Index 
Protokoll
PDF 277kWORD 187k
Tisdagen den 8 september 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Kloning av djur som hålls och reproduceras för animalieproduktion ***I (debatt)
 4.Korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen ***II (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.ILO:s konvention om tvångsarbete: socialpolitik *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.2.Begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.3.Korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen ***II (omröstning)
  5.4.Handel med sälprodukter ***I (omröstning)
  5.5.Kloning av djur som hålls och reproduceras för animalieproduktion ***I (omröstning)
  5.6.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014) (omröstning)
  5.7.Utfrågningar av kommissionsledamöterna: lärdomar från förfarandet 2014 (omröstning)
  5.8.Mänskliga rättigheter och teknik i tredjeländer (omröstning)
  5.9.Skydd av EU:s ekonomiska intressen: På väg mot resultatbaserade kontroller av den gemensamma jordbrukspolitiken (omröstning)
  5.10.Familjeföretag i Europa (omröstning)
  5.11.Forskning och innovation inom den blå ekonomin för att skapa sysselsättning och tillväxt (omröstning)
  5.12.Främjande av ungt företagande genom utbildning och yrkesutbildning (omröstning)
  5.13.En integrerad kulturarvsstrategi för Europa (omröstning)
  5.14.Uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2016 (debatt)
 10.Provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland * (debatt)
 11.De urbana aspekterna i EU:s politik - Investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen (debatt)
 12.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 13.Bedömning av Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna (debatt)
 14.Tolkning av arbetsordningen
 15.Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation) *** - Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande) - Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation) *** - Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande) - Partnerskapsavtal om fiske med Madagaskar: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (debatt)
 16.Genomförandet av vitboken från 2011 om transporter (debatt)
 17.Uppföljning av handlingsplanerna för fria yrken (debatt)
 18.Kvinnors karriärer inom forsknings- och universitetsvärlden (kortfattad redogörelse)
 19.Att stärka flickor genom utbildning i EU (kortfattad redogörelse)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Ryssland, i synnerhet fallet Eston Kohver, Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko (2015/2838(RSP))

- Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, om Ryssland, i synnerhet fallet Eston Kohver, Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko (B8-0845/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Roberts Zīle och Arne Gericke för ECR-gruppen, om Ryssland, särskilt domarna mot Eston Kohver, Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko (B8-0847/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg och Peter Lundgren för EFDD-gruppen, om den stora tveksamheten avseende fängslandet och Rysslands rättegång mot Eston Kohver, Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko (B8-0849/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Roberta Metsola och Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, om Ryssland, i synnerhet fallet Eston Kohver, Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko (B8-0850/2015);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Stelios Kouloglou och Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, om Ryssland, i synnerhet fallet Eston Kohver, Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko (B8-0851/2015);

- Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, om Ryssland, i synnerhet fallet Eston Kohver, Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko (B8-0852/2015);

- Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Sergio Gutiérrez Prieto, Jonás Fernández, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Anna Hedh, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche och Claudia Tapardel för S&D-gruppen, om Ryssland, i synnerhet fallet Eston Kohver, Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko (B8-0855/2015).

II.   Angola (2015/2839(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić och Arne Gericke för ECR-gruppen, om Angola (B8-0846/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, om Angola (B8-0848/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Lara Comi och Roberta Metsola för PPE-gruppen, om Angola (B8-0853/2015);

- Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek och Urmas Paet för ALDE-gruppen, om situationen i Angola (B8-0854/2015)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om Angola (B8-0857/2015);

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, om Angola (B8-0859/2015);

- Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Monika Flašíková Beňová, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Victor Negrescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Andrea Cozzolino, David Martin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Renato Soru, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Demetris Papadakis, Jeppe Kofod, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández och Daciana Octavia Sârbu för S&D-gruppen, om Angola (B8-0861/2015).

