Indekss 
Protokols
PDF 296kWORD 210k
Otrdiena, 2015. gada 6. oktobris - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Eiropadomes 2015. gada 23. septembra neoficiālās sanāksmes secinājumi (debates)
 4.Humanitārā situācija, kādā atrodas bēgļi Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs (debates)
 5.Oficiāla sveikšana
 6.Humanitārā situācija, kādā atrodas bēgļi Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs (debašu turpinājums)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.SDO Piespiedu darba konvencija - tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.2.Kontroles pasākumu piemērošana 4-metilamfetamīnam * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.3.Kontroles pasākumu piemērošana vielai 5-(2-aminopropil)indols * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.4.Kontroles pasākumu attiecināšana uz 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV un metoksetamīnu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.5.Kontroles pasākumu attiecināšana uz 4,4'-DMAR un MT-45 * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.6.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana — dabas katastrofas Bulgārijā un Grieķijā 2015. gadā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.7.Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības iespējamā attiecināšana uz nelauksaimnieciskiem produktiem (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.8.Kopīgi noteikumi par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem - Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi ***I (balsošana)
  7.9.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Vācijas pieteikums EGF/2015/002 DE/Adam Opel (balsošana)
  7.10.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2015/003 BE/Ford Genk (balsošana)
  7.11.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Itālijas pieteikums EGF/2015/004 IT/Alitalia (balsošana)
  7.12.Vietējo pašvaldību loma attīstības sadarbībā jaunattīstības valstīs (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Emisiju mērījumi autobūves nozarē (debates)
 12.Stāvoklis Lībijā (debates)
 13.Nāvessods (debates)
 14.Eiropas procedūra maza apmēra prasībām un Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra ***I (debates)
 15.Ierobežojumi attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā ***I (debates)
 16.Lietošanai pārtikā paredzēti kazeīni un kazeināti ***I (debates)
 17.Nākamās sēdes darba kārtība
 18.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Centrālāfrikas Republika (2015/2874(RSP))

—   Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek un Beatrix von Storch ECR grupas vārdā - par Centrālāfrikas Republiku (B8-1000/2015);

—   Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par Centrālāfrikas Republiku (B8-1009/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par Centrālāfrikas Republiku (B8-1010/2015);

—   Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Daniele Viotti, Boris Zala, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā - par Centrālāfrikas Republiku (B8-1011/2015);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Roberta Metsola, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elisabetta Gardini un Mariya Gabriel PPE grupas vārdā - par Centrālāfrikas Republiku (B8-1014/2015);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā - par Centrālāfrikas Republiku (B8-1016/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Sofia Sakorafa un Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā - par Centrālāfrikas Republiku (B8-1019/2015).

II.   Stāvoklis Taizemē (2015/2875(RSP))

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek un Beatrix von Storch ECR grupas vārdā - par stāvokli Taizemē (B8-1002/2015);

—   Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par stāvokli Taizemē (B8-1012/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par stāvokli Taizemē (B8-1013/2015);

—   Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Marc Tarabella, Daniele Viotti, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā - par demokrātiju Taizemē un Andy Hall lietu (B8-1015/2015);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Igor Šoltes un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā - par stāvokli Taizemē (B8-1017/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Elisabetta Gardini, Arnaud Danjean un Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā - par stāvokli Taizemē (B8-1018/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey un Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Taizemē (B8-1021/2015).

III.   Bērnu masveida pārvietošana Nigērijā "Boko Haram" uzbrukumu rezultātā (2015/2876(RSP))

—   Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek un Beatrix von Storch ECR grupas vārdā - par bērnu masveida pārvietošanu Nigērijā "Boko Haram" uzbrukumu rezultātā (B8-1003/2015);

—   Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par bērnu masveida pārvietošanu Nigērijā "Boko Haram" uzbrukumu rezultātā (B8-1020/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par bērnu masveida pārvietošanu Nigērijā "Boko Haram" uzbrukumu rezultātā (B8-1023/2015);

—   Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Norbert Neuser, Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Boris Zala, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā - par bērnu masveida pārvietošanu Nigērijā "Boko Haram" uzbrukumu rezultātā (B8-1024/2015);

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā - par bērnu masveida pārvietošanu Nigērijā "Boko Haram" uzbrukumu rezultātā (B8-1027/2015);

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Roberta Metsola, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Anna Maria Corazza Bildt, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elisabetta Gardini, Francisco José Millán Mon un Mariya Gabriel PPE grupas vārdā - par bērnu masveida pārvietošanu Nigērijā "Boko Haram" uzbrukumu rezultātā (B8-1029/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Sofia Sakorafa un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā - par bērnu masveida pārvietošanu Nigērijā "Boko Haram" uzbrukumu rezultātā (B8-1031/2015).

IV.   Ali Mohammed al-Nimr lieta (2015/2883(RSP))

—   Aymeric Chauprade, Louis Aliot un Sylvie Goddyn ENF grupas vārdā - par Ali Mohammed al-Nimr lietu (B8-0997/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Beatrix von Storch, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski un Branislav Škripek ECR grupas vārdā - par Ali Mohammed al-Nimr lietu (B8-1004/2015);

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par Ali Mohammed al-Nimr lietu (B8-1022/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par Saūda Arābiju - Ali Mohammed al-Nimr lieta (B8-1025/2015);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Boris Zala, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā - par Ali Mohammed al-Nimr lietu, Saūda Arābija (B8-1026/2015);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Roberta Metsola, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Arnaud Danjean un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā - par Ali Mohammed al-Nimr lietu (B8-1028/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Pablo Iglesias, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā - par Ali Mohammed al-Nimr lietu (B8-1030/2015);

—   Alyn Smith, Pascal Durand, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Igor Šoltes un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā - par Ali Mohammed al-Nimr lietu (B8-1032/2015).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Eiropadomes 2015. gada 23. septembra neoficiālās sanāksmes secinājumi (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2015. gada 23. septembra neoficiālās sanāksmes secinājumi (2015/2859(RSP)).

Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) un Donald Tusk (Eiropadomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Louis Aliot ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Esteban González Pons, Tanja Fajon un Roberts Zīle.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ska Keller, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Jan Olbrycht, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Ulrike Trebesius, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Jean Lambert, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Petr Mach, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Sylvie Guillaume, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kristina Winberg, Richard Sulík, Eva Joly, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Vicky Maeijer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Miguel Urbán Crespo, Manolis Kefalogiannis, Patrizia Toia, István Ujhelyi, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krisztina Morvai, Ana Gomes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivo Vajgl, Costas Mavrides, Tonino Picula un Pablo Iglesias, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg un Zoltán Balczó.

Uzstājās Jean-Claude Juncker un Donald Tusk.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.


4. Humanitārā situācija, kādā atrodas bēgļi Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Humanitārā situācija, kādā atrodas bēgļi Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs (2015/2877(RSP)).

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Elissavet Vozemberg PPE grupas vārdā, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Zoltán Balczó, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Lorenzo Fontana ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Monika Hohlmeier, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL grupas vārdā, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Marisa Matias, Tamás Meszerics, Paul Nuttall, James Carver, Afzal Khan, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Paul Nuttall, kas uz to atbildēja, Barbara Kudrycka, Linda McAvan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn (sēdes vadītājs atgādināja zilās kartītes izmantošanas noteikumus), Zdzisław Krasnodębski, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge.

(Debašu turpinājums: 6.10.2015. protokola 6. punkts.)


5. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Marokas Karalistes Pārstāvju palātas delegāciju, kuru vadīja tās priekšsēdētājs Rachid Talbi Alami un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


6. Humanitārā situācija, kādā atrodas bēgļi Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs (debašu turpinājums)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Humanitārā situācija, kādā atrodas bēgļi Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs (2015/2877(RSP)).

(Debašu sākums: 6.10.2015. protokola 4. punkts.)

Uzstājās Angelika Mlinar, Patrick Le Hyaric, Kinga Gál, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Nikolaos Chountis, Elmar Brok, Claude Moraes, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, David-Maria Sassoli, Mariya Gabriel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carlos Coelho un Milan Zver.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, James Carver, Franz Obermayr un Krisztina Morvai.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) un Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Renaud Muselier, Peter Eriksson un José Manuel Fernandes.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. SDO Piespiedu darba konvencija - tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis tiek pilnvarotas Eiropas Savienības interesēs ratificēt SDO Piespiedu darba konvencijas 2014. gada protokolu attiecībā uz protokola 1. līdz 4. pantu, kas attiecas uz jautājumiem saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās [06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Helga Stevens (A8-0226/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0325).

Parlaments sniedza piekrišanu Padomes lēmuma projektam.


7.2. Kontroles pasākumu piemērošana 4-metilamfetamīnam * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanas attiecināšanu uz 4-metilamfetamīnu [10010/2015 - C8-0182/2015 - 2013/0021(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Michał Boni (A8-0265/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0326).


7.3. Kontroles pasākumu piemērošana vielai 5-(2-aminopropil)indols * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu vielai 5-(2-aminopropil)indols [10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0263/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0327).


7.4. Kontroles pasākumu attiecināšana uz 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV un metoksetamīnu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu attiecināšanu uz šādām vielām: 4-jod-2,5-dimetoksi-N-(2- metoksi-benzil)fenetilamīns (25I-NBOMe), 3,4 dihlor-N-[[1 (dimetilamino)ciklo-heksil]metil]benzamīds (AH-7921), 3,4-metilēndioksipirovalerons (MDPV) un 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanons (metoksetamīns) [2014/0183(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0264/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0328).


7.5. Kontroles pasākumu attiecināšana uz 4,4'-DMAR un MT-45 * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu attiecināšanu uz vielām 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amīns (4,4'-DMAR) un 1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazīns (MT-45) [10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Michał Boni (A8-0262/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0329).


7.6. Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana — dabas katastrofas Bulgārijā un Grieķijā 2015. gadā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 11. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (katastrofas Bulgārijā un Grieķijā 2015. gadā) [COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Andrey Novakov (A8-0253/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0330).


7.7. Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības iespējamā attiecināšana uz nelauksaimnieciskiem produktiem (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības iespējamo attiecināšanu uz nelauksaimnieciskiem produktiem [2015/2053(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Virginie Rozière (A8-0259/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0331).

Uzstāšanās

Virginie Rozière (referente) pēc balsošanas.


7.8. Kopīgi noteikumi par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem - Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Grieķijai paredzētajiem īpašajiem pasākumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu [COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P8_TA(2015)0332).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0332).


7.9. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Vācijas pieteikums EGF/2015/002 DE/Adam Opel (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Vācijas pieteikums EGF/2015/002 DE/Adam Opel) [COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Jens Geier (A8-0273/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0333).


7.10. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2015/003 BE/Ford Genk (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2015/003 BE/Ford Genk) [COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Paul Rübig (A8-0272/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0334).


7.11. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Itālijas pieteikums EGF/2015/004 IT/Alitalia (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2015/004 IT/Alitalia) [COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Monika Vana (A8-0274/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0335).


7.12. Vietējo pašvaldību loma attīstības sadarbībā jaunattīstības valstīs (balsošana)

Ziņojums par vietējo pašvaldību lomu attīstības sadarbībā jaunattīstības valstīs [2015/2004(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Eleni Theocharous (A8-0232/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0336).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Virginie Rozière ziņojums - A8-0259/2015
Sergio Gutiérrez Prieto, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Neena Gill, Krisztina Morvai, Igor Šoltes, Jiří Pospíšil, Ivana Maletić, Seán Kelly, Tiziana Beghin, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák un Stefano Maullu.

Iskra Mihaylova ziņojums - A8-0260/2015
Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák un Notis Marias.

Eleni Theocharous ziņojums - A8-0232/2015
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák un Krisztina Morvai.


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.35 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Uzstājās Michaela Šojdrová.


11. Emisiju mērījumi autobūves nozarē (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000113/2015) un kuru uzdeva Giovanni La Via ENVI komitejas vārdā, Vicky Ford IMCO komitejas vārdā, Jerzy Buzek ITRE komitejas vārdā, Michael Cramer TRAN komitejas vārdā Komisijai: Emisiju mērījumi automobiļu nozarē (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015).

Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek un Michael Cramer izvērsa jautājumu.

Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Georg Mayer ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matthias Groote, Tomasz Piotr Poręba, Dita Charanzová, Miloslav Ransdorf, Roger Helmer, Bas Eickhout, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Gianluca Buonanno (sēdes vadītāja viņam liedza izteikties un un sauca viņu pie kārtības), Lampros Fountoulis, Peter Liese, Evelyne Gebhardt, Julie Girling, Gesine Meissner, Cornelia Ernst, Karima Delli, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Dan Nica un Evžen Tošenovský.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Nils Torvalds, Curzio Maltese, Claude Turmes, Daniela Aiuto, Jean-François Jalkh, Wim van de Camp, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva István Ujhelyi, Ismail Ertug, Daniel Dalton, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Yannick Jadot, Eleonora Evi, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Miguel Urbán Crespo, Benedek Jávor, Ivo Belet, Nicola Danti, Jørn Dohrmann, Frédérique Ries, Marina Albiol Guzmán, Julia Reda, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Kosma Złotowski, Anneli Jäätteenmäki, Pascal Durand, Annie Schreijer-Pierik, Seb Dance, Bernd Lucke, Karl-Heinz Florenz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, Pablo Zalba Bidegain, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Miguel Urbán Crespo, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Martina Werner, Markus Pieper, Sergio Gutiérrez Prieto, Henna Virkkunen, Simona Bonafè, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Piernicola Pedicini, Olga Sehnalová, Bernd Lange, Nikos Androulakis un José Inácio Faria, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās David McAllister, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec un Piernicola Pedicini.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: oktobra III plenārsesijā.

Uzstājās Gerben-Jan Gerbrandy, kurš prasīja, lai Komisija rakstiski iesniegtu atbildes uz jautājumiem, kuri debatēs netika izskatīti, un Elżbieta Bieńkowska, kura to apņēmās veikt.


12. Stāvoklis Lībijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Lībijā (2015/2872(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Mariya Gabriel PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Fernando Maura Barandiarán ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, kas atteicās atbildēt uz Aymeric Chauprade zilās kartītes jautājumu, Pier Antonio Panzeri, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Karol Karski, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Javier Nart, Bodil Valero, Mike Hookem, Aymeric Chauprade, Bruno Gollnisch, Michael Gahler, Ana Gomes, Bas Belder, Hilde Vautmans, Michał Marusik, Zoltán Balczó, Lorenzo Cesa, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser, Inés Ayala Sender, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli, Andi Cristea, Eugen Freund, Brando Benifei un Richard Howitt.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná un Diane Dodds.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks


13. Nāvessods (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000103/2015) un kuru uzdeva Elena Valenciano AFET komitejas vārdā Padomei: Nāvessods (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015).

Elena Valenciano izvērsa jautājumu un atteicās atbildēt uz Janusz Korwin-Mikke zilās kartītes jautājumu.

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) atbildēja uz jautājumu O-000103/2015.

Sēdes vadītājs precizēja, ka zilās kartītes jautājumus nevar uzdot Padomei.

Uzstājās Lars Adaktusson PPE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz Janusz Korwin-Mikke zilās kartītes jautājumu, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Therese Comodini Cachia, kas atteicās atbildēt uz Janusz Korwin-Mikke zilās kartītes jautājumu, Andi Cristea, Cecilia Wikström, Pablo Iglesias, Jean Lambert, Ignazio Corrao, kas atteicās atbildēt uz Janusz Korwin-Mikke zilās kartītes jautājumu, Stanislav Polčák, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Anneliese Dodds, Edouard Martin un Csaba Molnár.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Karol Karski, Lynn Boylan, Fabio Massimo Castaldo un Ruža Tomašić.

Uzstājās Nicolas Schmit.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.10.2015. protokola 9.7. punkts.


14. Eiropas procedūra maza apmēra prasībām un Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 861/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1896/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015).

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Daniel Buda PPE grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, António Marinho e Pinto ALDE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā un Laura Ferrara EFDD grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Biljana Borzan, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia un Emil Radev.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Igor Šoltes.

Uzstājās Věra Jourová un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 7.10.2015. protokola 10.3. punkts.


15. Ierobežojumi attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015).

Andrzej Grzyb iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Uzstājās Giovanni La Via PPE grupas vārdā, Massimo Paolucci S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Jan Huitema ALDE grupas vārdā, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Annie Schreijer-Pierik, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Nils Torvalds, Kateřina Konečná, Julia Reid, Marijana Petir, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Dawid Bohdan Jackiewicz, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Miapetra Kumpula-Natri un Damiano Zoffoli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ricardo Serrão Santos, Notis Marias un Bronis Ropė.

Uzstājās Phil Hogan un Andrzej Grzyb.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 7.10.2015. protokola 10.4. punkts.


16. Lietošanai pārtikā paredzēti kazeīni un kazeināti ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kazeīniem un kazeinātiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un Padomes Direktīvas 83/417/EEK atcelšanu [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Giovanni La Via (A8-0042/2015).

Giovanni La Via iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Uzstājās Marijana Petir PPE grupas vārdā, Susanne Melior S&D grupas vārdā, Bolesław G. Piecha ECR grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Herbert Dorfmann, Nicola Caputo, Julia Reid, Jiří Pospíšil, Elena Gentile un Ricardo Serrão Santos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Phil Hogan un Giovanni La Via.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 7.10.2015. protokola 10.5. punkts.


17. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 568.368/OJME).


18. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.55.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Żółtek

Juridisks paziņojums