Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 6. října 2015 - Štrasburk

7. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Úmluva Mezinárodní organizace práce o nucené práci: záležitosti týkající se justiční spolupráce v trestních věcech *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly protokol z roku 2014 k Úmluvě Mezinárodní organizace práce o nucené práci z roku 1930, pokud jde o články 1 až 4 protokolu s přihlédnutím k záležitostem týkajícím se justiční spolupráce v trestních věcech [06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Helga Stevens (A8-0226/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0325)

Parlament schválil návrh rozhodnutí Rady.


7.2. Podrobení 4-metamfetaminu kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení 4-metamfetaminu kontrolním opatřením [10010/2015 - C8-0182/2015 - 2013/0021(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Michał Boni (A8-0265/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0326)


7.3. Podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolním opatřením [10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0263/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0327)


7.4. Podrobení 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV a methoxetaminu kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení 4-jod-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)fenethylaminu (25I-NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimethylamino)cyklohexyl]methyl]benzamidu (AH-7921), 3,4-methylendioxypyrovaleronu (MDPV) a 2-(3-methoxyfenyl)-2-(ethylamino)cyklohexanonu (methoxetaminu) kontrolním opatřením [2014/0183(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0264/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0328)


7.5. Podrobení 4,4'-DMAR a MT-45 kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení 4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-aminu (4,4'-DMAR) a 1−cyklohexyl-4-(1,2-difenylethyl)-piperazinu (MT-45) kontrolním opatřením [10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Michał Boni (A8-0262/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0329)


7.6. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: přírodní katastrofy v Bulharsku a Řecku v roce 2015 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (přírodní katastrofy v Bulharsku a Řecku v roce 2015) [COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Andrey Novakov (A8-0253/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0330)


7.7. Možné rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o možném rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty [2015/2053(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Virginie Rozière (A8-0259/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0331)

Vystoupení

Virginie Rozière (zpravodajka) po hlasování.


7.8. Společná ustanovení o evropských strukturálních a investičních fondech: zvláštní opatření pro Řecko ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o zvláštní opatření pro Řecko [COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE

schválen (P8_TA(2015)0332)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0332)


7.9. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Německa – EGF/2015/002 DE/Adam Opel (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost Německa – EGF/2015/002 DE/Adam Opel) [COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jens Geier (A8-0273/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0333)


7.10. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Belgie – EGF/2015/003 BE/Ford Genk (hlasování)

Zprava o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2015/003 BE/Ford Genk předložená Belgií) [COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Paul Rübig (A8-0272/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0334)


7.11. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Itálie – EGF/2015/004 IT/Alitalia (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2015/004 IT/Alitalia předložená Itálií) [COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Monika Vana (A8-0274/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0335)


7.12. Úloha místních orgánů v rozvojových zemích v oblasti rozvojové spolupráce (hlasování)

Zpráva o úloze místních orgánů v rozvojových zemích v oblasti rozvojové spolupráce [2015/2004(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0336)

Právní upozornění