Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 282kWORD 213k
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 4.Κατάθεση εγγράφων
 5.Μεταφορές πιστώσεων
 6.Θανατηφόρες αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του νοσοκομείου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) στο Kunduz, Αφγανιστάν (συζήτηση)
 7.Κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 8.Κατάσταση στην Τουρκία (συζήτηση)
 9.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ισπανία
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδων του Κοινοβουλίου - 2017 (ψηφοφορία)
  10.2.Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Τυνησίας στα προγράμματα της Ένωσης *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.3.Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών και διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής ***I (ψηφοφορία)
  10.4.Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα ***I (ψηφοφορία)
  10.5.Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ***I (ψηφοφορία)
  10.6.Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Σημερινή κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δηλώσεις του κ. François Hollande, Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και της κ. Angela Merkel, Καγκελαρίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη δέσμη για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (συζήτηση)
 16.Yπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (συζήτηση)
 17.Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την καταστροφή της ερυθράς ιλύος, πέντε έτη μετά το ατύχημα στην Ουγγαρία (συζήτηση)
 18.Διπλασιασμός του δυναμικού του αγωγού North Stream και επιπτώσεις στην ενεργειακή ένωση και την ασφάλεια του εφοδιασμού (συζήτηση)
 19.Ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Marina Albiol Guzmán.


2. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, ελέγχου και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (D038287/06 - 2015/2885(RPS) - προθεσμία: 2 Ιανουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες bifenazate, boscalid, cyazofamid, cyromazine, dazomet, τις διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις και τις ουσίες fluazifop-P, mepanipyrim, metrafenone, picloram, propamocarb, pyridaben, pyriofenone, sulfoxaflor, tebuconazole, tebufenpyrad και thiram μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D039939/02 - 2015/2843(RPS) - προθεσμία: 5 Νοεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών αβαμεκτίνη, desmedipham, dichlorprop-P, haloxyfop-P, oryzalin και phenmedipham μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D039941/02 - 2015/2844(RPS) - προθεσμία: 5 Νοεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5/6) (D040155/01 - 2015/2858(RPS) - προθεσμία: 23 Δεκεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά το κάδμιο (D040404/02 - 2015/2864(RPS) - προθεσμία: 29 Δεκεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE, IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (D040423/02 - 2015/2847(RPS) - προθεσμία: 4 Δεκεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) (D040829/01 - 2015/2860(RPS) - προθεσμία: 28 Δεκεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D041060/02 - 2015/2845(RPS) - προθεσμία: 4 Δεκεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D041116/01 - 2015/2846(RPS) - προθεσμία: 4 Δεκεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (ΕU-SILC) όσον αφορά τον κατάλογο των δευτερευουσών μεταβλητών-στόχων του 2017 σχετικά με την υγεία και την υγεία των παιδιών (D041161/02 - 2015/2886(RPS) - προθεσμία: 2 Ιανουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αφαίρεση της αρτυματικής ύλης p-μινθα-1,8-διεν-7-άλης από τον ενωσιακό κατάλογο (D041268/02 - 2015/2884(RPS) - προθεσμία: 2 Νοεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


3. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της απόφασης αριθ. 1104/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα κοινά ελάχιστα πρότυπα τα οποία πρέπει να τηρούνται από τις αρμόδιες αρχές της κυβερνητικής υπηρεσίας (C(2015)06123 - 2015/2888(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του στις 15 Σεπτεμβρίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:ITRE

- Kατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Eπιτροπής σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων υπό μορφή παράτασης της περιόδου δημόσιας παρέμβασης για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη το 2015 και πρώιμης έναρξης της περιόδου δημόσιας παρέμβασης για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη το 2016 (C(2015)06257 - 2015/2851(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του στις 17 Σεπτεμβρίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής με τον οποίο τροποποιείται ο κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/288 όσον αφορά την περίοδο απαραδέκτου των αιτήσεων για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (C(2015)06466 - 2015/2873(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του στις 30 Σεπτεμβρίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, καθώς και όσον αφορά τις απαιτήσεις πληροφόρησης σχετικά με τη διατροφή των βρεφών και των μικρών παιδιών (C(2015)06478 - 2015/2861(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του στις 25 Σεπτεμβρίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (C(2015)06482 - 2015/2862(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του στις 25 Σεπτεμβρίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του στις 25 Σεπτεμβρίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (C(2015)06565 - 2015/2867(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του στις 29 Σεπτεμβρίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1233/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων οι οποίες τυγχάνουν δημόσιας στήριξης (C(2015)06568 - 2015/2866(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του στις 29 Σεπτεμβρίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:INTA

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που εμφανίζονται στη συσκευασία των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (C(2015)06601 - 2015/2890(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του στις 2 Οκτωβρίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής όσον αφορά το περιεχόμενο και τη λειτουργία του μητρώου για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα (C(2015)06685 - 2015/2889(DEA))

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του στις 2 Οκτωβρίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:AFCO

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία διατύπωσης αντιρρήσεων:

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό των ορισμών και τον συντονισμό της συμπληρωματικής εποπτείας της συγκέντρωσης κινδύνων και των συναλλαγών εντός ομίλου C(2015)05067 - 2015/2824(DEA)

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 1 μήνας, από την ημερομηνία παραλαβής του στις 21 Αύγούστου 2015

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεως: 1μήνας, κατόπιν αιτήσεως του Συμβουλίου.

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:ECON


4. Κατάθεση εγγράφων

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέθεσαν τα ακόλουθα έγγραφα:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 6/2015 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0063/2015 - C8-0279/2015 - 2015/2245(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 2/2015 - Δικαστήριο (N8-0064/2015 - C8-0282/2015 - 2015/2246(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 3/2015 - Δικαστήριο (N8-0065/2015 - C8-0283/2015 - 2015/2247(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 4/2015 - Δικαστήριο (N8-0066/2015 - C8-0284/2015 - 2015/2248(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 5/2015 - Δικαστήριο (N8-0067/2015 - C8-0285/2015 - 2015/2249(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 29/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0068/2015 - C8-0286/2015 - 2015/2250(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 32/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0069/2015 - C8-0287/2015 - 2015/2251(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-09/T/15 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0070/2015 - C8-0295/2015 - 2015/2260(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


5. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού,η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Επιτροπής των Περιφερειών INF 3/2015, του Ελεγκτικού Συνεδρίου V/AB-08/T/15 και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης 1/2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 1, σημείο α), του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην εκφράσει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων του Διαμεσολαβητής αριθ. 3/2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενημερώσει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για την έγκριση των μεταφορών πιστώσεων DEC 26/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή· DEC 27/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή και DEC 28/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 26/2015, DEC 27/2015 και DEC 28/2015.


6. Θανατηφόρες αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του νοσοκομείου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) στο Kunduz, Αφγανιστάν (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Θανατηφόρες αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του νοσοκομείου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) στο Kunduz, Αφγανιστάν (2015/2891(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Afzal Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.


7. Κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στη Συρία (2015/2870(RSP))

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Ο Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Matteo Salvini, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Alyn Smith και Zoltán Balczó, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Marielle de Sarnez, Javier Couso Permuy, James Carver, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Arnaud Danjean, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Liisa Jaakonsaari, Bas Belder, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Urmas Paet, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jean-Paul Denanot, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Marie-Christine Arnautu, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Doru-Claudian Frunzulică και Afzal Khan, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Tunne Kelam, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Kateřina Konečná και Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Andrzej Grzyb, Andrea Cozzolino, Michael Gahler, Andrej Plenković, László Tőkés και Ελένη Θεοχάρους.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alojz Peterle και Artis Pabriks, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kazimierz Michał Ujazdowski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Γεώργιος Επιτήδειος, Csaba Sógor και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit.

Η συζήτηση περατώνεται.


8. Κατάσταση στην Τουρκία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στην Τουρκία (2015/2871(RSP))

Ο Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Maria Grapini και Charles Tannock, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ελένης Θεοχάρους, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Doru-Claudian Frunzulică για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Edouard Ferrand, Franz Obermayr σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Edouard Ferrand για να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Martina Michels, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Mariya Gabriel, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Κώστας Χρυσόγονος, Ernest Maragall, Mike Hookem, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Kristina Winberg, Renate Sommer, Μιλτιάδης Κύρκος, Νότης Μαριάς, Eugen Freund, Δημήτρης Παπαδάκης, Andi Cristea και Francisco Assis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Λευτέρης Χριστοφόρου, Κώστας Μαυρίδης, Ilhan Kyuchyuk, James Carver και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος


9. Πανηγυρική συνεδρίαση - Ισπανία

(Από τις 12.00 έως τις 12.35, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της επίσκεψης της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως Felipe VI της Ισπανίας.)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν :

—   István Ujhelyi επ' ευκαιρία του χθεσινού θανάτου του πρώην Προέδρου της Ουγγαρίας Arpad Göncz, στον οποίο αποτίει φόρο τιμής (ο Πρόεδρος συμφωνεί με τα προαναφερθέντα)·

—   Gerben-Jan Gerbrandy, που ζητεί τη δημοσίευση του συνόλου των πρακτικών και των εγγράφων εργασίας της συνεδρίασης της τεχνικής επιτροπής για τα μηχανοκίνητα οχήματα (ΤΕΜΟ) που πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες·

—   Iratxe García Pérez σχετικά με τη βία κατά των γυναικών·

—   Morten Messerschmidt, ο οποίος ζητεί διευκρινίσεις επί του μη παραδεκτού της τροπολογίας που κατέθεσε η Ομάδα ECR σχετικά με το σχέδιο χρονοδιαγράμματος των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου — 2017 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2015) (ο Πρόεδρος διευκρινίζει ότι η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιβεβαίωσε τον εν λόγω μη παραδεκτό χαρακτήρα, η αιτιολόγηση του οποίου θα διαβιβασθεί γραπτώς στην Ομάδα ECR).


10. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


10.1. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδων του Κοινοβουλίου - 2017 (ψηφοφορία)

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2017 (2015/2850(RSO)): βλ. την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Κηρύσσεται εγκριθείσα.

Συνεπώς, το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2017 καθορίζεται ως εξής:

- από 16 έως 19 Ιανουαρίου

- στις 1 και 2 Φεβρουαρίου

- από 13 έως 16 Φεβρουαρίου

- στις 1 και 2 Μαρτίου

- από 13 έως 16 Μαρτίου

- από 3 έως 6 Απριλίου

- στις 26 και 27 Απριλίου

- από 15 έως 18 Μαΐου

- στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου

- από 12 έως 15 Ιουνίου

- από 3 έως 6 Ιουλίου

- από 11 έως 14 Σεπτεμβρίου

- από 2 έως 5 Οκτωβρίου

- από 23 έως 26 Οκτωβρίου

- από 13 έως 16 Νοεμβρίου

- στις 29 και 30 Νοεμβρίου

- από 11 έως 14 Δεκεμβρίου.


10.2. Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Τυνησίας στα προγράμματα της Ένωσης *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τυνησίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Τυνησίας στα προγράμματα της Ένωσης [16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0337)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


10.3. Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών και διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0338)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0338)


10.4. Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0339)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0339)


10.5. Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και την κατάργηση της οδηγίας 83/417/EΟΚ [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0340)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0340)


10.6. Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης [COM(2014)0358 - C8-0029/2014 - 2014/0180(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0341)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0341)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος


11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδων του Κοινοβουλίου - 2017
Peter Jahr και Jonathan Arnott

Παρεμβαίνει ο Peter van Dalen.

Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0140/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins και Stanislav Polčák

Έκθεση Andrzej Grzyb - A8-0160/2015
Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Neena Gill, Tim Aker και Stanislav Polčák

Έκθεση Giovanni La Via - A8-0042/2015
Andrejs Mamikins και Jiří Pospíšil.


12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.15 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

13. Σημερινή κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δηλώσεις του κ. François Hollande, Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και της κ. Angela Merkel, Καγκελαρίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ο Πρόεδρος εκφράζει, εξ ονόματος του Σώματος, τα συλλυπητήριά του στον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας François Hollande, για τα θύματα των βίαιων καιρικών συνθηκών που έπληξαν τη Νότια Γαλλία την προηγούμενη εβδομάδα και τονίζει τη σημασία της από κοινού παρουσίας στο Κοινοβούλιο του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και της Καγκελαρίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Παρεμβαίνουν οι François Hollande, Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, και Angela Merkel, Καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marine Le Pen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν οι François Hollande και Angela Merkel.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Krisztina Morvai.


14. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


15. Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη δέσμη για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη δέσμη για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (2015/2767(RSP))

Ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Patrick O'Flynn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Werner Langen, Paul Tang, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Krisztina Morvai, Pablo Zalba Bidegain, Anneliese Dodds, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Rina Ronja Kari, Othmar Karas, Jonás Fernández, Peter van Dalen, Michael Theurer, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Richard Sulík, Theodor Dumitru Stolojan, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Γεώργιος Κύρτσος, Arne Gericke, Danuta Maria Hübner, Eva Paunova και Markus Pieper.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sirpa Pietikäinen και Markus Ferber, ο οποίος απαντά επίσης σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andreas Schwab.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Renato Soru, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Κώστας Χρυσόγονος, Seán Kelly και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Παρεμβαίνει δύο φορές ο Jonathan Arnott σχετικά με πινακίδες που υπήρχαν σε θέσεις ορισμένων βουλευτών στο ημικύκλιο, οι οποίες έχουν αφαιρεθεί (η Πρόεδρος αναφέρεται στους κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα XV του κανονισμού).


16. Yπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και 2009/110/EΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

Ο Antonio Tajani παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olle Ludvigsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cora van Nieuwenhuizen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Markus Ferber, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Renato Soru, Jana Žitňanská, Miguel Viegas, Theodor Dumitru Stolojan, Emmanuel Maurel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Andreas Schwab, Evelyn Regner, Massimiliano Salini, Marlene Mizzi και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Antonio Tajani.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2015.


17. Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την καταστροφή της ερυθράς ιλύος, πέντε έτη μετά το ατύχημα στην Ουγγαρία (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000096/2015) που κατέθεσαν οι Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της επιτροπή ENVI, προς το Συμβούλιο : Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την καταστροφή της ερυθράς ιλύος, πέντε έτη μετά το ατύχημα στην Ουγγαρία (2015/2801(RSP)) (B8-0757/2015)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000097/2015) που κατέθεσαν οι Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της επιτροπή ENVI, προς την Επιτροπή: Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την καταστροφή της ερυθράς ιλύος, πέντε έτη μετά το ατύχημα στην Ουγγαρία (2015/2801(RSP)) (B8-0758/2015)

Ο Giovanni La Via αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι György Hölvényi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tibor Szanyi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, József Nagy, István Ujhelyi, Marisa Matias, Davor Škrlec, Eleonora Evi, Csaba Molnár, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του György Hölvényi, Ulrike Lunacek και Nathan Gill.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς, Zoltán Balczó και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini και József Nagy, εξ ονόματος της επιτροπή ENVI, σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την καταστροφή της ερυθράς ιλύος πέντε έτη μετά το ατύχημα στην Ουγγαρία (2015/2801(RSP)) (B8-0989/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2015.


18. Διπλασιασμός του δυναμικού του αγωγού North Stream και επιπτώσεις στην ενεργειακή ένωση και την ασφάλεια του εφοδιασμού (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Διπλασιασμός του δυναμικού του αγωγού North Stream και επιπτώσεις στην ενεργειακή ένωση και την ασφάλεια του εφοδιασμού (2015/2880(RSP))

Οι Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Zoltán Balczó, Flavio Zanonato, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Józef Gróbarczyk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Morten Helveg Petersen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Petras Auštrevičius, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, João Ferreira, Indrek Tarand, Adam Szejnfeld και Adam Gierek.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anneleen Van Bossuyt, Jasenko Selimovic, Λευτέρης Χριστοφόρου, Jeppe Kofod, Dawid Bohdan Jackiewicz, Csaba Molnár, Zbigniew Kuźmiuk και Theresa Griffin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς και Bronis Ropė.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Nicolas Schmit.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000109/2015) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς το Συμβούλιο: Η ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (GAP) (2015/2754(RSP)) (B8-0762/2015)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000110/2015) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (GAP) (2015/2754(RSP)) (B8-0763/2015)

Η Linda McAvan αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jordi Sebastià, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Julie Girling, Catherine Bearder και Eleonora Forenza.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ricardo Serrão Santos και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, σχετικά με την ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (2015/2754(RSP)) (B8-0988/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2015.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 568.368/OJJE).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.45.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Woolfe, Żółtek

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου