Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0160(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0260/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0260/2015

Συζήτηση :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2015 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0332

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

10. Κοινές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία: ειδικά μέτρα για την Ελλάδα ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα [COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

Η Iskra Mihaylova παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Nils Torvalds (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Thomas Händel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Γεώργιος Επιτήδειος, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Thomas Händel, στην οποία ο τελευταίος δεν απαντά διότι, στην πραγματικότητα η ερώτηση αυτή απευθυνόταν στον προηγούμενο ομιλητή, Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Constanze Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Μαρία Σπυράκη, Isabelle Thomas, Νότης Μαριάς, Δημήτριος Παπαδημούλης, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Γεώργιος Επιτήδειος, Λευτέρης Χριστοφόρου, José Blanco López, Bernd Kölmel, Martina Michels, Kristina Winberg, Gerolf Annemans, Krisztina Morvai, José Manuel Fernandes, Mercedes Bresso, Edward Czesak, Νικόλαος Χουντής και Andrey Novakov.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michela Giuffrida, Bernd Lucke, Στέλιος Κούλογλου, Ingeborg Gräßle, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Δημητρίου Παπαδημούλη, Γιώργος Γραμματικάκης, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Louis-Joseph Manscour, Beatrix von Storch, Γεώργιος Κύρτσος, Μιλτιάδης Κύρκος, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μανώλης Κεφαλογιάννης, Andrea Cozzolino, Igor Šoltes, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Iskra Mihaylova.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου