Indeks 
Protokol
PDF 271kWORD 188k
Onsdag den 9. september 2015 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 4.Bevillingsoverførsler
 5.Unionens tilstand (forhandling)
 6.Migration og flygtninge i Europa (forhandling)
 7.Anmodninger om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 8.Afstemningstid
  8.1.Forslag om at ændre navnet på Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd til Delegationen for Forbindelserne med Palæstina (afstemning)
  8.2.Fiskeripartnerskabsaftale med Guinea-Bissau: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (henstilling) *** (afstemning)
  8.3.Fiskeripartnerskabsaftale med Guinea-Bissau: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (betænkning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.4.Fiskeripartnerskabsaftale med Kap Verde: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (henstilling) *** (afstemning)
  8.5.Fiskeripartnerskabsftale med Kap Verde: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (betænkning) (afstemning)
  8.6.Fiskeripartnerskabsaftale med Madagaskar: fiskerimuligheder og finansiel modydelse *** (afstemning)
  8.7.Protokol om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen *** (afstemning)
  8.8.Protokol om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (aftale om handelslettelser) (afstemning)
  8.9.Bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om transportaftalen ved godstransport ad indre vandveje (CMNI) *** (afstemning)
  8.10.Midlertidige foranstaltninger på området international beskyttelse til fordel for Italien og Grækenland * (afstemning)
  8.11.Den bymæssige dimension af EU's politikker (afstemning)
  8.12.Investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen (afstemning)
  8.13.Vurdering af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012) (afstemning)
  8.14.Gennemførelse af hvidbogen om transport fra 2011 (afstemning)
  8.15.Kvinders karrierer inden for videnskab og i universitetsverdenen (afstemning)
  8.16.Styrkelse af pigers stilling i EU via uddannelse (afstemning)
  8.17.EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (forhandling)
 13.Situationen i Hviderusland (forhandling)
 14.Atomaftale med Iran (forhandling)
 15.De politiske gruppers sammensætning
 16.Udpegelse af et medlem til Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd
 17.Socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed - Skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede - Usikre ansættelsesforhold (forhandling)
 18.Sundhedsvæsenets bæredygtighed i Europa: fremtidige udfordringer (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter fra Rådet og Kommissionen

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 23/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0052/2015 - C8-0191/2015 - 2015/2149(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel 1/2015 - Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (SEAE) (N8-0053/2015 - C8-0251/2015 - 2015/2211(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 21/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0054/2015 - C8-0253/2015 - 2015/2213(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 22/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0055/2015 - C8-0254/2015 - 2015/2214(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 25/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0056/2015 - C8-0255/2015 - 2015/2215(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 3/2015 - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (N8-0057/2015 - C8-0257/2015 - 2015/2216(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-08/T/15 - Den Europæiske Revisionsret (N8-0061/2015 - C8-0264/2015 - 2015/2235(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


3. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegeret retsakt:

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 625/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende præciseringen af kravene til investorinstitutter, organiserende institutter, oprindelige långivere og eksponeringsleverende institutter i forbindelse med eksponeringer mod overført kreditrisiko (C(2015)04422 – 2015/2769(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. juli 2015 på det kompetente udvalgs anmodning.

Henvist til kor. udv.: ECON

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget

- Kommissionens delegerede afgørelse om midlertidig ækvivalens for så vidt angår de solvensordninger, der er gældende i Australien, Bermuda, Brasilien, Canada, Mexico og USA, og som finder anvendelse på forsikrings- og genforsikringsselskaber med hovedsæde i disse lande (C(2015)03740 – 2015/2743(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 5 juni 2015
Forlængelse af indsigelsesfristen: 3 måneder på Europa-Parlamentets anmodning.

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EF) nr. 606/2009 for så vidt angår visse ønologiske fremgangsmåder og forordning (EF) nr. 436/2009 for så vidt angår registreringen af sådanne fremgangsmåder i ind- og udgangsbøgerne i vinsektoren (C(2015)04510 – 2015/2770(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 6 juli 2015
Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder på Europa-Parlamentets anmodning.

