Začasni ukrepi na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije * (razprava)
 11.Mestna razsežnost politik EU - Naložbe za delovna mesta in rast: spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Uniji (razprava)
 12.Popravki (člen 231 Poslovnika)
 13.Ocena evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012 (razprava)
 14.Razlagi Poslovnika
 15.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Gvinejo Bissau: ribolovne možnosti in finančni prispevek (priporočilo) *** - Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Gvinejo Bissau: ribolovne možnosti in finančni prispevek (poročilo) - Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Zelenortski otoki: ribolovne možnosti in finančni prispevek (priporočilo) *** - Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Zelenortski otoki: ribolovne možnosti in finančni prispevek (poročilo) - Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Madagaskarjem: ribolovne možnosti in finančni prispevek *** (razprava)
 16.Izvajanje bele knjige o prometu iz leta 2011 (razprava)
 17.Spremljanje področij ukrepanja za krepitev poslovanja svobodnih poklicev (razprava)
 18.Poklicna pot žensk na znanstvenem in akademskem področju (kratka predstavitev)
 19.Opolnomočenje deklic v EU z izobraževanjem (kratka predstavitev)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Rusija, zlasti primeri Estona Kohvera, Olega Sencova in Aleksandra Kolčenka (2015/2838(RSP))

- Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE o Rusiji, zlasti primeri Estona Kohvera, Olega Sencova in Aleksandra Kolčenka (B8-0845/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Roberts Zīle in Arne Gericke v imenu skupine ECR o Rusiji, zlasti obsodbe Estona Kohvera, Olega Sencova in Aleksandra Kolčenka (B8-0847/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg in Peter Lundgren v imenu skupine EFDD o hudih dvomih v zvezi z odvzemom prostosti in sojenjem Ruske federacije Estonu Kohverju, Olegu Sencovu in Aleksandru Kolčenku (B8-0849/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Roberta Metsola in Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE o Rusiji, zlasti primeri Estona Kohvera, Olega Sencova in Aleksandra Kolčenka (B8-0850/2015);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Stelios Kouloglou in Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL o Rusiji, zlasti primeri Estona Kohvera, Olega Sencova in Aleksandra Kolčenka (B8-0851/2015);

- Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE o Rusiji, zlasti primeri Estona Kohvera, Olega Sencova in Aleksandra Kolčenka (B8-0852/2015);

- Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Sergio Gutiérrez Prieto, Jonás Fernández, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Anna Hedh, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Theresa Griffin, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche in Claudia Țapardel v imenu skupine S&D o Rusiji, zlasti primeri Estona Kohvera, Olega Sencova in Aleksandra Kolčenka (B8-0855/2015).

II.   Angola (2015/2839(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić in Arne Gericke v imenu skupine ECR o Angoli (B8-0846/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE o Angoli (B8-0848/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Lara Comi in Roberta Metsola v imenu skupine PPE o Angoli (B8-0853/2015);

- Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek in Urmas Paet v imenu skupine ALDE o razmerah v Angoli (B8-0854/2015)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o Angoli (B8-0857/2015);

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL o Angoli (B8-0859/2015);

- Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Monika Flašíková Beňová, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Victor Negrescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Andrea Cozzolino, David Martin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Cécile Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Renato Soru, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Demetris Papadakis, Jeppe Kofod, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Claudia Țapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández in Daciana Octavia Sârbu v imenu skupine S&D o Angoli (B8-0861/2015).

III.   Azerbajdžan (2015/2840(RSP))

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Helga Trüpel in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE o razmerah na področju človekovih pravic v Azerbajdžanu (B8-0856/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski in Arne Gericke v imenu skupine ECR o Azerbajdžanu (B8-0858/2015);

- Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Lara Comi in Roberta Metsola v imenu skupine PPE o Azerbajdžanu (B8-0860/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Laura Agea v imenu skupine EFDD o razmerah na področju človekovih pravic v Azerbajdžanu (B8-0862/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kostas Chrysogonos in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Azerbajdžanu (B8-0863/2015);

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE o Azerbajdžanu (B8-0864/2015);

- Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Julie Ward in Flavio Zanonato v imenu skupine S&D o Azerbajdžanu (B8-0865/2015).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Kloniranje živali, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kloniranju goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene [2013/0433(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Soporočevalki: Giulia Moi in Renate Sommer (A8-0216/2015)

Renate Sommer in Giulia Moi sta predstavili poročilo.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Jude Kirton-Darling (pripravljavka mnenja odbora INTA), Pilar Ayuso v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu v imenu skupine S&D, James Nicholson v imenu skupine ECR, Ulrike Müller v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Fredrick Federley in Gilles Lebreton, John Stuart Agnew v imenu skupine EFDD, Sylvie Goddyn v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Maria Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik in Paolo De Castro.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan in Tibor Szanyi.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė in James Carver.

Govorili so Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi in Renate Sommer.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika z dne 8.9.2015.


4. Pravilno izvajanje carinske in kmetijske zakonodaje ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje [2013/0410(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Liisa Jaakonsaari je predstavila priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Ivan Štefanec v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt v imenu skupine S&D, Daniel Dalton v imenu skupine ECR, Kaja Kallas v imenu skupine ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, Margot Parker v imenu skupine EFDD, Laurenţiu Rebega, v imenu skupine ENF, Andreas Schwab, Maria Grapini, Vicky Ford, Marco Zullo, Mylène Troszczynski, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova in Nicola Danti .

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Franc Bogovič, Notis Marias in Stanislav Polčák.

Govorili so Vytenis Povilas Andriukaitis in Liisa Jaakonsaari.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.3 zapisnika z dne 8.9.2015.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.45 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 12.00.)

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik


5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Konvencija Mednarodne organizacije dela o prisilnem delu: socialna politika *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Protokol iz leta 2014 h Konvenciji Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu iz leta 1930 glede zadev na področju socialne politike [2014/0259(NLE)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2015)0281)

Parlament je odobril osnutek sklepa Sveta.


5.2. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Januszu Korwin-Mikkeju *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Januszu Korwin-Mikkeju [2015/2102(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2015)0282)


5.3. Pravilno izvajanje carinske in kmetijske zakonodaje ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje [2013/0410(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA-PROV(2015)0283)


5.4. Trgovina z izdelki iz tjulnjev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1007/2009 o trgovini z izdelki iz tjulnjev [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA-PROV(2015)0284)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0284)


5.5. Kloniranje živali, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kloniranju goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene [2013/0433(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Soporočevalca: Giulia Moi in Renate Sommer (A8-0216/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA-PROV(2015)0285)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0285)


5.6. Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) (glasovanje)

Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) [2014/2254(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina PPE)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE ODBORA LIBE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0286)


5.7. Predstavitve komisarjev: pridobljene izkušnje v sklopu postopkov leta 2014 (glasovanje)

Poročilo o postopkih in praksah v zvezi s predstavitvami komisarjev: pridobljene izkušnje v sklopu postopkov leta 2014 [2015/2040(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Richard Corbett (A8-0197/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0287)


5.8. Človekove pravice in tehnologija v tretjih državah (glasovanje)

Poročilo o človekovih pravicah in tehnologiji: učinek sistemov za odkrivanje vdorov in sistemov nadzora na človekove pravice v tretjih državah [2014/2232(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0288)


5.9. Zaščita finančnih interesov Evropske unije: korak bliže k nadzoru skupne kmetijske politike, ki temelji na rezultatih (glasovanje)

Poročilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije: korak bliže k nadzoru skupne kmetijske politike, ki temelji na rezultatih [2014/2234(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0289)


5.10. Družinska podjetja v Evropi (glasovanje)

Poročilo o družinskih podjetjih v Evropi [2014/2210(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0290)

Govorila je

Sofia Sakorafa, ki je podala ustni predlog spremembe k odstavku 29, ki je bil upoštevan.


5.11. Izkoriščanje potenciala raziskav in inovacij v modrem gospodarstvu za ustvarjanje delovnih mest in rasti (glasovanje)

Poročilo o izkoriščanju potenciala raziskav in inovacij v modrem gospodarstvu za ustvarjanje delovnih mest in rasti [2014/2240(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: João Ferreira (A8-0214/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0291)


5.12. Spodbujanje podjetništva mladih prek izobraževanja in usposabljanja (glasovanje)

Poročilo o spodbujanju podjetništva mladih prek izobraževanja in usposabljanja [2015/2006(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0292)


5.13. Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo (glasovanje)

Poročilo o poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo [2014/2149(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0293)


5.14. Nadaljnja obravnava evropske državljanske pobude "Pravica do vode" (glasovanje)

Poročilo o nadaljnji obravnavi evropske državljanske pobude „Pravica do vode“ [2014/2239(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki sta ga vložili skupini PPE in ECR)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE ODBORA ENVI

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0294)

Govorila je

Lynn Boylan, ki je podala ustni predlog spremembe k odstavku 92, ki ni bil upoštevan, saj mu je nasprotovalo več kot 40 poslancev.


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo za drugo obravnavo: Liisa Jaakonsaari - A8-0234/2015
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Poročilo: Cristian-Silviu Buşoi - A8-0186/2015
Neena Gill, Bendt Bendtsen, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Poročilo: Giulia Moi in Renate Sommer - A8-0216/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Andrejs Mamikins, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák

Poročilo: Laura Ferrara - A8-0230/2015
Neena Gill, Dubravka Šuica, Krisztina Morvai, Marijana Petir, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Andrejs Mamikins, Bill Etheridge, Stanislav Polčák

Poročilo: Richard Corbett - A8-0197/2015
Richard Corbett v imenu skupine S&D, Stanislav Polčák

Poročilo: Marietje Schaake - A8-0178/2015
Neena Gill, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins

Poročilo: Petri Sarvamaa - A8-0240/2015
Estefanía Torres Martínez, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Marijana Petir

Poročilo: Angelika Niebler - A8-0223/2015
Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL, Juan Carlos Girauta Vidal, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Marijana Petir, Diane Dodds, Andrejs Mamikins

Poročilo: João Ferreira - A8-0214/2015
Dubravka Šuica, Deirdre Clune

Poročilo: Michaela Šojdrová - A8-0239/2015
Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Diane Dodds, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Poročilo: Mircea Diaconu - A8-0207/2015
Dubravka Šuica, Notis Marias, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Poročilo: Lynn Boylan - A8-0228/2015
Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Marian Harkin, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Marijana Petir.


7. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.45, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

8. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


9. Predstavitev Sveta o njegovem stališču do predloga splošnega proračuna - proračunsko leto 2016 (razprava)

Izjava Sveta: Predstavitev Sveta o njegovem stališču do predloga splošnega proračuna - proračunsko leto 2016 (2015/2735(RSP))

Pierre Gramegna (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Govorila sta José Manuel Fernandes in Gérard Deprez (poročevalca).

Govoril je Pierre Gramegna.

Razprava se je zaključila.


10. Začasni ukrepi na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije * (razprava)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller je predstavila poročilo.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Jeroen Lenaers v imenu skupine PPE, Iliana Iotova v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Lorenzo Fontana v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli in Branislav Škripek.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Cécile Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos in Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge in Krisztina Morvai.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Ska Keller.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika z dne 9.9.2015.


11. Mestna razsežnost politik EU - Naložbe za delovna mesta in rast: spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Uniji (razprava)

Poročilo o mestni razsežnosti politik EU [2014/2213(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Poročilo o naložbah za delovna mesta in rast: spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Uniji [2014/2245(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch in Kerstin Westphal sta predstavila poročili.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije)

Govorili so Costas Mavrides (pripravljavec mnenja odbora ECON), Danuta Jazłowiecka (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Evelyn Regner (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Neoklis Sylikiotis (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Silvia Costa (pripravljavka mnenja odbora CULT), Julie Girling (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Jan Olbrycht v imenu skupine PPE, Constanze Krehl v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Andrew Lewer v imenu skupine ECR, Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE, Josu Juaristi Abaunz v imenu skupine GUE/NGL in Monika Vana v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govorili so Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Steeve Briois v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, ki ni želel odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida in Georgi Pirinski.

Po postopku "catch the eye" so govorili Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes in Janusz Zemke.

Govorili so Corina Crețu, Tamás Deutsch in Kerstin Westphal.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika z dne 9.9.2015 in točka 8.12 zapisnika z dne 9.9.2015.


12. Popravki (člen 231 Poslovnika)

Popravki P7_TA(2012)0241(COR02), P7_TA(2013)0491(COR02), P7_TA(2013)0490(COR02), P7_TA(2013)0492(COR03), P7_TA(2013)0494(COR02) so bili objavljeni med včerajšnjo plenarno sejo (točka 10 zapisnika z dne 7.9.2015).

Ker nobena politična skupina oziroma najmanj štirideset poslancev ni zahtevalo glasovanja o popravkih (člen 231(4) Poslovnika), se ti štejejo za sprejete.


13. Ocena evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012 (razprava)

Poročilo o poročilu o izvajanju, rezultatih in celoviti oceni evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012 [2014/2255(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Eduard Kukan je predstavil poročilo.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije)

Govorili so David Casa v imenu skupine PPE, Vilija Blinkevičiūtė v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE, Inês Cristina Zuber v imenu skupine GUE/NGL, Tatjana Ždanoka v imenu skupine Verts/ALE, Dominique Martin v imenu skupine ENF, Thomas Mann in Jutta Steinruck.

PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica

Govorili so Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt in Verónica Lope Fontagné.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon in Konstantinos Papadakis.

Govorila sta Marianne Thyssen in Eduard Kukan.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika z dne 9.9.2015.


14. Razlagi Poslovnika

Razlagi člena 130(3) in člena 191 Poslovnika, ki ju je podal Odbor za ustavne zadeve, sta bili včeraj razglašeni na plenarnem zasedanju (točka 12 zapisnika z dne 7.9.2015).

Ker jima ni nasprotovala nobena politična skupina oziroma najmanj 40 poslancev (člen 226(3) Poslovnika), se ti razlagi štejeta za sprejeti (P8_TA-PROV(2015)0295 in P8_TA-PROV(2015)0296).


15. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Gvinejo Bissau: ribolovne možnosti in finančni prispevek (priporočilo) *** - Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Gvinejo Bissau: ribolovne možnosti in finančni prispevek (poročilo) - Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Zelenortski otoki: ribolovne možnosti in finančni prispevek (priporočilo) *** - Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Zelenortski otoki: ribolovne možnosti in finančni prispevek (poročilo) - Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Madagaskarjem: ribolovne možnosti in finančni prispevek *** (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, določenih s Sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A8-0233/2015)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnem prispevku, določenih s sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Gvinejo Bissau [2015/2119(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A8-0236/2015)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki [2015/2100(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Madagaskar in Evropsko skupnostjo v imenu Evropske unije [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

João Ferreira, Peter van Dalen in Ricardo Serrão Santos so predstavili poročila.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so José Manuel Fernandes (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Jean-Paul Denanot (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Alain Cadec v imenu skupine PPE, Clara Eugenia Aguilera García v imenu skupine S&D, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL, Linnéa Engström v imenu skupine Verts/ALE, Raymond Finch v imenu skupine EFDD, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas in Werner Kuhn.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorila sta Renata Briano in Jarosław Wałęsa.

Po postopku "catch the eye" so govorili Milan Zver, Notis Marias, Gesine Meissner, José Inácio Faria in Igor Šoltes.

Govorili so Karmenu Vella, Maria Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen in Ricardo Serrão Santos.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.2 zapisnika z dne 9.9.2015, točka 8.3 zapisnika z dne 9.9.2015, točka 8.4 zapisnika z dne 9.9.2015, točka 8.5 zapisnika z dne 9.9.2015, točka 8.5 zapisnika z dne 9.9.2015 in točka 8.6 zapisnika z dne 9.9.2015.


16. Izvajanje bele knjige o prometu iz leta 2011 (razprava)

Poročilo o izvajanju bele knjige o prometu iz leta 2011: ocena in pot naprej proti trajnostni mobilnosti [2015/2005(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

Wim van de Camp je predstavil poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Markus Pieper v imenu skupine PPE, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Claudia Țapardel v imenu skupine S&D, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Peter Lundgren v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Jill Seymour, Massimiliano Salini, Agnes Jongerius, Georges Bach in Deirdre Clune.

Po postopku "catch the eye" so govorili Cláudia Monteiro de Aguiar, Lucy Anderson, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Dieter-Lebrecht Koch in Inés Ayala Sender.

Govorila sta Violeta Bulc in Wim van de Camp.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.14 zapisnika z dne 9.9.2015.


17. Spremljanje področij ukrepanja za krepitev poslovanja svobodnih poklicev (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000080/2015), ki so ga postavili Antonio Tajani in Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Evelyne Gebhardt v imenu skupine S&D, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, in Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE Komisiji: Spremljanje področij ukrepanja za krepitev poslovanja svobodnih poklicev (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015)

Antonio Tajani in Evelyne Gebhardt sta predstavila vprašanje.

Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Nicola Danti v imenu skupine S&D, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Constance Le Grip, Othmar Karas, Massimiliano Salini in Adam Szejnfeld.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Razprava se je zaključila.


18. Poklicna pot žensk na znanstvenem in akademskem področju (kratka predstavitev)

Poročilo o poklicni poti žensk na znanstvenem in akademskem področju ter obstoječih steklenih stropih [2014/2251(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0235/2015)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Therese Comodini Cachia, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Eleonora Forenza, Constance Le Grip, Arne Gericke in Jordi Sebastià.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.15 zapisnika z dne 9.9.2015.


19. Opolnomočenje deklic v EU z izobraževanjem (kratka predstavitev)

Poročilo o opolnomočenju deklic v EU z izobraževanjem [2014/2250(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

Liliana Rodrigues je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Anna Záborská, Branislav Škripek in Arne Gericke.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.16 zapisnika z dne 9.9.2015.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 565.914/OJME).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.35.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor

Pravno obvestilo