Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6. Ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων εντός της ΕΕ και των γειτονικών χωρών (συνέχεια της συζήτησης)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων εντός της ΕΕ και των γειτονικών χωρών (2015/2877(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2015)

Παρεμβαίνουν οι Angelika Mlinar, Patrick Le Hyaric, Kinga Gál, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Νικόλαος Χουντής, Elmar Brok, Claude Moraes, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, David-Maria Sassoli, Mariya Gabriel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carlos Coelho και Milan Zver.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Κώστας Χρυσόγονος, James Carver, Franz Obermayr και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Renaud Muselier, Peter Eriksson και José Manuel Fernandes.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου