Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2685(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0836/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/09/2015 - 8.5
PV 10/09/2015 - 8.6
CRE 10/09/2015 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0318

Pöytäkirja
Torstai 10. syyskuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

8.5. EU:n rooli Lähi-idän rauhanprosessissa (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 ja B8-0844/2015 (2015/2685(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0836/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 ja B8-0844/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi ja Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta;

—   Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta;

—   Charles Tannock ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta;

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta;

—   Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta;

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Heidi Hautala, Pascal Durand, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Igor Šoltes, Reinhard Bütikofer ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Laura Agea, Marco Zanni, Tiziana Beghin, Eleonora Evi ja Rosa D'Amato.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0318)

Puheenvuorot

Martina Anderson pyysi, että tarkistuksesta 1 toimitettaisiin nimenhuutoäänestys (puhemies ei toteuttanut pyyntöä, sillä sitä ei esitetty määräajassa).

Oikeudellinen huomautus