Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2840(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0856/2015

Debatter :

PV 10/09/2015 - 5.3
CRE 10/09/2015 - 5.3

Omröstningar :

PV 10/09/2015 - 8.3
CRE 10/09/2015 - 8.3

Antagna texter :

P8_TA(2015)0316

Protokoll
Torsdagen den 10 september 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

8.3. Azerbajdzjan (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 och B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0856/2015

(ersätter B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 och B8-0865/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Marju Lauristin, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Konstantinos Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward, Flavio Zanonato och Vincent Peillon för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker och Branislav Škripek för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš och Dita Charanzová för ALDE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen;

—   Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Helga Trüpel, Igor Šoltes och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Laura Agea för EFDD-gruppen.

Talare: Elmar Brok föreslog att det ansvariga utskottet skulle behandla ämnet innan man röstar (talmannen frågade om de politiska grupperna var överens om denna ändring av föredragningslistan).

Talare: Pier Antonio Panzeri och Ulrike Lunacek motsatte sig förslaget; Notis Marias stödde förslaget; Elena Valenciano, Ignazio Corrao och Rebecca Harms yttrade sig för att uttrycka sitt motstånd mot förslaget. Eftersom talmannen kunde konstatera att att fanns ett motstånd från vissa politiska grupper, beslutade han att låta resolutionsförslaget gå till omröstning.

Antogs (P8_TA(2015)0316)

(Resolutionsförslag B8-0860/2015 bortföll.)

Inlägg

Marietje Schaake lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 22. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.

Rättsligt meddelande