Index 
Protokoll
PDF 272kWORD 235k
Måndagen den 5 oktober 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 3.Parlamentets sammanträdeskalender för 2017
 4.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 7.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 8.Inkomna dokument
 9.Arbetsplan
 10.Gemensamma bestämmelser för europeiska struktur- och investeringsfonder: särskilda åtgärder till förmån för Grekland ***I (debatt)
 11.De lokala myndigheternas roll i utvecklingsländer när det gäller utvecklingssamarbete (debatt)
 12.Hypotekslagstiftning och riskfyllda finansiella instrument i EU: fallet Spanien (debatt)
 13.Exportkontroller av produkter med dubbla användningsområden efter avslöjandena om Hacking Team (debatt)
 14.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 15.En möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter (kortfattad redogörelse)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde
 17.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Protokollen från sammanträdena den 16 september 2015 och 17 september 2015 justerades.

°
° ° °

Talare: Goffredo Maria Bettini sur la disparition de Pietro Ingrao, homme politique, journaliste et résistant italien, och Olaf Stuger sur l'organisation, aux Pays-Bas, d'un référendum sur l'accord d'association avec l'Ukraine.


3. Parlamentets sammanträdeskalender för 2017

Talmanskonferensen hade vid sitt sammanträde den 10 september 2015 antagit följande förslag till kalender för parlamentets sammanträdesperioder 2017:

- den 16–19 januari

- den 1–2 februari

- den 13–16 februari

- den 1–2 mars

- den 13–16 mars

- den 3–6 april

- den 26–27 april

- den 15–18 maj

- den 31 maj–1 juni

- den 12–15 juni

- den 3–6 juli

- den 11–14 september

- den 2–5 oktober

- den 23–26 oktober

- den 13–16 november

- den 29–30 november

- den 11–14 december

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 12.00.

Omröstning: onsdagen den 7 oktober 2015 kl. 12.30 (punkt 10.1 i protokollet av den 7.10.2015).


4. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga polska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Czesław Adam Siekierski inom ramen för ett förfarande som inletts av den allmänna vägtrafikinspektionen i Polen.

I enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


5. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna GUE/NGL, ALDE och ENF hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: Lola Sánchez Caldentey i stället för Estefanía Torres Martínez

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko: Estefanía Torres Martínez i stället för Lola Sánchez Caldentey

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Estefanía Torres Martínez i stället för Lola Sánchez Caldentey

AGRI-utskottet: Jasenko Selimovic

delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté: Jasenko Selimovic

DEVE-utskottet: Auke Zijlstra är inte längre ledamot av utskottet.

delegationen för förbindelserna med Afghanistan: Auke Zijlstra är inte längre ledamot av utskottet.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


6. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att parlamentets talman tillsammans med rådets ordförande den 6 oktober 2015 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG (00032/2015/LEX - C8-0291/2015 - 2014/0011(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG och 2002/14/EG samt rådets direktiv 98/59/EG och 2001/23/EG, vad gäller sjöfolk (00033/2015/LEX - C8-0293/2015 - 2013/0390(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av unionsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa unionens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) (kodifiering) (00015/2015/LEX - C8-0290/2015 - 2014/0174(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 737/2010 (00044/2015/LEX - C8-0280/2015 - 2015/0028(COD)).


7. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

— (O-000083/15) från Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, och Andreas Schwab för PPE-gruppen, till kommissionen: Genomförande av artikel 20.2 i tjänstedirektivet och artikel 8.3 i direktivet om konsumenträttigheter (2015/2881(RSP)) (B8-0754/2015),

— (O-000088/15) från Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till kommissionen: Hypotekslagstiftning och riskfyllda finansiella instrument i EU: fallet Spanien (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015),

— (O-000094/15) från Marietje Schaake för ALDE-gruppen, till kommissionen: Exportkontroller av produkter med dubbla användningsområden efter avslöjandena om Hacking Team (2015/2882(RSP)) (B8-0756/2015),

— (O-000096/15) från Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor och Piernicola Pedicini, för utskottet ENVI, till rådet: Lärdomar som dragits av rödslamskatastrofen, fem år efter olyckan i Ungern (2015/2801(RSP)) (B8-0757/2015),

— (O-000097/15) från Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor och Piernicola Pedicini, för utskottet ENVI, till kommissionen: Lärdomar som dragits av rödslamskatastrofen, fem år efter olyckan i Ungern (2015/2801(RSP)) (B8-0758/2015),

— (O-000099/15) från David Martin och Alessia Maria Mosca för S&D-gruppen, till kommissionen: Exportkontroller av produkter med dubbla användningsområden efter avslöjandena om Hacking Team (2015/2882(RSP)) (B8-0759/2015),

— (O-000102/15) från Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, till kommissionen: Exportkontroller av produkter med dubbla användningsområden efter avslöjandena om Hacking Team (2015/2882(RSP)) (B8-0760/2015),

— (O-000103/15) från Elena Valenciano, för utskottet AFET, till rådet: Dödsstraffet (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015),

— (O-000109/15) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till rådet: Förnyelse av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (2015/2754(RSP)) (B8-0762/2015),

— (O-000110/15) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Förnyelse av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (2015/2754(RSP)) (B8-0763/2015),

— (O-000113/15) från Giovanni La Via, för utskottet ENVI, Vicky Ford, för utskottet IMCO, Jerzy Buzek, för utskottet ITRE, och Michael Cramer, för utskottet TRAN, till kommissionen: Utsläppsmätningar i bilindustrin (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015).


8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska kommissionen (COM(2015)0377 [01] - C8-0199/2015 - 2015/2154(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europaparlamentet (COM(2015)0377 [02] - C8-0200/2015 - 2015/2155(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska rådet och rådet (COM(2015)0377 [03] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Domstolen (COM(2015)0377 [04] - C8-0202/2015 - 2015/2157(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Revisionsrätten (COM(2015)0377 [05] - C8-0203/2015 - 2015/2158(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (COM(2015)0377 [06] - C8-0204/2015 - 2015/2159(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Regionkommittén (COM(2015)0377 [07] - C8-0205/2015 - 2015/2160(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska ombudsmannen (COM(2015)0377 [08] - C8-0206/2015 - 2015/2161(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Datatillsynsmannen (COM(2015)0377 [09] - C8-0207/2015 - 2015/2162(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

JURI, LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska utrikestjänsten (COM(2015)0377 [10] - C8-0208/2015 - 2015/2163(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (CEDEFOP) (COM(2015)0377 [11] - C8-0209/2015 - 2015/2164(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EUROFOUND) (COM(2015)0377 [12] - C8-0210/2015 - 2015/2165(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (COM(2015)0377 [13] - C8-0211/2015 - 2015/2166(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (OEDT) (COM(2015)0377 [14] - C8-0212/2015 - 2015/2167(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, LIBE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska miljöbyrån (AEE) (COM(2015)0377 [15] - C8-0213/2015 - 2015/2168(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) (COM(2015)0377 [16] - C8-0214/2015 - 2015/2169(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (COM(2015)0377 [17] - C8-0215/2015 - 2015/2170(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

CULT

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (COM(2015)0377 [18] - C8-0216/2015 - 2015/2171(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (COM(2015)0377 [19] - C8-0217/2015 - 2015/2172(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (COM(2015)0377 [20] - C8-0218/2015 - 2015/2173(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska sjösäkerhetsbyrån (AESM) (COM(2015)0377 [21] - C8-0219/2015 - 2015/2174(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (AESA) (COM(2015)0377 [22] - C8-0220/2015 - 2015/2175(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) (COM(2015)0377 [23] - C8-0221/2015 - 2015/2176(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (COM(2015)0377 [24] - C8-0222/2015 - 2015/2177(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (COM(2015)0377 [25] - C8-0223/2015 - 2015/2178(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska järnvägsbyrån (AFE) (COM(2015)0377 [26] - C8-0224/2015 - 2015/2179(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska polisakademin (CEPOL) (COM(2015)0377 [27] - C8-0225/2015 - 2015/2180(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (FRONTEX) (COM(2015)0377 [28] - C8-0226/2015 - 2015/2181(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, LIBE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (GSA) (COM(2015)0377 [29] - C8-0227/2015 - 2015/2182(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska fiskerikontrollbyrån (AECP) (COM(2015)0377 [30] - C8-0228/2015 - 2015/2183(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PECH

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska kemikaliemyndigheten (AEPC) (COM(2015)0377 [31] - C8-0229/2015 - 2015/2184(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Euratoms försörjningsbyrå (AA) (COM(2015)0377 [32] - C8-0230/2015 - 2015/2185(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska polisbyrån (Europol) (COM(2015)0377 [33] - C8-0231/2015 - 2015/2186(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (COM(2015)0377 [34] - C8-0232/2015 - 2015/2187(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

FEMM

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska bankmyndigheten (ABE) (COM(2015)0377 [35] - C8-0233/2015 - 2015/2188(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (AEAPP) (COM(2015)0377 [36] - C8-0234/2015 - 2015/2189(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska värdepapperskommittén (ESMA) (COM(2015)0377 [37] - C8-0235/2015 - 2015/2190(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) (COM(2015)0377 [38] - C8-0236/2015 - 2015/2191(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (COM(2015)0377 [39] - C8-0237/2015 - 2015/2192(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (COM(2015)0377 [40] - C8-0238/2015 - 2015/2193(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) (COM(2015)0377 [41] - C8-0239/2015 - 2015/2194(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (COM(2015)0377 [42] - C8-0240/2015 - 2015/2195(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Internationella fusionsenergiorganisationen (ITER) (COM(2015)0377 [43] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Det gemensamma företaget - flygledningstjänsten (SESAR) (COM(2015)0377 [44] - C8-0242/2015 - 2015/2197(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Det gemensamma företaget - Flygteknik och miljö (CLEAN SKY) (COM(2015)0377 [45] - C8-0243/2015 - 2015/2198(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem (ARTEMIS) (COM(2015)0377 [46] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (IMI) (COM(2015)0377 [47] - C8-0245/2015 - 2015/2200(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (COM(2015)0377 [48] - C8-0246/2015 - 2015/2201(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska nanoelektronikinitiativet (ENIAC) (COM(2015)0377 [49] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet och Revisionsrätten : årsredovisning för Europeiska utvecklingsfonden 2014 (COM(2015)0379 - C8-0248/2015 - 2015/2203(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap (gemensamma företaget Ecsel) (COM(2015)0377 [50] - C8-0265/2015 - 2015/2204(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Betänkande om ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för EU:s byråer för budgetåret 2014: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (COM(2015)0377 [51] - C8-0266/2015 - 2015/2205(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI, AFET

- Revisionsrättens särskilda rapporter om ansvarsfriheten för kommissionen för 2014 (COM(2015)0377 [52] - C8-0267/2015 - 2015/2206(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Gemensamma företaget Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2015)0377 [53] - C8-0268/2015 - 2015/2207(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Förslag till Europeiska unionens budget för budgetåret 2016: rådets ståndpunkt av den 4 september 2015 (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Utkast till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av ett avtal om strategiskt samarbete i kampen mot grov brottslighet och terrorism mellan Förenade Arabemiraten och Europol (10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Utkast till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av ett avtal om operativt och strategiskt samarbete mellan Bosnien och Hercegovina och Europol (10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

AGRI, ECON, IMCO, REGI

- Forslag till ändringsbudget nr 6 till 2015 års allmänna budget – Egna medel: unionens förvaltningsfond för externa åtgärder, Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om provisorisk rättshjälp för frihetsberövade misstänkta eller tilltalade och om rättshjälp inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas (COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upphävande av vissa rättsakter inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0250/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upphävande av vissa rättsakter på området polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0251/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av vissa rättsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0252/2015)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (katastrofer i Bulgarien och Grekland 2015) (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Andrey Novakov (A8-0253/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Tunisien om de allmänna principerna för Republiken Tunisiens deltagande i unionens program (16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD)) - utskottet AGRI - Föredragande: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (kodifiering) (COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0256/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (kodifiering) (COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0257/2015)

- Betänkande om nya utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa (2014/2241(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

- Betänkande om en möjlig utvidgning av Europeiska unionens skydd av geografiska beteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter (2015/2053(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Virginie Rozière (A8-0259/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller särskilda åtgärder till förmån för Grekland (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa 4-metyl-5-(4-metylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amin (4,4’-DMAR) och 1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin (MT-45) kontrollåtgärder (10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Michał Boni (A8-0262/2015)

- * Betänkande om utkastet till rådets beslut om att underställa 5-(2-aminopropyl)indol kontrollåtgärder (10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0263/2015)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa 4-jod-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxibensyl)fenetylamin (25I-NBOMe), 3,4-diklor-N-[[1-(dimetylamin)cyklohexyl]metyl]bensamid (AH-7921), 3,4-metylendioxipyrovaleron (MDPV) och 2-(3-metoxifenyl)-2-(etylamino)cyklohexanon (metoxetamin) kontrollåtgärder (10011/2015 - C8-0185/2015 - 2014/0183(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0264/2015)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa 4-metylamfetamin kontrollåtgärder (10010/2015 - C8-0182/2015 - 2013/0021(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Michał Boni (A8-0265/2015)

- ***I Kompletterande betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EG och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG (COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

- Betänkande om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/003 BE/Ford Genk från Belgien) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Paul Rübig (A8-0272/2015)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan från Tyskland – EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jens Geier (A8-0273/2015)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/004 IT/Alitalia från Italien) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Monika Vana (A8-0274/2015)


9. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden oktober I 2015 (PE 568.368/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Begäran från PPE-gruppen om att på föredragningslistan för eftermiddagens sammanträde föra in ett uttalande från vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Georgien, tillämpningen av selektiv rättvisa och särskilt fallet Gorgi "Gigi" Ugulava, med deltagande av Federica Mogherini. Debatten skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen motiverade begäran; Bruno Gollnisch uttryckte sitt stöd för begäran och Enrique Guerrero Salom motsatte sig den.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (116 röster för, 197 röster emot, 17 nedlagda röster).

Onsdag

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att på föredragningslistan för eftermiddagens sammanträde ett uttalande från vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om dödliga flygattacker av USA-ledda styrkor mot Läkare utan gränsers sjukhus i Kunduz, Afghanistan. Sammanträdet skulle då inledas kl. 8.30 i stället för kl. 9.00.

Talare: Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen motiverade begäran, och Rebecca Harms yttrade sig för begäran.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (206 röster för, 119 röster emot, 17 nedlagda röster).

Talare: Sophia in 't Veld yttrade sig om Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) frånvaro under debatten på tisdagseftermiddagen om utsläppsmätningar i bilindustrin (punkt 83 i PDOJ); talmannen svarade att kommissionen har rätt att utse de kommissionsledamöter som ska närvara under debatterna och att dessa i vilket fall som helst uttalar sig för hela kommissionskollegiet).

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

°
° ° °

Talare: Morten Messerschmidt kommenterade att ECR-gruppens ändringsförslag till förslaget till parlamentets sammanträdeskalender för 2017 förklarats otillåtligt (talmannen svarade att ett liknande ändringsförslag redan hade lagts fram och förklarats otillåtligt 2014); Cristian Dan Preda yttrade sig om att det i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista hade förs in en debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer med fyra ämnen i stället för de tre som föreskrivs enligt artikel 135 i arbetsordningen (talmannen undertrök att det rådde enighet om denna punkt i talmanskonferensen).


10. Gemensamma bestämmelser för europeiska struktur- och investeringsfonder: särskilda åtgärder till förmån för Grekland ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller särskilda åtgärder till förmån för Grekland [COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

Iskra Mihaylova redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Nils Torvalds (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Thomas Händel (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Georgios Epitideios, ställde en fråga ("blått kort") till Thomas Händel, som denne inte bevarade eftersom frågan i själva verket var ställd till föregående talare; Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Constanze Krehl för S&D-gruppen som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatrix von Storch; Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott; Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Maria Spyraki, Isabelle Thomas, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, José Blanco López, Bernd Kölmel, Martina Michels, Kristina Winberg, Gerolf Annemans, Krisztina Morvai, José Manuel Fernandes, Mercedes Bresso, Edward Czesak, Nikolaos Chountis och Andrey Novakov.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Michela Giuffrida, Bernd Lucke, Stelios Kouloglou, Ingeborg Gräßle, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dimitrios Papadimoulis; Giorgos Grammatikakis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Louis-Joseph Manscour, Beatrix von Storch, Georgios Kyrtsos, Miltiadis Kyrkos, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan och Miguel Viegas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Manolis Kefalogiannis, Andrea Cozzolino, Igor Šoltes, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică och Nicola Caputo.

Talare: Valdis Dombrovskis och Iskra Mihaylova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 6.10.2015.


11. De lokala myndigheternas roll i utvecklingsländer när det gäller utvecklingssamarbete (debatt)

Betänkande om de lokala myndigheternas roll i utvecklingsländer när det gäller utvecklingssamarbete [2015/2004(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

Eleni Theocharous redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Louis-Joseph Manscour för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Louis Aliot för ENF-gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Michela Giuffrida, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Sebastià, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Nathan Gill, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, David Coburn ställde en fråga ("blått kort") till Cristian Dan Preda; Seán Kelly yttrade sig om de gällande reglerna för frågor (”blått kort”); Cristian Dan Preda besvarade en fråga (”blått kort”) från David Coburn; Doru-Claudian Frunzulică och Jarosław Wałęsa.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Monika Flašíková Beňová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nathan Gill; Ramona Nicole Mănescu, Patrizia Toia, Alojz Peterle, Julie Ward, Gabriel Mato, Viorica Dăncilă, Mariya Gabriel och Bernd Lucke.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Notis Marias, Kateřina Konečná, Igor Šoltes, James Carver och Seán Kelly.

Talare: Neven Mimica och Eleni Theocharous.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 6.10.2015.


12. Hypotekslagstiftning och riskfyllda finansiella instrument i EU: fallet Spanien (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000088/2015) från Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till kommissionen: Hypotekslagstiftning och riskfyllda finansiella instrument i EU: fallet Spanien (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015)

Cecilia Wikström utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Rosa Estaràs Ferragut för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tania González Peñas; Soledad Cabezón Ruiz för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Gabriel Mato, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Estefanía Torres Martínez; Jude Kirton-Darling, Izaskun Bilbao Barandica, Kostadinka Kuneva, Ernest Urtasun, Neena Gill, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, Ernest Maragall, Costas Mavrides, Jordi Sebastià, Doru-Claudian Frunzulică och Jonás Fernández.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Ivan Jakovčić och Lidia Senra Rodríguez.

Talare: Věra Jourová.

Resolutionsförslaget (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.6 i protokollet av den 8.10.2015.


13. Exportkontroller av produkter med dubbla användningsområden efter avslöjandena om Hacking Team (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000094/2015) från Marietje Schaake för ALDE-gruppen, till kommissionen: Exportkontroller av produkter med dubbla användningsområden efter avslöjandena om Hacking Team (2015/2882(RSP)) (B8-0756/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000099/2015) från David Martin och Alessia Maria Mosca för S&D-gruppen, till kommissionen: Exportkontroller av produkter med dubbla användningsområden efter avslöjandena om Hacking Team (2015/2882(RSP)) (B8-0759/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000102/2015) från Tiziana Beghin och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, till kommissionen: Exportkontroller av produkter med dubbla användningsområden efter avslöjandena om Hacking Team (2015/2882(RSP)) (B8-0760/2015)

Marietje Schaake, Alessia Maria Mosca och Tiziana Beghin utvecklade frågorna.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández för S&D-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Monika Flašíková Beňová och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Jonathan Arnott, Stanislav Polčák och Tomáš Zdechovský.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Ivan Štefanec, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Nedzhmi Ali, Sofia Sakorafa, Josep-Maria Terricabras, Eleonora Evi, Barbara Kappel, Diane Dodds, Seán Kelly, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Marian Harkin, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Andrea Bocskor, Claudia Tapardel, Anna Elżbieta Fotyga, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Sergio Gutiérrez Prieto, Tomáš Zdechovský, Momchil Nekov, Miroslav Mikolášik, Paul Brannen, Romana Tomc och Tibor Szanyi.


15. En möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en möjlig utvidgning av Europeiska unionens skydd av geografiska beteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter [2015/2053(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Virginie Rozière (A8-0259/2015)

Virginie Rozière redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Nicola Danti, Notis Marias, Jonathan Arnott, Dubravka Šuica, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Momchil Nekov och Soledad Cabezón Ruiz.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 6.10.2015.


16. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 568.368/OJMA).


17. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.50.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Żółtek

Rättsligt meddelande