Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2840(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0856/2015

Rozpravy :

PV 10/09/2015 - 5.3
CRE 10/09/2015 - 5.3

Hlasování :

PV 10/09/2015 - 8.3
CRE 10/09/2015 - 8.3

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0316

Zápis
Čtvrtek, 10. září 2015 - ŠtrasburkKonečné znění

8.3. Ázerbájdžán (hlasování)
CRE

Návrhy usnesení B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 a B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0856/2015

(nahrazující B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 a B8-0865/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Marju Lauristin, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Konstantinos Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward, Flavio Zanonato a Vincent Peillon za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker a Branislav Škripek za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš a Dita Charanzová za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL;

—   Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Helga Trüpel, Igor Šoltes a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Laura Agea za skupinu EFDD.

Vystoupil Elmar Brok s návrhem, aby byla otázka před hlasováním projednána v příslušném výboru (předsedající se zeptal, zda politické skupiny souhlasí s touto změnou pořadu jednání).

Vystoupili: Pier Antonio Panzeri a Ulrike Lunacek proti návrhu, Notis Marias ve prospěch návrhu a Elena Valenciano, Ignazio Corrao a Rebecca Harms proti návrhu. Vzhledem k tomu, že některé politické skupiny s návrhem nesouhlasily, předseda rozhodl, že se o návrhu usnesení bude hlasovat.

přijat (P8_TA(2015)0316)

(Návrh usnesení B8-0860/2015 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Marietje Schaake předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 22, který byl vzat v potaz.

Právní upozornění