Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0403(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0140/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0140/2015

Συζήτηση :

PV 06/10/2015 - 14
CRE 06/10/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 07/10/2015 - 10.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0338

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

10.3. Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών και διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0338)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0338)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου