Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2840(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0856/2015

Keskustelut :

PV 10/09/2015 - 5.3
CRE 10/09/2015 - 5.3

Äänestykset :

PV 10/09/2015 - 8.3
CRE 10/09/2015 - 8.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0316

Pöytäkirja
Torstai 10. syyskuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

8.3. Azerbaidžan (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 ja B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0856/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 ja B8-0865/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Marju Lauristin, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Konstantinos Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Vincent Peillon S&D-ryhmän puolesta;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta;

—   Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš ja Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta;

—   Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta;

—   Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Helga Trüpel, Igor Šoltes ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta.

Elmar Brok käytti puheenvuoron ehdottaakseen, että asiaa käsitellään toimivaltaisessa valiokunnassa ennen äänestyksen toimittamista (puhemies tiedusteli, suostuvatko poliittiset ryhmät tähän esityslistan muuttamiseen).

Puheenvuorot: Pier Antonio Panzeri ja Ulrike Lunacek, jotka vastustivat ehdotusta, Notis Marias kannattaakseen ehdotusta ja Elena Valenciano, Ignazio Corrao ja Rebecca Harms vastustaakseen ehdotusta. Puhemies päätti toimittaa äänestyksen päätöslauselmaesityksestä todettuaan, että tietyt ryhmät vastustivat ehdotusta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0316)

(Päätöslauselmaesitys B8-0860/2015 raukesi.)

Puheenvuorot

Marietje Schaake esitti 22 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus