Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0442(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0160/2015

Ingivna texter :

A8-0160/2015

Debatter :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Omröstningar :

PV 07/10/2015 - 10.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0339

Protokoll
Tisdagen den 6 oktober 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

15. Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

Andrzej Grzyb redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Giovanni La Via för PPE-gruppen, Massimo Paolucci för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Annie Schreijer-Pierik, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Nils Torvalds, Kateřina Konečná, Julia Reid, Marijana Petir, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Dawid Bohdan Jackiewicz, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Miapetra Kumpula-Natri och Damiano Zoffoli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ricardo Serrão Santos, Notis Marias och Bronis Ropė.

Talare: Phil Hogan och Andrzej Grzyb.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.4 i protokollet av den 7.10.2015.

Rättsligt meddelande