III.   Azerbajdzjan (2015/2840(RSP))

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Helga Trüpel och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Azerbajdzjan (B8-0856/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski och Arne Gericke för ECR-gruppen, om Azerbajdzjan (B8-0858/2015);

- Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Lara Comi och Roberta Metsola för PPE-gruppen, om Azerbajdzjan (B8-0860/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Laura Agea för EFDD-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Azerbajdzjan (B8-0862/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kostas Chrysogonos och Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Azerbajdzjan (B8-0863/2015);

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, om Azerbajdzjan (B8-0864/2015);

- Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward och Flavio Zanonato för S&D-gruppen, om Azerbajdzjan (B8-0865/2015).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Kloning av djur som hålls och reproduceras för animalieproduktion ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion [2013/0433(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Giulia Moi och Renate Sommer (A8-0216/2015)

Renate Sommer och Giulia Moi redogjorde för betänkandet.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Jude Kirton-Darling (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Pilar Ayuso för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Lucke; Daciana Octavia Sârbu för S&D-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Fredrick Federley och Gilles Lebreton; John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anja Hazekamp; Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik och Paolo De Castro.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan och Tibor Szanyi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė och James Carver.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi och Renate Sommer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 8.9.2015.


4. Korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen [2013/0410(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Liisa Jaakonsaari redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Ivan Štefanec för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Daniel Dalton för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Laurenţiu Rebega, för ENF-gruppen, Andreas Schwab, Maria Grapini, Vicky Ford, Marco Zullo, Mylène Troszczynski, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova och Nicola Danti .

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Franc Bogovič, Notis Marias och Stanislav Polčák.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Liisa Jaakonsaari.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 8.9.2015.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.45, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman


5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. ILO:s konvention om tvångsarbete: socialpolitik *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera 2014 års protokoll till Internationella arbetsorganisationens konvention om tvångsarbete från 1930, vad gäller frågor som rör socialpolitiken [2014/0259(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2015)0281)

Parlamentet godkände utkastet till rådets beslut.


5.2. Begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet [2015/2102(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2015)0282)


5.3. Korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen [2013/0410(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA-PROV(2015)0283)


5.4. Handel med sälprodukter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA-PROV(2015)0284)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0284)


5.5. Kloning av djur som hålls och reproduceras för animalieproduktion ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion [2013/0433(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Giulia Moi och Renate Sommer (A8-0216/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA-PROV(2015)0285)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0285)


5.6. Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014) (omröstning)

Betänkande över situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014) [2014/2254(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från PPE-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG från LIBE-utskottet

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0286)


5.7. Utfrågningar av kommissionsledamöterna: lärdomar från förfarandet 2014 (omröstning)

Betänkande om förfaranden och praxis för utfrågningarna av kommissionsledamöter – lärdomar från förfarandet 2014 [2015/2040(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Richard Corbett (A8-0197/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0287)


5.8. Mänskliga rättigheter och teknik i tredjeländer (omröstning)

Betänkande om mänskliga rättigheter och teknik: effekterna för de mänskliga rättigheterna i tredjeländer av system för intrång och övervakning [2014/2232(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0288)


5.9. Skydd av EU:s ekonomiska intressen: På väg mot resultatbaserade kontroller av den gemensamma jordbrukspolitiken (omröstning)

Betänkande om skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen: På väg mot resultatbaserade kontroller av den gemensamma jordbrukspolitiken [2014/2234(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0289)


5.10. Familjeföretag i Europa (omröstning)

Betänkande om familjeföretag i Europa [2014/2210(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0290)

Inlägg:

Sofia Sakorafa lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 29; det muntliga ändringsförslaget beaktades.


