Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 10 септември 2015 г. - Страсбург

12. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 9.7.2015 г.)

комисии ITRE, IMCO

- Към Акт за цифровия единен пазар (2015/2147(INI))
(avis: ECON, TRAN, CULT, EMPL, JURI, LIBE)

комисия IMCO

- Адекватност на законодателната рамка, свързана с правата на потребителите, в цифровото пространство (2015/2148(INI))
(подпомагаща: CULT, ITRE, JURI)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 3.9.2015 г.)

комисия AFET

- Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015/2229(INI))
(подпомагаща: FEMM, DEVE)

- Прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС - Централна Азия (2015/2220(INI))
(подпомагаща: FEMM, DEVE, INTA)

комисия ECON

- Банков съюз - Годишен доклад за 2015 г. (2015/2221(INI))

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2015 г. (2015/2210(INI))
(подпомагаща: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

комисия EMPL

- Постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата (2015/2223(INI))
(подпомагаща: FEMM)

- Представителство на работниците и служителите на равнището на управителните съвети в Европа (2015/2222(INI))
(подпомагаща: FEMM, JURI)

комисия ITRE

- Директива относно енергийната ефективност (2012/27/EС) (2015/2232(INI))
(подпомагаща: ENVI)

комисия REGI

- Нови инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г.: интегрирани териториални инвестиции и водено от общностите местно развитие (2015/2224(INI))
(подпомагаща: EMPL)

комисия AGRI

- Насърчаване на иновациите и на икономическото развитие в рамките на бъдещото управление на европейските земеделски стопанства (2015/2227(INI))
(подпомагаща: ENVI)

- По какъв начин ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони? (2015/2226(INI))
(подпомагаща: FEMM, EMPL)

- Технологични решения за устойчиво селско стопанство в ЕС (2015/2225(INI))
(подпомагаща: ITRE)

комисия FEMM

- Интегриране на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент (2015/2230(INI))
(подпомагаща: EMPL)

- Бедността през призмата на равенството между половете (2015/2228(INI))
(подпомагаща: DEVE, CULT, EMPL)

комисия PETI

- Доклад относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г. (2015/2231(INI))

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 9.7.2015 г.)

комисия IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Адекватност на законодателната рамка, свързана с правата на потребителите, в цифровото пространство (2015/2148(INI))
(подпомагаща: CULT, ITRE, JURI (член 54 от Правилника за дейността))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 3.9.2015 г.)

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2015 г. (2015/2210(INI))
(подпомагаща: FEMM, IMCO, REGI, EMPL(член 54 от Правилника за дейността), BUDG)

- Постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата (2015/2223(INI))
(подпомагаща: FEMM (член 54 от Правилника за дейността))

комисия FEMM (член 54 от Правилника за дейността)

- Бедността през призмата на равенството между половете (2015/2228(INI))
(подпомагаща: DEVE(член 54 от Правилника за дейността), CULT, EMPL)

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 9.7.2015 г.)

комисии ITRE, IMCO (член 55 от Правилника за дейността)

- Към Акт за цифровия единен пазар (2015/2147(INI))
(подпомагаща: ECON, TRAN, CULT(член 54 от Правилника за дейността), EMPL(член 54 от Правилника за дейността), JURI(член 54 от Правилника за дейността), LIBE(член 54 от Правилника за дейността))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 108 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 3.9.2015 г.)

комисия INTA

- Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (2015/2233(INI))
(подпомагаща: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

Правна информация