Henvist til kor. udv.: AGRI


4. Bevillingsoverførsler

I overenssstemmelse med artikel 25 i finansforordningen havde Budgetudvalget besluttet at godkende Revisionsrettens bevillingsoverførsler V/AB-04/T/15, V/AB-05/C/15, V/AB-06/C/15 og V/AB-07/A/15.

I overenssstemmelse med artikel 25 i finansforordningen havde Budgetudvalget besluttet at godkende Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs bevillingsoverførsel INF 2/2015.

I overenssstemmelse med artikel 25 i finansforordningen havde Budgetudvalget besluttet at godkende Regionsudvalgets bevillingsoverførsler INF 4/2015 og INF 5/2015.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af bevillingsoverførsel DEC 15/2015 - Sektion III – Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af bevillingsoverførsel DEC 19/2015 - Sektion III – Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af bevillingsoverførsel DEC 20/2015 - Sektion III – Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af bevillingsoverførsel DEC 23/2015 - Sektion III – Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af bevillingsoverførsel DEC 24/2015 - Sektion III – Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen havde Budgetudvalget besluttet at vedtage Kommissionens bevillingsoverførsler DEC 20/2015, DEC 23/2015 og DEC 24/2015.

I overensstemmelse med artikel 203, stk. 5 og 7, i finansforordningen havde Budgetudvalget besluttet ikke at afgive nogen udtalelse om leje af nye bygninger til Delegationen i Thailand i samarbejde med ECHO.


5. Unionens tilstand (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionens formand: Unionens tilstand (2015/2738(RSP))

Formanden afgav en kort erklæring som indledning til forhandlingen.

Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Florian Philippot for ENF-Gruppen og Krisztina Morvai, løsgænger.

Indlæg af Nicolas Schmit (formand for Rådet).

Indlæg af Herbert Reul.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Talere: Maria João Rodrigues, Josep-Maria Terricabras, Fabio Massimo Castaldo, Marcel de Graaff, Jan Olbrycht, Enrique Guerrero Salom, Peter Lundgren, Alain Lamassoure, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Pervenche Berès, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Maria Spyraki, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Péter Niedermüller og Paulo Rangel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Kyrtsos, José Blanco López, Notis Marias og Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eleonora Forenza og Ulrike Lunacek.

Indlæg af Jean-Claude Juncker.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


6. Migration og flygtninge i Europa (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Migration og flygtninge i Europa (2015/2833(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen), Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gianni Pittella, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Birgit Sippel, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Paul Nuttall, Matteo Salvini, Bruno Gollnisch, Roberta Metsola, István Ujhelyi, Vicky Ford, Cornelia Ernst, Rolandas Paksas, Monika Hohlmeier, Knut Fleckenstein, Roberts Zīle, Malin Björk, Arnaud Danjean, Elena Valenciano, Kinga Gál, Claude Moraes, Barbara Kudrycka og Alessandra Mussolini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Elly Schlein, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Steven Woolfe og Krisztina Morvai.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Nicolas Schmit.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

— Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Tania González Peñas, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso og Jaromír Štětina for PPE-Gruppen om migration og flygtninge i Europa (2015/2833(RSP)) (B8-0832/2015);

— Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Gabriele Zimmer, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski og Bernd Kölmel for ECR-Gruppen om migration og flygtninge i Europa (2015/2833(RSP)) (B8-0833/2015);

— Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans og Marian Harkin for ALDE-Gruppen om migration og flygtninge i Europa (2015/2833(RSP)) (B8-0834/2015);

— Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina og Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen om migration og flygtningenes situation (2015/2833(RSP)) (B8-0835/2015);

— Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Bart Staes og Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen om migration og flygtninge i Europa (2015/2833(RSP)) (B8-0837/2015);

— Marine Le Pen, Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer og Harald Vilimsky for ENF-Gruppen om migration og flygtninge i Europa (2015/2833(RSP)) (B8-0838/2015);

— Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Vincent Peillon, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Silvia Costa, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Kashetu Kyenge, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tonino Picula, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Flavio Zanonato, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, José Blanco López, Eric Andrieu, Tanja Fajon, Marju Lauristin, Mercedes Bresso, Enrico Gasbarra, Udo Bullmann, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Afzal Khan, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Brando Benifei, Maria Arena, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Derek Vaughan, Andi Cristea, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Jonás Fernández, Hugues Bayet, Péter Niedermüller, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Konstantinos Papadakis, Pier Antonio Panzeri, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Elena Valenciano, Iris Hoffmann, Momchil Nekov, Kati Piri, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Tapardel, Theresa Griffin, Viorica Dăncilă, Elena Gentile, Matthias Groote, Goffredo Maria Bettini, Isabella De Monte, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Massimo Paolucci, Andrea Cozzolino, Renata Briano, Jutta Steinruck, Nicola Danti, Ricardo Serrão Santos, Caterina Chinnici, Jo Leinen, Max Andersson, Miapetra Kumpula-Natri, Arne Lietz, Damiano Zoffoli, Victor Negrescu, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Knut Fleckenstein, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Jytte Guteland, Iliana Iotova, Javi López, Martina Werner, Neena Gill og Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen om migration og flygtningesituationen (2015/2833(RSP)) (B8-0842/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.4 i protokollen af 10.9.2015.


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

7. Anmodninger om ophævelse af parlamentarisk immunitet

De græske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af den parlamentariske immunitet for Georgios Kyrtsos i forbindelse med en straffesag ved Athens ret i første instans.

De græske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af den parlamentariske immunitet for Stelios Kouloglou i forbindelse med en straffesag ved Athens magistratsret bestående af et medlem.

De polske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af den parlamentariske immunitet for Robert Jarosław Iwaszkiewicz i forbindelse med en straffesag indledt af det polske generalinspektorat for vejtrafik.

De polske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af den parlamentariske immunitet for Czesław Adam Siekierski i forbindelse med en straffesag indledt af det polske generalinspektorat for vejtrafik.

Disse anmodninger var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Forslag om at ændre navnet på Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd til Delegationen for Forbindelserne med Palæstina (afstemning)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0297)


8.2. Fiskeripartnerskabsaftale med Guinea-Bissau: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (henstilling) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: João Ferreira (A8-0233/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0298)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


8.3. Fiskeripartnerskabsaftale med Guinea-Bissau: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (betænkning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau [2015/2119(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: João Ferreira (A8-0236/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2015)0299)


8.4. Fiskeripartnerskabsaftale med Kap Verde: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (henstilling) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0300)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


8.5. Fiskeripartnerskabsftale med Kap Verde: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (betænkning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde [2015/2100(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0301)


8.6. Fiskeripartnerskabsaftale med Madagaskar: fiskerimuligheder og finansiel modydelse *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Madagaskar og Det Europæiske Fællesskab [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0302)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


8.7. Protokol om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union af protokollen om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen [06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0303)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.

Indlæg

Pablo Zalba Bidegain (ordfører), før afstemningen.


8.8. Protokol om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (aftale om handelslettelser) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union af protokollen om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen [2015/2067(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0304)


8.9. Bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om transportaftalen ved godstransport ad indre vandveje (CMNI) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af henholdsvis Kongeriget Belgien og Republikken Polen til at ratificere og Republikken Østrig til at tiltræde Budapestkonventionen om transportaftalen ved godstransport ad indre vandveje (CMNI) [08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0305)

Parlamentet godkendte udkastet til Rådets afgørelse.


8.10. Midlertidige foranstaltninger på området international beskyttelse til fordel for Italien og Grækenland * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ska Keller (A8-0245/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA-PROV(2015)0306)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0306)

Indlæg

Ska Keller (ordfører) stillede et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 47, som ikke blev godtaget, fordi over 40 medlemmer havde modsat sig en behandling heraf.


8.11. Den bymæssige dimension af EU's politikker (afstemning)

Betænkning om den bymæssige dimension af EU's politikker [2014/2213(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0307)


8.12. Investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen (afstemning)

Betænkning om Investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen [2014/2245(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0308)


8.13. Vurdering af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012) (afstemning)

Betænkning om Rapport om gennemførelsen, resultaterne og den samlede vurdering af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012) [2014/2255(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0309)


8.14. Gennemførelse af hvidbogen om transport fra 2011 (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af hvidbogen om transport fra 2011: status og vejen frem mod bæredygtig mobilitet [2015/2005(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0310)


8.15. Kvinders karrierer inden for videnskab og i universitetsverdenen (afstemning)

Betænkning om kvinders karrierer inden for videnskab og i universitetsverdenen og de glaslofter, de støder på [2014/2251(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0235/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0311)


8.16. Styrkelse af pigers stilling i EU via uddannelse (afstemning)

Betænkning om styrkelse af pigers stilling i EU via uddannelse [2014/2250(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ENF-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING FRA FEMM

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0312)


8.17. EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked (afstemning)

Betænkning om EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked [2015/2061(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0313)


FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: João Ferreira - A8-0233/2015
Peter Jahr

Henstilling: Ricardo Serrão Santos - A8-0196/2015
Jonathan Arnott

Betænkning: Ska Keller - A8-0245/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil, Neena Gill, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Bill Etheridge, Anna Záborská, Andrejs Mamikins og Marian Harkin

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Betænkning: Ska Keller - A8-0245/2015
Steven Woolfe og Jonathan Arnott

Betænkning: Kerstin Westphal - A8-0218/2015
Neena Gill, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Zoltán Balczó, Franc Bogovič, Seán Kelly, Andrejs Mamikins og Bill Etheridge.


Stemmeforklaringerne ville fortsætte på mødet den følgende dag, torsdag den 10. september 2015.


10. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.50 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (2015/2685(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Molly Scott Cato og Richard Sulík, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bas Belder, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Georgios Epitideios, Mariya Gabriel, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Bodil Valero, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Kyrtsos, David Martin, Jan Zahradil, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Marielle de Sarnez, Miloslav Ransdorf og Alyn Smith.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Pavel Svoboda, Maria Arena, Angel Dzhambazki, Sofia Sakorafa, Arne Lietz, Mirosław Piotrowski som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Sergio Gaetano Cofferati, Joachim Starbatty, Afzal Khan, Arne Gericke, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Eugen Freund, Kati Piri, Boris Zala, Brando Benifei, Tibor Szanyi, Julie Ward, Ana Gomes og Javi López.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Jordi Sebastià, Franz Obermayr og Krisztina Morvai.

Indlæg af Federica Mogherini.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

— Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto og Arne Gericke for ECR-Gruppen om EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (2015/2685(RSP)) (B8-0836/2015);

— Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Igor Šoltes, Bart Staes, Pascal Durand, Karima Delli, Klaus Buchner, Judith Sargentini, Ernest Maragall, Judith Sargentini og Jordi Sebastià for Verts/ALE-Gruppen og Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Laura Agea, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano og Rosa D'Amato om EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (2015/2685(RSP)) (B8-0839/2015);

— Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Marisa Matias, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat og Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen om EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (2015/2685(RSP)) (B8-0840/2015);

— Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička og Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen om EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (2015/2685(RSP)) (B8-0841/2015)

— Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi og Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen om EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (2015/2685(RSP)) (B8-0843/2015);

— Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Adam Gierek, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Elena Valenciano og Julie Ward om EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (2015/2685(RSP)) (B8-0844/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 10.9.2015.


13. Situationen i Hviderusland (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Hviderusland (2015/2834(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Bogdan Andrzej Zdrojewski for PPE-Gruppen, Andrejs Mamikins for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Urmas Paet for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Georg Mayer for ENF-Gruppen, Sandra Kalniete, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gilles Lebreton,Tonino Picula, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Miroslav Poche, Nicolas Bay, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Eduard Kukan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jens Nilsson, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová og Andrej Plenković.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Federica Mogherini.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

— Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda og Ramón Luis Valcárcel Siso for PPE-Gruppen om situationen i Hviderusland (2015/2834(RSP)) (B8-0866/2015);

— Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski og Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen om situationen i Hviderusland (2015/2834(RSP)) (B8-0872/2015);

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Peter Lundgren og Kristina Winberg for EFDD-Gruppen om situationen i Hviderusland i lyset af det forestående præsidentvalg i 2015 (2015/2834(RSP)) (B8-0874/2015);

— Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz og Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen om Hviderusland (2015/2834(RSP)) (B8-0876/2015);

— Heidi Hautala og Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Hviderusland (2015/2834(RSP)) (B8-0878/2015);

— Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Nicola Caputo, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Andrejs Mamikins, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Elena Valenciano og Julie Ward for S&D-Gruppen om situationen i Hviderusland (2015/2834(RSP)) (B8-0879/2015);

— Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl og Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen om situationen i Hviderusland (2015/2834(RSP)) (B8-0880/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 10.9.2015.


14. Atomaftale med Iran (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Atomaftale med Iran (2015/2835(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jiří Pospíšil, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hans-Olaf Henkel, Bas Belder, Gérard Deprez, Rina Ronja Kari, James Carver, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, David Campbell Bannerman, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alyn Smith, Urmas Paet, Franz Obermayr, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ana Gomes, Hans-Olaf Henkel, Ioan Mircea Paşcu, Jan Zahradil, Eugen Freund, Javi López og Afzal Khan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jaromír Štětina, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Juan Carlos Girauta Vidal og Seán Kelly.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand


15. De politiske gruppers sammensætning

Auke Zijlstra havde tilsluttet sig ENF-Gruppen med virkning fra den 8. september 2015.


16. Udpegelse af et medlem til Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd

Formanden havde i overenssstemmelse med artikel 7, stk. 3, i adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter besluttet at udpege Gerolf Annemans (ENF) som reservemedlem til Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd den 9. september 2015.


17. Socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed - Skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede - Usikre ansættelsesforhold (forhandling)

Betænkning om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed [2014/2236(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

Betænkning om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede: at matche færdigheder og kvalifikationer med efterspørgsel og jobmuligheder som en måde at komme ud af krisen på [2014/2235(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000090/2015) af Thomas Händel for EMPL til Rådet: Usikre ansættelsesforhold (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000091/2015) af Thomas Händel for EMPL til Kommissionen: Usikre ansættelsesforhold (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015)

Verónica Lope Fontagné og Martina Dlabajová forelagde betænkningerne.

Thomas Händel begrundede forespørgslerne.

Talere: Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Danuta Jazłowiecka for PPE-Gruppen, Jutta Steinruck for S&D-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Gianluca Buonanno for ENF-Gruppen (formanden kaldte ham til orden i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 165 og også under henvisning til bilag XV til forretningsordenen), Lampros Fountoulis, løsgænger, David Casa, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, og Agnes Jongerius.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Helga Stevens, Ulla Tørnæs, Paloma López Bermejo, Terry Reintke, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Sofia Ribeiro, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Renate Weber, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Jane Collins, Thomas Mann, Brando Benifei, Notis Marias, Enrique Calvet Chambon, Tania González Peñas, Patrick O'Flynn, Marek Plura, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Javi López, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgi Pirinski, Siegfried Mureşan, Evelyn Regner, Eva Paunova, Marju Lauristin, Adam Szejnfeld, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Andrey Novakov og Krzysztof Hetman.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Jonathan Arnott og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit, Verónica Lope Fontagné og Martina Dlabajová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 10.9.2015 og punkt 8.8 i protokollen af 10.9.2015.

(Mødet udsat i nogle minutter)


18. Sundhedsvæsenets bæredygtighed i Europa: fremtidige udfordringer (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Sundhedsvæsenets bæredygtighed i Europa: fremtidige udfordringer (2015/2836(RSP))

Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Elisabetta Gardini for PPE-Gruppen, Soledad Cabezón Ruiz for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Philippe De Backer for ALDE-Gruppen, Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Diane James for EFDD-Gruppen, Alojz Peterle, Biljana Borzan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Ivo Vajgl, Francesc Gambús, Tibor Szanyi, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică og Theodor Dumitru Stolojan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Kostas Chrysogonos og Jonathan Arnott.

Indlæg af Valdis Dombrovskis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 565.914/OJJE).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.10.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Siekierski, Taylor

Juridisk meddelelse