5.11. Forskning och innovation inom den blå ekonomin för att skapa sysselsättning och tillväxt (omröstning)

Betänkande om att tillvarata potentialen för forskning och innovation inom den blå ekonomin för att skapa sysselsättning och tillväxt [2014/2240(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: João Ferreira (A8-0214/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0291)


5.12. Främjande av ungt företagande genom utbildning och yrkesutbildning (omröstning)

Betänkande om främjande av ungt företagande genom utbildning och yrkesutbildning [2015/2006(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0292)


5.13. En integrerad kulturarvsstrategi för Europa (omröstning)

Betänkande om en integrerad kulturarvsstrategi för Europa [2014/2149(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0293)


5.14. Uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water (omröstning)

Betänkande om uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water [2014/2239(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från grupperna PPE och ECR)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG från ENVI-utskottet

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0294)

Inlägg:

Lynn Boylan lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 92; det muntliga ändringsförslaget beaktades inte eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Andrabehandlingsrekommendation Liisa Jaakonsaari - A8-0234/2015
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Betänkande Cristian-Silviu Buşoi - A8-0186/2015
Neena Gill, Bendt Bendtsen, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Betänkande Giulia Moi och Renate Sommer - A8-0216/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Andrejs Mamikins, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák

Betänkande Laura Ferrara - A8-0230/2015
Neena Gill, Dubravka Šuica, Krisztina Morvai, Marijana Petir, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Andrejs Mamikins, Bill Etheridge, Stanislav Polčák

Betänkande Richard Corbett - A8-0197/2015
Richard Corbett för S&D-gruppen, Stanislav Polčák

Betänkande Marietje Schaake - A8-0178/2015
Neena Gill, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins

Betänkande Petri Sarvamaa - A8-0240/2015
Estefanía Torres Martínez, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Marijana Petir

Betänkande Angelika Niebler - A8-0223/2015
Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, Juan Carlos Girauta Vidal, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Marijana Petir, Diane Dodds, Andrejs Mamikins

Betänkande João Ferreira - A8-0214/2015
Dubravka Šuica, Deirdre Clune

Betänkande Michaela Šojdrová - A8-0239/2015
Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Diane Dodds, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Betänkande Mircea Diaconu - A8-0207/2015
Dubravka Šuica, Notis Marias, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Betänkande Lynn Boylan - A8-0228/2015
Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Marian Harkin, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Marijana Petir.


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.45 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


9. Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2016 (debatt)

Uttalande av rådet: Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2016 (2015/2735(RSP))

Pierre Gramegna (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Föredragandena José Manuel Fernandes och Gérard Deprez.

Talare: Pierre Gramegna.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


10. Provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Jeroen Lenaers för PPE-gruppen, Iliana Iotova för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Helga Stevens för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Lorenzo Fontana för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli och Branislav Škripek.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Barbara Spinelli; Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos och Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge och Krisztina Morvai.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Ska Keller.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 9.9.2015.


11. De urbana aspekterna i EU:s politik - Investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen (debatt)

Betänkande om de urbana aspekterna i EU:s politik [2014/2213(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Betänkande om investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen [2014/2245(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch och Kerstin Westphal redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen)

Talare: Costas Mavrides (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Danuta Jazłowiecka (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Evelyn Regner (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Neoklis Sylikiotis (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Silvia Costa (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Julie Girling (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Jan Olbrycht för PPE-gruppen, Constanze Krehl för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Andrew Lewer för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Josu Juaristi Abaunz för GUE/NGL-gruppen, och Monika Vana för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Steeve Briois för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, som avböjde att besvara en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida och Georgi Pirinski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes och Janusz Zemke.

Talare: Corina Crețu, Tamás Deutsch och Kerstin Westphal.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 9.9.2015 och punkt 8.12 i protokollet av den 9.9.2015.


12. Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelserna P7_TA(2012)0241(COR02), P7_TA(2013)0491(COR02), P7_TA(2013)0490(COR02), P7_TA(2013)0492(COR03), P7_TA(2013)0494(COR02) hade tillkännagivits i kammaren under föregående dags sammanträde (punkt 10 i protokollet av den 7.9.2015).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om dessa rättelser av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 231.4 i arbetsordningen), ansågs de godkända.


13. Bedömning av Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna (debatt)

Betänkande om rapporten om genomförandet, resultaten och en samlad bedömning av Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna [2014/2255(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Eduard Kukan redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen)

Talare: David Casa för PPE-gruppen, Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Dominique Martin för ENF-gruppen, Thomas Mann och Jutta Steinruck.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt och Verónica Lope Fontagné.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon och Konstantinos Papadakis.

Talare: Marianne Thyssen och Eduard Kukan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 9.9.2015.


14. Tolkning av arbetsordningen

De tolkningar av artiklarna 130.3 och 191 i arbetsordningen som utskottet för konstitutionella frågor hade gett, tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 12 i protokollet av den 7.9.2015).

Eftersom det inte framförts några invändningar mot utskottets tolkningar från någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 226.3 i arbetsordningen), anses de antagna (P8_TA-PROV(2015)0295 och P8_TA-PROV(2015)0296).


15. Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation) *** - Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande) - Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation) *** - Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande) - Partnerskapsavtal om fiske med Madagaskar: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A8-0233/2015)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau [2015/2119(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A8-0236/2015)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde [2015/2100(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Madagaskar och Europeiska gemenskapen [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

João Ferreira, Peter van Dalen och Ricardo Serrão Santos redogjorde för betänkandena.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: José Manuel Fernandes (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Jean-Paul Denanot (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Alain Cadec för PPE-gruppen, Clara Eugenia Aguilera García för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas och Werner Kuhn.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Renata Briano och Jarosław Wałęsa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Notis Marias, Gesine Meissner, José Inácio Faria och Igor Šoltes.

Talare: Karmenu Vella, Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen och Ricardo Serrão Santos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 9.9.2015, punkt 8.3 i protokollet av den 9.9.2015, punkt 8.4 i protokollet av den 9.9.2015, punkt 8.5 i protokollet av den 9.9.2015, punkt 8.5 i protokollet av den 9.9.2015 och punkt 8.6 i protokollet av den 9.9.2015.


16. Genomförandet av vitboken från 2011 om transporter (debatt)

Betänkande om genomförandet av vitboken från 2011 om transporter: översyn och vägen mot hållbara transporter [2015/2005(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

Wim van de Camp redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Markus Pieper för PPE-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Claudia Tapardel för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Peter Lundgren för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Jill Seymour, Massimiliano Salini, Agnes Jongerius, Georges Bach och Deirdre Clune.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cláudia Monteiro de Aguiar, Lucy Anderson, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Dieter-Lebrecht Koch och Inés Ayala Sender.

Talare: Violeta Bulc och Wim van de Camp.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.14 i protokollet av den 9.9.2015.


17. Uppföljning av handlingsplanerna för fria yrken (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000080/2015) från Antonio Tajani och Andreas Schwab för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, och Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Uppföljning av handlingsplanerna för att främja de fria yrkenas ekonomi (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015)

Antonio Tajani och Evelyne Gebhardt utvecklade frågan.

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Nicola Danti för S&D-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Constance Le Grip, Othmar Karas, Massimiliano Salini och Adam Szejnfeld.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Kvinnors karriärer inom forsknings- och universitetsvärlden (kortfattad redogörelse)

Betänkande om kvinnors karriärer inom forsknings- och universitetsvärlden och de glastak som de stöter på [2014/2251(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0235/2015)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Therese Comodini Cachia, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Eleonora Forenza, Constance Le Grip, Arne Gericke och Jordi Sebastià.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.15 i protokollet av den 9.9.2015.


19. Att stärka flickor genom utbildning i EU (kortfattad redogörelse)

Betänkande om att stärka flickor genom utbildning i EU [2014/2250(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

Liliana Rodrigues redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Anna Záborská, Branislav Škripek och Arne Gericke.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.16 i protokollet av den 9.9.2015.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 565.914/OJME).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.35.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor

Rättsligt meddelande