Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 10 september 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

7. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (08806/1/2015 - C8-0260/2015 - 2014/0213(COD)) - 10406/2015 - COM(2015)0354)

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 11 september 2015.

Rättsligt meddelande