Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2685(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0836/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/09/2015 - 8.5
PV 10/09/2015 - 8.6
CRE 10/09/2015 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0318

Zápisnica
Štvrtok, 10. septembra 2015 - Štrasburg

8.5. Úloha EÚ v mierovom procese na Blízkom východe (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 a B8-0844/2015 (2015/2685(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0836/2015

(nahrádzajúci B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 a B8-0844/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi a Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano a Julie Ward v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock a Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR;

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE;

—   Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Heidi Hautala, Pascal Durand, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Igor Šoltes, Reinhard Bütikofer a Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Laura Agea, Marco Zanni, Tiziana Beghin, Eleonora Evi a Rosa D'Amato.

Prijatý (P8_TA(2015)0318)

Vystúpenia

Martina Anderson, ktorá požiadala, aby sa o pozmeňujúcom návrhu 1 hlasovalo formou hlasovania podľa mien (predseda sa k tejto žiadosti nevyjadril, pretože bola predložená po termíne).

Právne oznámenie