Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2833(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0832/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0317

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.4. Μετανάστευση και πρόσφυγες στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015 και B8-0842/2015 (2015/2833(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0832/2015

(αντικαθιστά τις B8-0832/2015, B8-0834/2015, B8-0837/2015 και B8-0842/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Ivo Belet, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Milan Zver, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Danuta Maria Hübner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emil Radev, Alessandra Mussolini, Barbara Matera και Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom, Birgit Sippel, Richard Howitt, Knut Fleckenstein και Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin και Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Benedek Jávor, Bart Staes, Margrete Auken, Barbara Lochbihler και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao και Laura Ferrara.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0317)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0833/2015, B-0835/2015 και B8-0838/2015 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Η Anna Maria Corazza Bildt προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 11, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου