Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2840(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0856/2015

Συζήτηση :

PV 10/09/2015 - 5.3
CRE 10/09/2015 - 5.3

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2015 - 8.3
CRE 10/09/2015 - 8.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0316

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.3. Αζερμπαϊτζάν (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 και B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0856/2015

(αντικαθιστά τις B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 και B8-0865/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Marju Lauristin, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward, Flavio Zanonato και Vincent Peillon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš και Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Helga Trüpel, Igor Šoltes και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Παρεμβαίνει ο Elmar Brok, ο οποίος προτείνει να εξεταστεί το ζήτημα από την αρμόδια επιτροπή πριν προχωρήσει το Σώμα σε ψηφοφορία (ο Πρόεδρος ερωτά εάν συμφωνούν οι πολιτικές ομάδες με αυτήν την αλλαγή της ημερήσιας διάταξης).

Παρεμβαίνουν οι Pier Antonio Panzeri και Ulrike Lunacek κατά της πρότασης, Νότης Μαριάς υπέρ και Elena Valenciano, Ignazio Corrao και Rebecca Harms κατά. Διαπιστώνοντας την αντίθεση αριθμού πολιτικών ομάδων, ο Πρόεδρος αποφασίζει να προχωρήσει στη ψηφοφορία.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0316)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0860/2015 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Η Marietje Schaake προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 22, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου