Indeks 
Protokół
PDF 261kWORD 205k
Środa, 7 października 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 4.Składanie dokumentów
 5.Przesunięcie środków
 6.Tragiczny w skutkach nalot sił powietrznych USA na szpital organizacji Médecins Sans Frontières w afgańskim mieście Kunduz (debata)
 7.Sytuacja w Syrii (debata)
 8.Sytuacja w Turcji (debata)
 9.Uroczyste posiedzenie - Hiszpania
 10.Głosowanie
  10.1.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2017 (głosowanie)
  10.2.Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego w sprawie ogólnych zasad udziału Tunezji w programach unijnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.3.Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ***I (głosowanie)
  10.4.Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ***I (głosowanie)
  10.5.Kazeiny i kazeiniany przeznaczone do spożycia przez ludzi ***I (głosowanie)
  10.6.Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ***I (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 13.Obecna sytuacja w Unii Europejskiej Oświadczenia prezydenta Republiki Francuskiej François Hollande'a i kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Angeli Merkel
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego unii rynków kapitałowych (debata)
 16.Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego (debata)
 17.Wnioski wyciągnięte z katastrofy spowodowanej wyciekiem czerwonego szlamu pięć lat po wypadku na Węgrzech (debata)
 18.Podwojenie przepustowości Gazociągu Północnego i skutki dla unii energetycznej i bezpieczeństwa dostaw (debata)
 19.Odnowienie planu działania UE w zakresie równości płci i wzmacniania pozycji kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8:30.

°
° ° °

Głos zabrała Marina Albiol Guzmán.


2. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III i załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (D038287/06 - 2015/2885(RPS) - termin: 2 styczeń 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: : ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazatu, boskalidu, cyjazofamidu, cyromazyny, dazometu, ditiokarbaminianów, fluazifopu-P, mepanipirymu, metrafenonu, pikloramu, propamokarbu, pirydabenu, pyriofenonu, sulfoksafloru, tebukonazolu, tebufenpiradu i tiramu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D039939/02 - 2015/2843(RPS) - termin: 5 listopad 2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości abamektyny, desmedifamu, dichlorpropu-P, haloksyfopu-P, oryzalinu i fenmedifamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D039941/02 - 2015/2844(RPS) - termin: 5 listopad 2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5/6) (D040155/01 - 2015/2858(RPS) - termin: 23 grudzień 2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do kadmu (D040404/02 - 2015/2864(RPS) - termin: 29 grudzień 2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Rozporządzenie Komisji dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (D040423/02 - 2015/2847(RPS) - termin: 4 grudzień 2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) (D040829/01 - 2015/2860(RPS) - termin: 28 grudzień 2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 27 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (D041060/02 - 2015/2845(RPS) - termin: 4 grudzień 2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 1 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (D041116/01 - 2015/2846(RPS) - termin: 4 grudzień 2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu docelowych zmiennych wtórnych na 2017 r. odnoszących się do zdrowia i zdrowia dzieci (D041161/02 - 2015/2886(RPS) - termin: 2 styczeń 2016)
odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu substancji aromatycznej p-menta-1,8-dien-7-al (D041268/02 - 2015/2884(RPS) - termin: 2 listopad 2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI


3. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Decyzja delegowana Komisji uzupełniająca decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1104/2011/UE w odniesieniu do wspólnych minimalnych norm, których muszą przestrzegać organy odpowiedzialne za PRS (C(2015)06123 - 2015/2888(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 15 września 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki w sektorze mleka i przetworów mlecznych w formie przedłużenia okresu interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2015 r. oraz przyspieszenia terminu rozpoczęcia okresu interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2016 r. (C(2015)06257 - 2015/2851(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 17 września 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 2015/288 w odniesieniu do okresu niedopuszczalności wniosków o wsparcie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (C(2015)06466 - 2015/2873(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 września 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz informacji na ich temat, a także w odniesieniu do informacji dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci (C(2015)06478 - 2015/2861(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 25 września 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz informacji na jej temat (C(2015)06482 - 2015/2862(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 25 września 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu produktów zbożowych przetworzonych i żywności dla dzieci oraz informacji na ich temat (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 25 września 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (C(2015)06565 - 2015/2867(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 września 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1233/2011 w sprawie zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych (C(2015)06568 - 2015/2866(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 września 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi (C(2015)06601 - 2015/2890(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 października 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie zawartości i funkcjonowania rejestru europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (C(2015)06685 - 2015/2889(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 października 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO

Projekt aktu delegowanego, w stosunku do którego przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających definicje i koordynowanie dodatkowego nadzoru nad koncentracją ryzyka itransakcji dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy C(2015)05067 - 2015/2824(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2015 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc na wniosek Rady.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


4. Składanie dokumentów

Rada i Komisja złożyły następujące dokumenty:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 6/2015 - Komitet Regionów (N8-0063/2015 - C8-0279/2015 - 2015/2245(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 2/2015 - Trybunał Sprawiedliwości (N8-0064/2015 - C8-0282/2015 - 2015/2246(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 3/2015 - Trybunał Sprawiedliwości (N8-0065/2015 - C8-0283/2015 - 2015/2247(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 4/2015 - Trybunał Sprawiedliwości (N8-0066/2015 - C8-0284/2015 - 2015/2248(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 5/2015 - Trybunał Sprawiedliwości (N8-0067/2015 - C8-0285/2015 - 2015/2249(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 29/2015 – Sekcja III – Komisja (N8-0068/2015 - C8-0286/2015 - 2015/2250(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 32/2015 – Sekcja III – Komisja (N8-0069/2015 - C8-0287/2015 - 2015/2251(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-09/T/15 - Europejski Trybunał Obrachunkowy (N8-0070/2015 - C8-0295/2015 - 2015/2260(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


5. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić wnioski dotyczące przesunięcia środków złożone przez Komitet Regionów INF 3/2015, Trybunał Obrachunkowy - V/AB-08/T/15 i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych - 1/2015.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego przesunięcia środków nr 3/2015.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu wniosków dotyczących przesunięcia środków DEC 26/2015 - sekcja 3 – Komisja; DEC 27/2015 – sekcja 3 – Komisja i DEC 28/2015 – sekcja 3 – Komisja.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić wnioski Komisji Europejskiej dotyczące przesunięcia środków DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 26/2015, DEC 27/2015 i DEC 28/2015.


6. Tragiczny w skutkach nalot sił powietrznych USA na szpital organizacji Médecins Sans Frontières w afgańskim mieście Kunduz (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Tragiczny w skutkach nalot sił powietrznych USA na szpital organizacji Médecins Sans Frontières w afgańskim mieście Kunduz (2015/2891(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Arnaud Danjean w imieniu grupy PPE, Afzal Khan w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD i Mario Borghezio w imieniu grupy ENF.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.


7. Sytuacja w Syrii (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Syrii (2015/2870(RSP))

Głos zabrali: Charles Tannock w imieniu grupy ECR i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE.

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Matteo Salvini w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alyna Smitha i Zoltána Balczó, Diane Dodds niezrzeszona, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Marielle de Sarnez, Javier Couso Permuy, James Carver, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Arnaud Danjean, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Liisa Jaakonsaari, Bas Belder, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Urmas Paet, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jeana-Paula Denanot, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Marie-Christine Arnautu, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę i Afzala Khana, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Tunne Kelam, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kateřinę Konečną i Liisę Jaakonsaari, Arne Lietz, Andrzej Grzyb, Andrea Cozzolino, Michael Gahler, Andrej Plenković, László Tőkés i Eleni Theocharous.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Alojz Peterle i Artis Pabriks, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Csaba Sógor i Nicola Caputo.

Głos zabrał Nicolas Schmit.

Debata została zamknięta.


8. Sytuacja w Turcji (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Turcji (2015/2871(RSP))

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) wydał oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini i Charlesa Tannocka, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Eleni Theocharous, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Doru-Claudian Frunzulică aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Edouardowi Ferrandowi, Franz Obermayr na temat przebiegu debaty, Edouard Ferrand, aby odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Elmar Brok, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Martina Michels, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Mariya Gabriel, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Mike Hookem, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Kristina Winberg, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Eugen Freund, Demetris Papadakis, Andi Cristea i Francisco Assis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ilhan Kyuchyuk, James Carver i Franz Obermayr.

Głos zabrał Nicolas Schmit

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący


9. Uroczyste posiedzenie - Hiszpania

W godzinach od 12.00 do 12.35 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wizyty Jego Królewskiej Mości Króla Hiszpanii Filipa VI.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali:

—   István Ujhelyi w celu złożenia hołdu byłemu prezydentowi Węgier Arpadowi Gönczowi, który zmarł w dniu wczorajszym (Przewodniczący przyłączył się do słów posła);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, który poprosił o publikację pełnego protokołu z obrad i wszystkich dokumentów roboczych z posiedzenia Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych (CTVM), które odbyło się w dniu wczorajszym w Brukseli;

—   Iratxe García Pérez na temat przemocy wobec kobiet;

—   Morten Messerschmidt, który zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące niedopuszczalności poprawki złożonej przez grupę ECR do projektu kalendarza sesji Parlamentu w 2017 r. (pkt 9 protokołu z dnia 5.10.2015) (Przewodniczący poinformował, że służby prawne Parlamentu potwierdziły niedopuszczalność poprawki, a powody decyzji zostaną przekazane grupie ECR).


10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2017 (głosowanie)

Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2017 (2015/2850(RSO)): zob. propozycję Konferencji Przewodniczących (pkt 3 protokołu z dnia 5.10.2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Ogłoszono zatwierdzenie.

Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2017 wygląda jak niżej:

- 16 19 stycznia

- 1 – 2 lutego

- 13 - 16 lutego

- 1 - 2 marca

- 13 - 16 marca

- du - 6 kwietnia

- 26 - 27 kwietnia

- 15 - 18 maja

- 31 maja - 1 czerwca

- 12 - 15 czerwca

- 3 - 6 lipca

- 11 - 14 września

- 2 - 5 października

- 23 - 26 października

- 13 - 16 listopada

- 29 - 30 listopada

- 11 - 14 grudnia.


10.2. Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego w sprawie ogólnych zasad udziału Tunezji w programach unijnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Tunezyjską w sprawie zasad udziału Republiki Tunezyjskiej w programach unijnych [16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0337)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


10.3. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0338)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0338)


10.4. Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0339)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0339)


10.5. Kazeiny i kazeiniany przeznaczone do spożycia przez ludzi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kazein i kazeinianów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającej dyrektywę Rady 83/417/EWG [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0340)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0340)


10.6. Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (EU, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii [COM(2014)0358 - C8-0029/2014 - 2014/0180(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0341)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0341)

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący


11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2017
Peter Jahr i Jonathan Arnott

Głos zabrał Peter van Dalen.

Sprawozdanie Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0140/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Andrzej Grzyb - A8-0160/2015
Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Neena Gill, Tim Aker i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Giovanni La Via - A8-0042/2015
Andrejs Mamikins i Jiří Pospíšil.


12. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:15 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

13. Obecna sytuacja w Unii Europejskiej Oświadczenia prezydenta Republiki Francuskiej François Hollande'a i kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Angeli Merkel

Przewodniczącyc złożył w imieniu Parlamentu wyrazy współczucia dla Prezydenta Republiki Francuskiej, François Hollande'a, z powodu ofiar gwałtownych anomalii pogodowych, jakie miały miejsce w zeszłym tygodniu na południu Francji oraz podkreślił znaczenie wspólnej obecności w Parlamencie Prezydenta Republiki Francuskiej i Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec.

Głos zabrali: François Hollande, Prezydent Republiki Francuskiej, i Angela Merkel, Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Marine Le Pen w imieniu grupy ENF, i Bruno Gollnisch niezrzeszony.

Głos zabrali: François Hollande i Angela Merkel.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Krisztina Morvai.


14. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


15. Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego unii rynków kapitałowych (debata)

Oświadczenie Komisji: Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego unii rynków kapitałowych (2015/2767(RSP))

Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Patrick O'Flynn w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Werner Langen, Paul Tang, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Krisztina Morvai, Pablo Zalba Bidegain, Anneliese Dodds, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Rina Ronja Kari, Othmar Karas, Jonás Fernández, Peter van Dalen, Michael Theurer, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Richard Sulík, Theodor Dumitru Stolojan, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Georgios Kyrtsos, Arne Gericke, Danuta Maria Hübner, Eva Paunova i Markus Pieper.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Sirpa Pietikäinen i Markus Ferber, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andreasa Schwaba.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Renato Soru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Seán Kelly i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrał Jyrki Katainen.

Debata została zamknięta.

Dwukrotnie głos zabrał Jonathan Arnott, który wypowiedział się na temat ulotek zostawionych na miejscach niektórych posłów w sali obrad plenarnych, które zostały usunięte (Przewodnicząca przywołała przepisy załącznika XV Regulaminu).


16. Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego oraz zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2013/36/UE i 2009/110/WE i uchylającej dyrektywę 2007/64/WE [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

Antonio Tajani przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Pablo Zalba Bidegain w imieniu grupy PPE, Olle Ludvigsson w imieniu grupy S&D, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Cora van Nieuwenhuizen w imieniu grupy ALDE, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Markus Ferber, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Renato Soru, Jana Žitňanská, Miguel Viegas, Theodor Dumitru Stolojan, Emmanuel Maurel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Andreas Schwab, Evelyn Regner, Massimiliano Salini, Marlene Mizzi i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrali: Jyrki Katainen i Antonio Tajani.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 8.10.2015.


17. Wnioski wyciągnięte z katastrofy spowodowanej wyciekiem czerwonego szlamu pięć lat po wypadku na Węgrzech (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000096/2015), które skierowali Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor i Piernicola Pedicini, w imieniu komisja ENVI, do Rady : Wnioski wyciągnięte z katastrofy spowodowanej wyciekiem czerwonego szlamu pięć lat po wypadku na Węgrzech (2015/2801(RSP)) (B8-0757/2015)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000097/2015), które skierowali Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor i Piernicola Pedicini, w imieniu komisja ENVI, do Komisji: Wnioski wyciągnięte z katastrofy spowodowanej wyciekiem czerwonego szlamu pięć lat po wypadku na Węgrzech (2015/2801(RSP)) (B8-0758/2015)

Giovanni La Via rozwinął pytania.

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Miguel Arias Cañete (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: György Hölvényi w imieniu grupy PPE, Tibor Szanyi w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, József Nagy, István Ujhelyi, Marisa Matias, Davor Škrlec, Eleonora Evi, Csaba Molnár, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez György'ego Hölvényi'ego, Ulrike Lunacek i Nathana Gilla.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Zoltán Balczó i Krisztina Morvai.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini i József Nagy, w imieniu komisji ENVI, w sprawie wniosków wyciągniętych z katastrofy spowodowanej wyciekiem czerwonego szlamu pięć lat po wypadku na Węgrzech (2015/2801(RSP)) (B8-0989/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.8 protokołu z dnia 8.10.2015.


18. Podwojenie przepustowości Gazociągu Północnego i skutki dla unii energetycznej i bezpieczeństwa dostaw (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Podwojenie przepustowości Gazociągu Północnego i skutki dla unii energetycznej i bezpieczeństwa dostaw (2015/2880(RSP))

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Jerzy Buzek w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Zoltána Balczó, Flavio Zanonato w imieniu grupy S&D, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR, Morten Helveg Petersen w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petrasa Auštrevičiusa, Janusz Korwin-Mikke, niezrzeszony, Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, João Ferreira, Indrek Tarand, Adam Szejnfeld i Adam Gierek.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Anneleen Van Bossuyt, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Dawid Bohdan Jackiewicz, Csaba Molnár, Zbigniew Kuźmiuk i Theresa Griffin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias i Bronis Ropė.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Nicolas Schmit.

Debata została zamknięta.


19. Odnowienie planu działania UE w zakresie równości płci i wzmacniania pozycji kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000109/2015), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Rady: Odnowienie Unijnego planu działania w sprawie równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (2015/2754(RSP)) (B8-0762/2015)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000110/2015), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Odnowienie Unijnego planu działania w sprawie równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (2015/2754(RSP)) (B8-0763/2015)

Linda McAvan rozwinęła pytania.

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Christos Stylianides (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE, Doru-Claudian Frunzulică w imieniu grupy S&D, Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Julie Girling, Catherine Bearder i Eleonora Forenza.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ricardo Serrão Santos i Notis Marias.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, w sprawie odnowienia planu działania UE w zakresie równości płci i wzmacniania pozycji kobiet w kontekście rozwoju (2015/2754(RSP)) (B8-0988/2015).

Głosowanie: pkt 9.9 protokołu z dnia 8.10.2015.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 568.368/OJJE).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22:45.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Woolfe, Żółtek

Informacja prawna