Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2840(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0856/2015

Debatai :

PV 10/09/2015 - 5.3
CRE 10/09/2015 - 5.3

Balsavimas :

PV 10/09/2015 - 8.3
CRE 10/09/2015 - 8.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0316

Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. rugsėjo 10 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

8.3. Azerbaidžanas (balsavimas)
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 ir B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0856/2015

(keičia B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 ir B8-0865/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Marju Lauristin, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Konstantinos Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward, Flavio Zanonato ir Vincent Peillon S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš ir Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Helga Trüpel, Igor Šoltes ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Laura Agea EFDD frakcijos vardu.

Kalbėjo Elmar Brok pasiūlė, kad prieš balsuojant šį klausimą turėtų išnagrinėti atsakingas komitetas (pirmininkas pasiteiravo, ar frakcijos pritaria šiam pakeitimui).

Kalbėjo: Pier Antonio Panzeri ir Ulrike Lunacek, kurie prieštaravo šiam pasiūlymui, Notis Marias jį palaikė ir Elena Valenciano, Ignazio Corrao ir Rebecca Harms nepritarė pasiūlymui. Pirmininkas, nustatęs kai kurių frakcijų prieštaravimą, nusprendė pradėti balsavimą dėl pasiūlymo dėl rezoliucijose.

Priimta (P8_TA(2015)0316)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0860/2015 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Marietje Schaake pateikė 22 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.

Teisinis pranešimas