Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2833(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0832/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0317

Notulen
Donderdag 10 september 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave

8.4. Migratie en vluchtelingen in Europa (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015 en B8-0842/2015 (2015/2833(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0832/2015

(ter vervanging van B8-0832/2015, B8-0834/2015, B8-0837/2015 en B8-0842/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ivo Belet, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Milan Zver, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Danuta Maria Hübner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emil Radev, Alessandra Mussolini, Barbara Matera en Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-Fractie.

—   Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom, Birgit Sippel, Richard Howitt, Knut Fleckenstein en Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie;

—   Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin en Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie;

—   Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Benedek Jávor, Bart Staes, Margrete Auken, Barbara Lochbihler en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao en Laura Ferrara.

Aangenomen (P8_TA(2015)0317)

(Ontwerpresoluties B8-0833/2015, B-0835/2015 en B8-0838/2015 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Anna Maria Corazza Bildt die een mondeling amendement indiende op paragraaf 11, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling