Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 9.7.2015)

επιτροπές ITRE, IMCO

- Προς μια νομοθετική πράξη για την ενιαία ψηφιακή αγορά (2015/2147(INI))
(γνωμοδότηση: ECON, TRAN, CULT, EMPL, JURI, LIBE)

επιτροπή IMCO

- Επάρκεια του συναφούς νομοθετικού πλαισίου των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον (2015/2148(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, ITRE, JURI)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 3.9.2015)

επιτροπή AFET

- Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2014 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (2015/2229(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, DEVE)

- Εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας (2015/2220(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, INTA)

επιτροπή ECON

- Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση 2015 (2015/2221(INI))

- Ευρωπαϊκό εξάμηνο για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2015 (2015/2210(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

επιτροπή EMPL

- Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών (2015/2223(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)

- Εκπροσώπηση εργαζομένων σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου στην Ευρώπη (2015/2222(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, JURI)

επιτροπή ITRE

- Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (2012/27/ΕΕ) (2015/2232(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI)

επιτροπή REGI

- Νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχής 2014-2020: Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ΙΤΙ) και τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) (2015/2224(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

επιτροπή AGRI

- Βελτίωση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στην διαχείριση των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων του μέλλοντος (2015/2227(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI)

- Με ποιους τρόπους μπορεί η ΚΓΠ να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο; (2015/2226(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, EMPL)

- Τεχνολογικές λύσεις για μια βιώσιμη γεωργία στην ΕΕ (2015/2225(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

επιτροπή FEMM

- Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2015/2230(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

- Φτώχεια: μια προοπτική με γνώμονα το φύλο (2015/2228(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, CULT, EMPL)

επιτροπή PETI

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 (2015/2231(INI))

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 9.7.2015)

επιτροπή IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Καταλληλότητα του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τους καταναλωτές για τον ψηφιακό κόσμο (2015/2148(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, ITRE, JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 3.9.2015)

επιτροπή ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ευρωπαϊκό εξάμηνο για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2015 (2015/2210(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, IMCO, REGI, EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού), BUDG)

επιτροπή EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Επίτευξη του στόχου της καταπολέμησης της φτώχειας σε συνθήκες αύξησης των δαπανών των νοικοκυριών (2015/2223(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή FEMM (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Φτώχεια: μία διάσταση του φύλου (2015/2228(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού), CULT, EMPL)

Απόφαση για την εφαρμογή διαδικασίας με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 9.7.2015)

επιτροπές ITRE, IMCO (άρθρο 55 του Κανονισμού)

- Προς μια νομοθετική πράξη για την ενιαία ψηφιακή αγορά (2015/2147(INI))
(γνωμοδότηση: ECON, TRAN, CULT (άρθρο 54 του Κανονισμού), EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 108 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 3.9.2015)

επιτροπή INTA

- Συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) (2015/2233(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου