Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2840(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0856/2015

Rozpravy :

PV 10/09/2015 - 5.3
CRE 10/09/2015 - 5.3

Hlasovanie :

PV 10/09/2015 - 8.3
CRE 10/09/2015 - 8.3

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0316

Zápisnica
Štvrtok, 10. septembra 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia

8.3. Azerbajdžan (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 a B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0856/2015

(nahrádzajúci B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 a B8-0865/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Marju Lauristin, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Konstantinos Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward, Flavio Zanonato a Vincent Peillon v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker a Branislav Škripek v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš a Dita Charanzová v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL;

—   Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Helga Trüpel, Igor Šoltes a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Laura Agea v mene skupiny EFDD.

V rozprave vystúpil Elmar Brok, ktorý navrhol, aby táto téma bola preskúmaná v príslušnom výbore skôr, ako sa o nej bude hlasovať (predseda sa spýtal, či politické skupiny súhlasia s touto zmenou programu).

Vystúpili títo poslanci: Pier Antonio Panzeri A Ulrike Lunacek, ktorý s návrhom nesúhlasili, Notis Marias, ktorý návrh podporila, a Elena Valenciano, Ignazio Corrao a Rebecca Harms proti žiadosti. Keďže niektoré politické skupiny vyjadrili nesúhlas, predseda rozhodol, že o návrhu uznesenia sa bude hlasovať.

Prijatý (P8_TA(2015)0316)

(Návrh uznesenia B8-0860/2015 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenie

Marietje Schaake predložila ústny pozmeňujúci návrh k odseku 22, ktorý bol prijatý.

Právne oznámenie