Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2840(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0856/2015

Dezbateri :

PV 10/09/2015 - 5.3
CRE 10/09/2015 - 5.3

Voturi :

PV 10/09/2015 - 8.3
CRE 10/09/2015 - 8.3

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0316

Proces-verbal
Joi, 10 septembrie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

8.3. Azerbaidjan (vot)
CRE

Propuneri de rezoluții B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 și B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0856/2015

(care înlocuiește B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 și B8-0865/2015):

depusă de următorii deputați:

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Marju Lauristin, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Konstantinos Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward, Flavio Zanonato și Vincent Peillon, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš și Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Helga Trüpel, Igor Šoltes și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Laura Agea, în numele Grupului EFDD.

A intervenit Elmar Brok pentru a propune ca subiectul să fie examinat în comisia competentă înainte de votare (Președintele a întrebat dacă grupurile politice sunt de acord cu această modificare a ordinii de zi).

Au intervenit: Pier Antonio Panzeri și Ulrike Lunacek, care s-au exprimat împotriva cererii, Notis Marias, în favoarea ei, și Elena Valenciano, Ignazio Corrao și Rebecca Harms de asemenea împotriva cererii. După ce a constatat faptul că mai multe grupuri politice se opun, Președintele a decis să treacă la votarea propunerii de rezoluție.

Adoptat (P8_TA(2015)0316)

(Propunerea de rezoluție B8-0860/2015 a devenit caducă.)

Intervenții

Marietje Schaake a prezentat un amendament oral la punctul 22, care a fost reținut.

Notă juridică