Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0264(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0266/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0266/2015

Συζήτηση :

PV 07/10/2015 - 16
CRE 07/10/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 08/10/2015 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0346

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16. Yπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και 2009/110/EΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

Ο Antonio Tajani παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olle Ludvigsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cora van Nieuwenhuizen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Markus Ferber, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Renato Soru, Jana Žitňanská, Miguel Viegas, Theodor Dumitru Stolojan, Emmanuel Maurel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Andreas Schwab, Evelyn Regner, Massimiliano Salini, Marlene Mizzi και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Antonio Tajani.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου