Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2160(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0213/2015

Внесени текстове :

A8-0213/2015

Разисквания :

PV 08/10/2015 - 2
CRE 08/10/2015 - 2

Гласувания :

PV 08/10/2015 - 9.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0351

Протокол
Четвъртък, 8 октомври 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия

2. Равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (разискване)
CRE

Доклад относно прилагането на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите [2014/2160(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Anna Záborská (A8-0213/2015)

Anna Záborská представи доклада.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: Vilija Blinkevičiūtė (докладчик по становището на комисията EMPL), Constance Le Grip, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Inês Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Anna Maria Corazza Bildt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Anna Hedh, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от John Stuart Agnew, Beatrix von Storch, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Lidia Senra Rodríguez, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Nuttall, Louise Bours, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Jana Žitňanská, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lampros Fountoulis, Tania González Peñas, Sotirios Zarianopoulos, Dubravka Šuica, Andrea Cozzolino и Rosa Estaràs Ferragut, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от José Blanco López.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alessandra Mussolini, José Blanco López, Ruža Tomašić, Филиз Хюсменова, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Nicola Caputo.

Изказаха се: Christos Stylianides и Anna Záborská.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.10 от протокола от 8.10.2015 г.

Правна информация