Indekss 
Protokols
PDF 284kWORD 219k
Trešdiena, 2015. gada 9. septembris - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 4.Apropriāciju pārvietojumi
 5.Eiropas Savienības stāvoklis (debates)
 6.Migrācija un bēgļi Eiropā (debates)
 7.Pieprasījumi atcelt deputāta imunitāti
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Priekšlikums mainīt Delegācijas attiecībām ar Palestīniešu likumdošanas padomi nosaukumu uz Delegāciju attiecībām ar Palestīnu (balsošana)
  8.2.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Gvineju-Bisavu - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ieteikums) *** (balsošana)
  8.3.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Gvineju-Bisavu - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ziņojums) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.4.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Kaboverdi - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ieteikums) *** (balsošana)
  8.5.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Kaboverdi - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ziņojums) (balsošana)
  8.6.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Madagaskaru - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums *** (balsošana)
  8.7.Protokols, ar ko groza Marakešas līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu *** (balsošana)
  8.8.Protokols, ar ko groza Marakešas līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu (tirdzniecības atvieglošanas nolīgums) (balsošana)
  8.9.Pilnvarojums Austrijai, Beļģijai un Polijai ratificēt Budapeštas Konvenciju par līgumu par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (CMNI) vai pievienoties tai *** (balsošana)
  8.10.Pagaidu pasākumi starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā * (balsošana)
  8.11.ES rīcībpolitiku urbānā dimensija (balsošana)
  8.12.Ieguldījumi darbvietu radīšanā un izaugsmē — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana ES (balsošana)
  8.13.Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012. gads) novērtējums (balsošana)
  8.14.2011. gada Baltās grāmatas par transportu īstenošana (balsošana)
  8.15.Sieviešu karjera zinātnes jomā un augstākās izglītības iestādēs (balsošana)
  8.16.Iespēju radīšana meitenēm Eiropas Savienībā ar izglītības palīdzību (balsošana)
  8.17.EEZ-Šveice: šķēršļi iekšējā tirgus izveides pilnīgai pabeigšanai (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.ES loma Tuvo Austrumu miera procesā (debates)
 13.Stāvoklis Baltkrievijā (debates)
 14.Vienošanās ar Irānu kodolenerģijas jomā (debates)
 15.Politisko grupu sastāvs
 16.Padomdevējas komitejas deputātu rīcības jautājumos locekļa iecelšana
 17.Sociālā uzņēmējdarbība un sociālā inovācija cīņā pret bezdarbu - Konkurētspējīga ES darba tirgus veidošana 21. gadsimtā - Nepastāvīga nodarbinātība (debates)
 18.Eiropas veselības aprūpes sistēmu ilgtspēja — turpmākie uzdevumi (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 23/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0052/2015 - C8-0191/2015 - 2015/2149(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam 1/2015 - Eiropas Ārējās darbības dienests (SEAE) (N8-0053/2015 - C8-0251/2015 - 2015/2211(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 21/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0054/2015 - C8-0253/2015 - 2015/2213(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 22/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0055/2015 - C8-0254/2015 - 2015/2214(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 25/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0056/2015 - C8-0255/2015 - 2015/2215(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 3/2015 - Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0057/2015 - C8-0257/2015 - 2015/2216(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-08/T/15 - Eiropas Revīzijas palāta (N8-0061/2015 - C8-0264/2015 - 2015/2235(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


3. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegts turpmāk minētais deleģētā akta projekts.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) Nr. 625/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013, izmantojot regulatīvus tehniskos standartus, ar kuriem precizē ieguldītājiem, sponsoriem, sākotnējiem aizdevējiem un iniciatoriestādēm piemērojamas prasības, kas attiecas uz riska darījumiem ar pārvestu kredītrisku (C(2015)04422 – 2015/2769(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 2. jūliju, pēc kompetentās komitejas pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

Deleģēto aktu projekti, kuriem ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai.

- Komisijas deleģētais lēmums par Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Bermudu Salās, Brazīlijā, Kanādā un Meksikā spēkā esošo maksātspējas regulējumu, kuri piemērojami apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām ar galveno mītni kādā no šīm valstīm, pagaidu līdzvērtību (C(2015)03740 – 2015/2743(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 5. jūniju.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 3 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 606/2009 attiecībā uz dažām vīndarības metodēm un Regulu (EK) Nr. 436/2009 attiecībā uz minēto metožu ierakstīšanu vīna nozares reģistros (C(2015)04510 – 2015/2770(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 6. jūliju.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI


4. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Revīzijas palātas apropriāciju pārvietojumus V/AB-04/T/15, V/AB-05/C/15, V/AB-06/C/15 un V/AB-07/A/15.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas apropriāciju pārvietojumu INF 2/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Reģionu komitejas apropriāciju pārvietojumus INF 4/2015 un INF 5/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka tā ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu DEC 15/2015 – III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka tā ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu DEC 19/2015 – III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka tā ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu DEC 20/2015 – III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka tā ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu DEC 23/2015 – III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka tā ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu DEC 24/2015 – III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 20/2015, DEC 23/2015 un DEC 24/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 203. panta 5. un 7. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi nesniegt atzinumu par delegācijas Taizemē jauno ēku īrēšanu kopā ar ECHO.


5. Eiropas Savienības stāvoklis (debates)

Komisijas priekšsēdētāja paziņojums: Eiropas Savienības stāvoklis (2015/2738(RSP)).

Sēdes vadītājs, sākot debates, sniedza īsu paziņojumu.

Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Florian Philippot ENF grupas vārdā un Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte.

Uzstājās Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Uzstājās Herbert Reul.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Maria João Rodrigues, Josep-Maria Terricabras, Fabio Massimo Castaldo, Marcel de Graaff, Jan Olbrycht, Enrique Guerrero Salom, Peter Lundgren, Alain Lamassoure, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Pervenche Berès, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Maria Spyraki, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Péter Niedermüller un Paulo Rangel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgios Kyrtsos, José Blanco López, Notis Marias un Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eleonora Forenza un Ulrike Lunacek.

Uzstājās Jean-Claude Juncker.

Debates tika slēgtas.


6. Migrācija un bēgļi Eiropā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Migrācija un bēgļi Eiropā (2015/2833(RSP)).

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks), Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gianni Pittella, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Birgit Sippel, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Paul Nuttall, Matteo Salvini, Bruno Gollnisch, Roberta Metsola, István Ujhelyi, Vicky Ford, Cornelia Ernst, Rolandas Paksas, Monika Hohlmeier, Knut Fleckenstein, Roberts Zīle, Malin Björk, Arnaud Danjean, Elena Valenciano, Kinga Gál, Claude Moraes, Barbara Kudrycka un Alessandra Mussolini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Elly Schlein, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Steven Woolfe un Krisztina Morvai.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Nicolas Schmit.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

— Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Tania González Peñas, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso un Jaromír Štětina PPE grupas vārdā - par migrāciju un bēgļiem Eiropā (2015/2833(RSP)) (B8-0832/2015);

— Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Gabriele Zimmer, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā - par migrāciju un bēgļiem Eiropā (2015/2833(RSP)) (B8-0833/2015);

— Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin ALDE grupas vārdā - par migrāciju un bēgļiem Eiropā (2015/2833(RSP)) (B8-0834/2015);

— Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā par migrāciju un bēgļu stāvokli (2015/2833(RSP)) (B8-0835/2015);

— Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Bart Staes, Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā - par migrāciju un bēgļiem Eiropā (2015/2833(RSP)) (B8-0837/2015);

— Marine Le Pen, Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky ENF grupas vārdā - par migrāciju un bēgļiem Eiropā (2015/2833(RSP)) (B8-0838/2015);

— Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Vincent Peillon, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Silvia Costa, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Kashetu Kyenge, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tonino Picula, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Flavio Zanonato, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, José Blanco López, Eric Andrieu, Tanja Fajon, Marju Lauristin, Mercedes Bresso, Enrico Gasbarra, Udo Bullmann, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Afzal Khan, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Brando Benifei, Maria Arena, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Derek Vaughan, Andi Cristea, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Jonás Fernández, Hugues Bayet, Péter Niedermüller, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Konstantinos Papadakis, Pier Antonio Panzeri, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Elena Valenciano, Iris Hoffmann, Momchil Nekov, Kati Piri, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Tapardel, Theresa Griffin, Viorica Dăncilă, Elena Gentile, Matthias Groote, Goffredo Maria Bettini, Isabella De Monte, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Massimo Paolucci, Andrea Cozzolino, Renata Briano, Jutta Steinruck, Nicola Danti, Ricardo Serrão Santos, Caterina Chinnici, Jo Leinen, Max Andersson, Miapetra Kumpula-Natri, Arne Lietz, Damiano Zoffoli, Victor Negrescu, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Knut Fleckenstein, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Jytte Guteland, Iliana Iotova, Javi López, Martina Werner, Neena Gill, Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā - par migrāciju un bēgļu stāvokli (2015/2833(RSP)) (B8-0842/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.9.2015. protokola 8.4. punkts.


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Pieprasījumi atcelt deputāta imunitāti

Grieķijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Georgios Kyrtsos deputāta imunitāti saistībā ar krimināltiesvedību Atēnu pirmās instances tiesā.

Grieķijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Stelios Kouloglou deputāta imunitāti saistībā ar krimināltiesvedību Atēnu viena locekļa maģistrātu tiesā.

Polijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Robert Jarosław Iwaszkiewicz deputāta imunitāti saistībā ar krimināltiesvedību, ko ierosinājusi Polijas Autoceļu satiksmes galvenā inspekcija.

Polijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Czesław Adam Siekierski deputāta imunitāti saistībā ar krimināltiesvedību, ko ierosinājusi Polijas Autoceļu satiksmes galvenā inspekcija.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījumi ir nodoti atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Priekšlikums mainīt Delegācijas attiecībām ar Palestīniešu likumdošanas padomi nosaukumu uz Delegāciju attiecībām ar Palestīnu (balsošana)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0297).


8.2. Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Gvineju-Bisavu - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ieteikums) *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: João Ferreira (A8-0233/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0298).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


8.3. Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Gvineju-Bisavu - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ziņojums) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku [2015/2119(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: João Ferreira (A8-0236/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2015)0299).


8.4. Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Kaboverdi - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ieteikums) *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Peter van Dalen (A8-0201/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0300).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


8.5. Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Kaboverdi - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ziņojums) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku [2015/2100(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Peter van Dalen (A8-0200/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0301).


8.6. Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Madagaskaru - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Madagaskaras Republiku un Eiropas Kopienu [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0302).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


8.7. Protokols, ar ko groza Marakešas līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Marakešas līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu [06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0303).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Pablo Zalba Bidegain (referents).


8.8. Protokols, ar ko groza Marakešas līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu (tirdzniecības atvieglošanas nolīgums) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Marakešas līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu [2015/2067(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0304).


8.9. Pilnvarojums Austrijai, Beļģijai un Polijai ratificēt Budapeštas Konvenciju par līgumu par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (CMNI) vai pievienoties tai *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar kuru attiecīgi pilnvaro Beļģijas Karalisti un Polijas Republiku ratificēt Budapeštas Konvenciju par līgumu par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (CMNI) un Austrijas Republiku – pievienoties tai [08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pavel Svoboda (A8-0231/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0305).

Parlaments sniedza piekrišanu Padomes lēmuma projektam.


8.10. Pagaidu pasākumi starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Ska Keller (A8-0245/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA-PROV(2015)0306).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0306).

Uzstāšanās

Ska Keller (referente) bija ierosinājusi mutisku grozījumu grozījumam Nr. 47, ko nepieņēma, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.


8.11. ES rīcībpolitiku urbānā dimensija (balsošana)

Ziņojums par ES rīcībpolitiku urbāno dimensiju [2014/2213(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Kerstin Westphal (A8-0218/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0307).


8.12. Ieguldījumi darbvietu radīšanā un izaugsmē — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana ES (balsošana)

Ziņojums par ieguldījumu nodarbinātībai un izaugsmei — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana Savienībā [2014/2245(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Tamás Deutsch (A8-0173/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0308).


8.13. Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012. gads) novērtējums (balsošana)

Ziņojums par ziņojumu par Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012. gads) īstenošanu, rezultātiem un vispārējo novērtējumu [2014/2255(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Eduard Kukan (A8-0241/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0309).


8.14. 2011. gada Baltās grāmatas par transportu īstenošana (balsošana)

Ziņojums par 2011. gada Baltās grāmatas par transportu īstenošanu — novērtējums un virzība uz ilgtspējīgu mobilitāti [2015/2005(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Wim van de Camp (A8-0246/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0310).


8.15. Sieviešu karjera zinātnes jomā un augstākās izglītības iestādēs (balsošana)

Ziņojums par sieviešu karjeru zinātnes jomā un augstākās izglītības iestādēs un karjeras ierobežojumiem [2014/2251(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0235/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0311).


8.16. Iespēju radīšana meitenēm Eiropas Savienībā ar izglītības palīdzību (balsošana)

Ziņojums par iespēju radīšanu meitenēm Eiropas Savienībā ar izglītības palīdzību [2014/2250(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts

FEMM KOMITEJAS IESNIEGTAIS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0312).


8.17. EEZ-Šveice: šķēršļi iekšējā tirgus izveides pilnīgai pabeigšanai (balsošana)

Ziņojums par EEZ–Šveici: šķēršļi iekšējā tirgus izveides pilnīgai pabeigšanai [2015/2061(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Andreas Schwab (A8-0244/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0313).


SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

João Ferreira ziņojums - A8-0233/2015
Peter Jahr

Ricardo Serrão Santos ieteikums - A8-0196/20155
Jonathan Arnott

Ska Keller ziņojums - A8-0245/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil, Neena Gill, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Bill Etheridge, Anna Záborská, Andrejs Mamikins un Marian Harkin

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Ska Keller ziņojums - A8-0245/2015
Steven Woolfe un Jonathan Arnott

Kerstin Westphal ziņojums - A8-0218/2015
Neena Gill, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Zoltán Balczó, Franc Bogovič, Seán Kelly, Andrejs Mamikins un Bill Etheridge.

Balsojumu skaidrojumi turpināsies nākamās dienas — ceturtdienas, 2015. gada 10. septembra — sēdē.


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.50 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. ES loma Tuvo Austrumu miera procesā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES loma Tuvo Austrumu miera procesā (2015/2685(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Molly Scott Cato un Richard Sulík, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bas Belder, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Tamás Meszerics Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Georgios Epitideios, Mariya Gabriel, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Bodil Valero, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Kyrtsos, David Martin, Jan Zahradil, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Marielle de Sarnez, Miloslav Ransdorf un Alyn Smith.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Pavel Svoboda, Maria Arena, Angel Dzhambazki, Sofia Sakorafa, Arne Lietz, Mirosław Piotrowski kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Sergio Gaetano Cofferati, Joachim Starbatty, Afzal Khan, Arne Gericke, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Eugen Freund, Kati Piri, Boris Zala, Brando Benifei, Tibor Szanyi, Julie Ward, Ana Gomes un Javi López.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Jordi Sebastià, Franz Obermayr un Krisztina Morvai.

Uzstājās Federica Mogherini.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

— Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto un Arne Gericke ECR grupas vārdā - par ES lomu Tuvo Austrumu miera procesā (2015/2685(RSP)) (B8-0836/2015);

— Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Igor Šoltes, Bart Staes, Pascal Durand, Karima Delli, Klaus Buchner, Judith Sargentini, Ernest Maragall, Judith Sargentini, Jordi Sebastià Verts/ALE grupas vārdā, un Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Laura Agea, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato - par ES lomu Tuvo Austrumu miera procesā (2015/2685(RSP)) (B8-0839/2015);

— Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Marisa Matias, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat un Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā - par ES lomu Tuvo Austrumu miera procesā (2015/2685(RSP)) (B8-0840/2015);

— Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā - par ES lomu Tuvo Austrumu miera procesā (2015/2685(RSP)) (B8-0841/2015);

— Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi un Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā - par ES lomu Tuvo Austrumu miera procesā (2015/2685(RSP)) (B8-0843/2015);

— Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Adam Gierek, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward - par ES lomu Tuvo Austrumu miera procesā (2015/2685(RSP)) (B8-0844/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.9.2015. protokola 8.5. punkts.


13. Stāvoklis Baltkrievijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Baltkrievijā (2015/2834(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE grupas vārdā, Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Urmas Paet ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Georg Mayer ENF grupas vārdā, Sandra Kalniete, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton,Tonino Picula, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Miroslav Poche, Nicolas Bay, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Eduard Kukan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jens Nilsson, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová un Andrej Plenković.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Federica Mogherini.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

— Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā - par stāvokli Baltkrievijā (2015/2834(RSP)) (B8-0866/2015);

— Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā - par stāvokli Baltkrievijā (2015/2834(RSP)) (B8-0872/2015);

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Peter Lundgren un Kristina Winberg EFDD grupas vārdā - par stāvokli Baltkrievijā saistībā ar 2015. gadā paredzētajām prezidenta vēlēšanām (2015/2834(RSP)) (B8-0874/2015);

— Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz un Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Baltkrievijā (2015/2834(RSP)) (B8-0876/2015);

— Heidi Hautala un Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā - par stāvokli Baltkrievijā (2015/2834(RSP)) (B8-0878/2015);

— Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Nicola Caputo, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Andrejs Mamikins, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Elena Valenciano un Julie Ward S&D grupas vārdā - par stāvokli Baltkrievijā (2015/2834(RSP)) (B8-0879/2015);

— Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā - par stāvokli Baltkrievijā (2015/2834(RSP)) (B8-0880/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.9.2015. protokola 8.6. punkts.


14. Vienošanās ar Irānu kodolenerģijas jomā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Vienošanās ar Irānu kodolenerģijas jomā (2015/2835(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Richard Howitt S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jiří Pospíšil, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hans-Olaf Henkel, Bas Belder, Gérard Deprez, Rina Ronja Kari, James Carver, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, David Campbell Bannerman, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alyn Smith, Urmas Paet, Franz Obermayr, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ana Gomes, Hans-Olaf Henkel, Ioan Mircea Paşcu, Jan Zahradil, Eugen Freund, Javi López un Afzal Khan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jaromír Štětina, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Juan Carlos Girauta Vidal un Seán Kelly.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks


15. Politisko grupu sastāvs

Auke Zijlstra ir pievienojies ENF grupai, sākot ar 2015. gada 8. septembri.


16. Padomdevējas komitejas deputātu rīcības jautājumos locekļa iecelšana

Saskaņā ar 7. panta 3. punktu Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodeksā finansiālo interešu un interešu konfliktu jomā priekšsēdētājs 2015. gada 9. septembrī nolēma iecelt Gerolf Annemans (ENF) par rezerves locekli Padomdevējā komitejā deputātu rīcības jautājumos.


17. Sociālā uzņēmējdarbība un sociālā inovācija cīņā pret bezdarbu - Konkurētspējīga ES darba tirgus veidošana 21. gadsimtā - Nepastāvīga nodarbinātība (debates)

Ziņojums par sociālo uzņēmējdarbību un sociālo inovāciju cīņā pret bezdarbu [2014/2236(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015).

Ziņojums par konkurētspējīga ES darba tirgus veidošanu 21. gadsimtā — prasmju un kvalifikāciju pielāgošana pieprasījumam un darba iespējām kā veids izkļūšanai no krīzes [2014/2235(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0222/2015).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000090/2015) un kuru uzdeva Thomas Händel EMPL komitejas vārdā Padomei: Nestabila nodarbinātība (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000091/2015) un kuru uzdeva Thomas Händel EMPL komitejas vārdā Komisijai: Nestabila nodarbinātība (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).

Verónica Lope Fontagné un Martina Dlabajová iepazīstināja ar ziņojumiem.

Thomas Händel izvērsa jautājumus.

Uzstājās Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Danuta Jazłowiecka PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Gianluca Buonanno ENF grupas vārdā (sēdes vadītājs viņu sauca pie kārtības saskaņā ar Reglamenta 165. pantu, atsaucoties arī uz Reglamenta XV pielikumu), Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, David Casa, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, un Agnes Jongerius.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Helga Stevens, Ulla Tørnæs, Paloma López Bermejo, Terry Reintke, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Sofia Ribeiro, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Renate Weber, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Jane Collins, Thomas Mann, Brando Benifei, Notis Marias, Enrique Calvet Chambon, Tania González Peñas, Patrick O'Flynn, Marek Plura, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Javi López, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgi Pirinski, Siegfried Mureşan, Evelyn Regner, Eva Paunova, Marju Lauristin, Adam Szejnfeld, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Andrey Novakov un Krzysztof Hetman.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Jonathan Arnott un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit, Verónica Lope Fontagné un Martina Dlabajová.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.9.2015. protokola 8.7. punkts un 10.9.2015. protokola 8.8. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


18. Eiropas veselības aprūpes sistēmu ilgtspēja — turpmākie uzdevumi (debates)

Komisijas paziņojums: Eiropas veselības aprūpes sistēmu ilgtspēja — turpmākie uzdevumi (2015/2836(RSP)).

Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Elisabetta Gardini PPE grupas vārdā, Soledad Cabezón Ruiz S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Philippe De Backer ALDE grupas vārdā, Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Diane James EFDD grupas vārdā, Alojz Peterle, Biljana Borzan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Ivo Vajgl, Francesc Gambús, Tibor Szanyi, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică un Theodor Dumitru Stolojan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Kostas Chrysogonos un Jonathan Arnott.

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

Debates tika slēgtas.


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 565.914/OJJE).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.10.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Siekierski, Taylor

Juridisks paziņojums