Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2838(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0845/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0845/2015

Συζήτηση :

PV 10/09/2015 - 5.1
CRE 10/09/2015 - 5.1

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2015 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0314

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5.1. Ρωσία, συγκεκριμένα οι υποθέσεις Eston Kohver και Oleg Sentsov, Alexander Kolchenko
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος (B8-0845/2015), (B8-0847/2015), (B8-0849/2015), (B8-0850/2015), (B8-0851/2015), (B8-0852/2015) και (B8-0855/2015) (2015/2838(RSP))

Οι Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Merja Kyllönen, Kaja Kallas και Pier Antonio Panzeri παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marju Lauristin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet και Kosma Złotowski.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"ο Indrek Tarand.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.9.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου