Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2004(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0232/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0232/2015

Συζήτηση :

PV 05/10/2015 - 11
CRE 05/10/2015 - 11

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2015 - 7.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0336

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

11. Ο ρόλος των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συνεργασία για την ανάπτυξη (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το ρόλο των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συνεργασία για την ανάπτυξη [2015/2004(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Ελένη Θεοχάρους (A8-0232/2015)

Η Ελένη Θεοχάρους παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Louis-Joseph Manscour, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Louis Aliot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bogdan Brunon Wenta, Michela Giuffrida, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Sebastià, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Nathan Gill, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, David Coburn, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Cristian Dan Preda, Seán Kelly, σχετικά με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στις ερωτήσεις με "γαλάζια κάρτα", Cristian Dan Preda, ο οποίος απαντά σε ερώτηση με "γαλάζια κάρτα" του David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică και Jarosław Wałęsa.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Monika Flašíková Beňová, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Nathan Gill, Ramona Nicole Mănescu, Patrizia Toia, Alojz Peterle, Julie Ward, Gabriel Mato, Viorica Dăncilă, Mariya Gabriel και Bernd Lucke.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná, Igor Šoltes, James Carver και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Ελένη Θεοχάρους.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου