Index 
Proces-verbal
PDF 302kWORD 219k
Marţi, 6 octombrie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Concluziile reuniunii informale a Consiliului European din 23 septembrie 2015 (dezbatere)
 4.Situaţia umanitară a refugiaţilor din UE şi din ţările învecinate (dezbatere)
 5.Urări de bun venit
 6.Situaţia umanitară a refugiaţilor din UE şi din ţările învecinate (continuarea dezbaterii)
 7.Votare
  7.1.Convenția privind munca forțată a OIM (cooperarea judiciară în materie penală) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.2.Supunerea 4-metilamfetaminei unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.3.Supunerea substanței 5-(2-aminopropil)indol unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.4.Supunerea substanțelor 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV și metoxetamină unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.5.Supunerea substanțelor 4,4’-DMAR și MT-45 unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.6.Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: catastrofele produse în Bulgaria și Grecia în 2015 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.7.Posibilitatea de a extinde protecția indicațiilor geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.8.Dispoziţii comune privind fondurile structurale și de investiții europene: măsuri specifice referitoare la Grecia ***I (vot)
  7.9.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (vot)
  7.10.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (vot)
  7.11.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2015/004 IT/Alitalia) (vot)
  7.12.Rolul autorităților locale din țările în curs de dezvoltare în cooperarea pentru dezvoltare (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor (dezbatere)
 12.Situaţia din Libia (dezbatere)
 13.Pedeapsa cu moartea (dezbatere)
 14.Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă și procedura europeană de somație de plată ***I (dezbatere)
 15.Limitarea emisiilor de anumiți poluanți în atmosferă ***I (dezbatere)
 16.Cazeinele și cazeinații destinați consumului uman ***I (dezbatere)
 17.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 18.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Republica Centrafricană (2015/2874(RSP))

—   Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek și Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR, sur la Republica Centrafricană (B8-1000/2015);

—   Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la Republica Centrafricană (B8-1009/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la Republica Centrafricană (B8-1010/2015);

—   Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Daniele Viotti, Boris Zala, Flavio Zanonato și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D, referitoare la Republica Centrafricană (B8-1011/2015);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Roberta Metsola, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elisabetta Gardini și Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, referitoare la Republica Centrafricană (B8-1014/2015);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Republica Centrafricană (B8-1016/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Sofia Sakorafa și Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Republica Centrafricană (B8-1019/2015).

II.   Situaţia din Thailanda (2015/2875(RSP))

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek și Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR, referitoare la Situaţia din Thailanda (B8-1002/2015);

—   Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la Situaţia din Thailanda (B8-1012/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la Situaţia din Thailanda (B8-1013/2015);

—   Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Marc Tarabella, Daniele Viotti, Flavio Zanonato și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D, referitoare la democrația în Tailanda și cazul lui Andy Hall (B8-1015/2015);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Igor Šoltes și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Situaţia din Thailanda (B8-1017/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Elisabetta Gardini, Arnaud Danjean și Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, referitoare la Situaţia din Thailanda (B8-1018/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey și Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Tailanda (B8-1021/2015).

III.   Strămutarea în masă a copiilor din Nigeria ca rezultat al atacurilor grupării Boko Haram (2015/2876(RSP))

—   Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek și Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR, referitoare la Strămutarea în masă a copiilor din Nigeria ca rezultat al atacurilor grupării Boko Haram (B8-1003/2015);

—   Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la Strămutarea în masă a copiilor din Nigeria ca rezultat al atacurilor grupării Boko Haram (B8-1020/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la Strămutarea în masă a copiilor din Nigeria ca rezultat al atacurilor grupării Boko Haram (B8-1023/2015);

—   Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Norbert Neuser, Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Boris Zala, Flavio Zanonato și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D, referitoare la Strămutarea în masă a copiilor din Nigeria ca rezultat al atacurilor grupării Boko Haram (B8-1024/2015);

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero și Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Strămutarea în masă a copiilor din Nigeria ca rezultat al atacurilor grupării Boko Haram (B8-1027/2015);

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Roberta Metsola, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Anna Maria Corazza Bildt, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elisabetta Gardini, Francisco José Millán Mon și Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, referitoare la Strămutarea în masă a copiilor din Nigeria ca rezultat al atacurilor grupării Boko Haram (B8-1029/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Sofia Sakorafa și Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Strămutarea în masă a copiilor din Nigeria ca rezultat al atacurilor grupării Boko Haram (B8-1031/2015).

IV.   Cazul lui Ali Mohammed al-Nimr (2015/2883(RSP))

—   Aymeric Chauprade, Louis Aliot și Sylvie Goddyn, în numele Grupului ENF, referitoare la Cazul lui Ali Mohammed al-Nimr (B8-0997/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Beatrix von Storch, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, referitoare la Cazul lui Ali Mohammed al-Nimr (B8-1004/2015);

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la Cazul lui Ali Mohammed al-Nimr (B8-1022/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la Arabia Saudită, Cazul lui Ali Mohammed al-Nimr (B8-1025/2015);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Boris Zala, Flavio Zanonato și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D, referitoare la Cazul lui Ali Mohammed al-Nimr, Arabia Saudită (B8-1026/2015);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Roberta Metsola, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Arnaud Danjean și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la Cazul lui Ali Mohammed al-Nimr (B8-1028/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Pablo Iglesias, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez și Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Cazul lui Ali Mohammed al-Nimr (B8-1030/2015);

—   Alyn Smith, Pascal Durand, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Igor Šoltes și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Cazul lui Ali Mohammed al-Nimr (B8-1032/2015).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Concluziile reuniunii informale a Consiliului European din 23 septembrie 2015 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Concluziile reuniunii informale a Consiliului European din 23 septembrie 2015 (2015/2859(RSP))

Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) și Donald Tusk (Președintele Consiliului European) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Louis Aliot, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Esteban González Pons, Tanja Fajon și Roberts Zīle.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Ska Keller, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Jan Olbrycht, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Ulrike Trebesius, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Jean Lambert, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Petr Mach, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Sylvie Guillaume, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kristina Winberg, Richard Sulík, Eva Joly, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Vicky Maeijer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Miguel Urbán Crespo, Manolis Kefalogiannis, Patrizia Toia, István Ujhelyi, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Krisztina Morvai, Ana Gomes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivo Vajgl, Costas Mavrides, Tonino Picula și Pablo Iglesias, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gilles Lebreton.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg și Zoltán Balczó.

Au intervenit Jean-Claude Juncker și Donald Tusk.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Dezbaterea s-a încheiat.


4. Situaţia umanitară a refugiaţilor din UE şi din ţările învecinate (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Situaţia umanitară a refugiaţilor din UE şi din ţările învecinate (2015/2877(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Elissavet Vozemberg, în numele Grupului PPE, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Zoltán Balczó, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Lorenzo Fontana, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Monika Hohlmeier, Josu Juaristi Abaunz, în numele Grupului GUE/NGL, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Marisa Matias, Tamás Meszerics, Paul Nuttall, James Carver, Afzal Khan, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Paul Nuttall, care a răspuns, Barbara Kudrycka, Linda McAvan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn (Președintele a reamintit regulile privind utilizarea „cartonașului albastru”), Zdzisław Krasnodębski, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge.

(Continuarea dezbaterii: punctul 6 al PV din 6.10.2015)


5. Urări de bun venit

Președintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegației Camerei Reprezentanților Regatului Maroc, conduse de președintele său, Rașid Talbi Alami, care a luat loc în tribuna oficială.


6. Situaţia umanitară a refugiaţilor din UE şi din ţările învecinate (continuarea dezbaterii)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Situaţia umanitară a refugiaţilor din UE şi din ţările învecinate (2015/2877(RSP))

(Începutul dezbaterii: punctul 4 din PV din 6.10.2015)

Au intervenit: Angelika Mlinar, Patrick Le Hyaric, Kinga Gál, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Nikolaos Chountis, Elmar Brok, Claude Moraes, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, David-Maria Sassoli, Mariya Gabriel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carlos Coelho și Milan Zver.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, James Carver, Franz Obermayr și Krisztina Morvai.

Au intervenit: Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului).

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Renaud Muselier, Peter Eriksson și José Manuel Fernandes.


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Convenția privind munca forțată a OIM (cooperarea judiciară în materie penală) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Protocolul din 2014 la Convenția privind munca forțată din 1930 a Organizației Internaționale a Muncii în ceea ce privește articolele 1-4 din protocol cu privire la aspecte legate de cooperarea judiciară în materie penală [06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Helga Stevens (A8-0226/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0325)

Parlamentul a aprobat popunerea de decizie a Consiliului.


7.2. Supunerea 4-metilamfetaminei unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea 4-metilamfetaminei unor măsuri de control [10010/2015 - C8-0182/2015 - 2013/0021(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Michał Boni (A8-0265/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0326)


7.3. Supunerea substanței 5-(2-aminopropil)indol unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea substanței 5-(2-aminopropil)indol unor măsuri de control [10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0263/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0327)


7.4. Supunerea substanțelor 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV și metoxetamină unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea substanțelor 4-iodo-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxibenzil)fenetilamină (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[[1-(dimetilamino)ciclohexil]metil]benzamidă (AH-7921), 3,4-metilendioxipirovaleronă (MDPV) și 2-(3-metoxifenil)-2-(etilamino)ciclohexanonă (metoxetamină) unor măsuri de control [2014/0183(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0264/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0328)


7.5. Supunerea substanțelor 4,4’-DMAR și MT-45 unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea substanțelor 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amină (4,4’-DMAR) și 1-ciclohexil-4-(1,2-difeniletil)piperazină (MT-45) unor măsuri de control [10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Michał Boni (A8-0262/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0329)


7.6. Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: catastrofele produse în Bulgaria și Grecia în 2015 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (catastrofele produse în Bulgaria și Grecia în 2015) [COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Andrey Novakov (A8-0253/2015)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0330)


7.7. Posibilitatea de a extinde protecția indicațiilor geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la posibilitatea de a extinde protecția indicațiilor geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole [2015/2053(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Virginie Rozière (A8-0259/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0331)

Intervenții

Virginie Rozière (raportoare), după vot.


7.8. Dispoziţii comune privind fondurile structurale și de investiții europene: măsuri specifice referitoare la Grecia ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia [COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2015)0332)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0332)


7.9. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2015/002 DE/Adam Opel, prezentată de Germania) [COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Jens Geier (A8-0273/2015)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0333)


7.10. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2015/003 BE/Ford Genk, prezentată de Belgia) [COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Paul Rübig (A8-0272/2015)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0334)


7.11. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2015/004 IT/Alitalia) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2015/004 IT/Alitalia, prezentată de Italia) [COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Monika Vana (A8-0274/2015)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0335)


7.12. Rolul autorităților locale din țările în curs de dezvoltare în cooperarea pentru dezvoltare (vot)

Raport referitor la rolul autorităților locale în cooperarea pentru dezvoltare în țările în curs de dezvoltare [2015/2004(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0336)


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Virginie Rozière - A8-0259/2015
Sergio Gutiérrez Prieto, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Neena Gill, Krisztina Morvai, Igor Šoltes, Jiří Pospíšil, Ivana Maletić, Seán Kelly, Tiziana Beghin, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák și Stefano Maullu

Raport Iskra Mihaylova - A8-0260/2015
Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák și Notis Marias

Raport Eleni Theocharous - A8-0232/2015
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák și Krisztina Morvai.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.35, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

10. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

A intervenit Michaela Šojdrová.


11. Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000113/2015) adresată de Giovanni La Via, în numele Comisiei ENVI, Vicky Ford, în numele Comisiei IMCO, Jerzy Buzek, în numele Comisiei ITRE, Michael Cramer, în numele Comisiei TRAN, adresată Comisiei: Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek și Michael Cramer au dezvoltat întrebarea.

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matthias Groote, Tomasz Piotr Poręba, Dita Charanzová, Miloslav Ransdorf, Roger Helmer, Bas Eickhout, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Gianluca Buonanno (Președinta i-a retras cuvântul și l-a chemat la ordine), Lampros Fountoulis, Peter Liese, Evelyne Gebhardt, Julie Girling, Gesine Meissner, Cornelia Ernst, Karima Delli, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Dan Nica și Evžen Tošenovský.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Nils Torvalds, Curzio Maltese, Claude Turmes, Daniela Aiuto, Jean-François Jalkh, Wim van de Camp, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către István Ujhelyi, Ismail Ertug, Daniel Dalton, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Yannick Jadot, Eleonora Evi, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Miguel Urbán Crespo, Benedek Jávor, Ivo Belet, Nicola Danti, Jørn Dohrmann, Frédérique Ries, Marina Albiol Guzmán, Julia Reda, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Kosma Złotowski, Anneli Jäätteenmäki, Pascal Durand, Annie Schreijer-Pierik, Seb Dance, Bernd Lucke, Karl-Heinz Florenz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, Pablo Zalba Bidegain, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Miguel Urbán Crespo, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Martina Werner, Markus Pieper, Sergio Gutiérrez Prieto, Henna Virkkunen, Simona Bonafè, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Piernicola Pedicini, Olga Sehnalová, Bernd Lange, Nikos Androulakis și José Inácio Faria, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: David McAllister, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec și Piernicola Pedicini.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: sesiunea plenară octombrie III.

Au intervenit: Gerben-Jan Gerbrandy, care a solicitat să primească din partea Comisiei răspunsuri în scris la întrebările care nu au fost tratate în cursul dezbaterii, și Elżbieta Bieńkowska, care s-a angajat în acest sens.


12. Situaţia din Libia (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situaţia din Libia (2015/2872(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Fernando Maura Barandiarán, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Cristian Dan Preda, care a refuzat să răspundă unei întrebări conforme cu procedura „cartonașului albastru” din partea lui Aymeric Chauprade, Pier Antonio Panzeri, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Karol Karski, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Javier Nart, Bodil Valero, Mike Hookem, Aymeric Chauprade, Bruno Gollnisch, Michael Gahler, Ana Gomes, Bas Belder, Hilde Vautmans, Michał Marusik, Zoltán Balczó, Lorenzo Cesa, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser, Inés Ayala Sender, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli, Andi Cristea, Eugen Freund, Brando Benifei și Richard Howitt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná și Diane Dodds.

A intervenit Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte


13. Pedeapsa cu moartea (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000103/2015) adresată de Elena Valenciano, în numele Comisiei AFET, adresată Consiliului: Pedeapsa cu moartea (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Elena Valenciano a dezvoltat întrebarea și a refuzat să răspundă la o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Janusz Korwin-Mikke.

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) a răspuns la întrebarea O-000103/2015.

Președintele a precizat că întrebările adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” nu sunt admise la adresarea către Consiliu.

Au intervenit: Lars Adaktusson, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, care a refuzat să răspundă la o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Janusz Korwin-Mikke, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Therese Comodini Cachia, care a refuzat să răspundă la o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Janusz Korwin-Mikke, Andi Cristea, Cecilia Wikström, Pablo Iglesias, Jean Lambert, Ignazio Corrao, care a refuzat să răspundă la o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Janusz Korwin-Mikke, Stanislav Polčák, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Anneliese Dodds, Edouard Martin și Csaba Molnár.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Karol Karski, Lynn Boylan, Fabio Massimo Castaldo și Ruža Tomašić.

A intervenit Nicolas Schmit.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.7 al PV din 8.10.2015.


14. Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă și procedura europeană de somație de plată ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă și a Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Daniel Buda, în numele Grupului PPE, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, și Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Biljana Borzan, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia și Emil Radev.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Igor Šoltes.

Au intervenit: Věra Jourová și Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 7.10.2015.


15. Limitarea emisiilor de anumiți poluanți în atmosferă ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

Andrzej Grzyb și-a prezentat raportul.

A intervenit Phil Hogan (membru al Comisiei).

Au intervenit: Giovanni La Via, în numele Grupului PPE, Massimo Paolucci, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Jan Huitema, în numele Grupului ALDE, Estefanía Torres Martínez, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Zoltán Balczó, neafiliat, Annie Schreijer-Pierik, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Nils Torvalds, Kateřina Konečná, Julia Reid, Marijana Petir, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Dawid Bohdan Jackiewicz, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Miapetra Kumpula-Natri și Damiano Zoffoli.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ricardo Serrão Santos, Notis Marias și Bronis Ropė.

Au intervenit: Phil Hogan și Andrzej Grzyb.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.4 al PV din 7.10.2015.


16. Cazeinele și cazeinații destinați consumului uman ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la cazeinele și cazeinații destinați consumului uman și de abrogare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

Giovanni La Via și-a prezentat raportul.

A intervenit Phil Hogan (membru al Comisiei).

Au intervenit: Marijana Petir, în numele Grupului PPE, Susanne Melior, în numele Grupului S&D, Bolesław G. Piecha, în numele Grupului ECR, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Herbert Dorfmann, Nicola Caputo, Julia Reid, Jiří Pospíšil, Elena Gentile și Ricardo Serrão Santos.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Phil Hogan și Giovanni La Via.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.5 al PV din 7.10.2015.


17. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 568.368/OJME).


18. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.55.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Żółtek

Notă juridică