Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0096(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0042/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0042/2015

Συζήτηση :

PV 06/10/2015 - 16
CRE 06/10/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 07/10/2015 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0340

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

10.5. Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και την κατάργηση της οδηγίας 83/417/EΟΚ [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0340)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0340)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου