Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 337kWORD 324k
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (συζήτηση)
 3.Eφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες και του άρθρου 8 παράγραφος 3 της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  4.1.Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
  4.2.Κατάσταση στην Ταϋλάνδη
  4.3.Οι μαζικές εκτοπίσεις παιδιών στη Νιγηρία λόγω των επιθέσεων της Boko Haram
  4.4.Η περίπτωση του Ali Mohammed al-Nimr
 5.Νομοθεσία της ΕΕ για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου: η περίπτωση της Ισπανίας (πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε)
 6.Η θανατική ποινή (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ψηφοφορία)
  9.2.Κατάσταση στην Ταϋλάνδη (ψηφοφορία)
  9.3.Οι μαζικές εκτοπίσεις παιδιών στη Νιγηρία λόγω των επιθέσεων της Boko Haram (ψηφοφορία)
  9.4.Η περίπτωση του Ali Mohammed al-Nimr (ψηφοφορία)
  9.5.Yπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά ***I (ψηφοφορία)
  9.6.Νομοθεσία της ΕΕ για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου: η περίπτωση της Ισπανίας (ψηφοφορία)
  9.7.Η θανατική ποινή (ψηφοφορία)
  9.8.Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την καταστροφή της ερυθράς ιλύος, πέντε έτη μετά το ατύχημα στην Ουγγαρία (ψηφοφορία)
  9.9.Ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (ψηφοφορία)
  9.10.Ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Αναφορές
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης [2014/2160(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Anna Záborská (A8-0213/2015)

Η Anna Záborská παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Vilija Blinkevičiūtė (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Constance Le Grip, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Catherine Bearder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Anna Maria Corazza Bildt, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Anna Hedh, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του John Stuart Agnew, Beatrix von Storch, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Lidia Senra Rodríguez, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Nuttall, Louise Bours, Λάμπρος Φουντούλης, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Jana Žitňanská, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λάμπρου Φουντούλη, Tania González Peñas, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Dubravka Šuica, Andrea Cozzolino και Rosa Estaràs Ferragut, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του José Blanco López.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alessandra Mussolini, José Blanco López, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Anna Záborská.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2015.


3. Eφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες και του άρθρου 8 παράγραφος 3 της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000083/2015) που κατέθεσαν οι Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE προς την Επιτροπή: Eφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες και του άρθρου 8 παράγραφος 3 της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών (2015/2881(RSP)) (B8-0754/2015)

Οι Evelyne Gebhardt και Andreas Schwab αναπτύσσουν την ερώτηση.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Olga Sehnalová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Patrick O'Flynn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.


4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2015)


4.1. Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 και B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

Οι Anna Elżbieta Fotyga, Louis Michel, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Judith Sargentini και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gilles Pargneaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2015.


4.2. Κατάσταση στην Ταϋλάνδη

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 και B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

Οι Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao και Pier Antonio Panzeri παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Οι Barbara Lochbihler, Jeroen Lenaers και Tania González Peñas παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Anneliese Dodds, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marc Tarabella, Νότης Μαριάς, Franz Obermayr και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


4.3. Οι μαζικές εκτοπίσεις παιδιών στη Νιγηρία λόγω των επιθέσεων της Boko Haram

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 και B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

Οι Mark Demesmaeker, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Maria Heubuch, Santiago Fisas Ayxelà και Lola Sánchez Caldentey παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krzysztof Hetman, Kazimierz Michał Ujazdowski και Anna Maria Corazza Bildt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Νότης Μαριάς και Davor Ivo Stier.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2015.


4.4. Η περίπτωση του Ali Mohammed al-Nimr

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 και B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

Οι Aymeric Chauprade, Charles Tannock, Frédérique Ries, Ignazio Corrao, Richard Howitt, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat και Pascal Durand παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Elena Valenciano.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2015.


5. Νομοθεσία της ΕΕ για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου: η περίπτωση της Ισπανίας (πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000088/2015) που κατέθεσε η Cecilia Wikström, επιτροπή PETI, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου: η περίπτωση της Ισπανίας (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 5 Οκτωβρίου 2015 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2015).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, σχετικά με την ισπανική νομοθεσία για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν (2015/2740(RSP)) (B8-0987/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2015.


6. Η θανατική ποινή (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000103/2015) που κατέθεσε Elena Valenciano, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, προς το Συμβούλιο: Η θανατική ποινή (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 6 Οκτωβρίου 2015 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη θανατική ποινή 2015/2879(RSP) (B8-0998/2015

—   Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη θανατική ποινή (2015/2879(RSP)) (B8-0999/2015

—   Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso και Lara Comi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη θανατική ποινή (2015/2879(RSP)) (B8-1001/2015

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη θανατική ποινή (2015/2879(RSP)) (B8-1005/2015

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη θανατική ποινή (2015/2879(RSP)) (B8-1006/2015

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Fabio De Masi, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος, Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Τάκης Χατζηγεωργίου και Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη θανατική ποινή (2015/2879(RSP)) (B8-1007/2015

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Daniele Viotti και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη θανατική ποινή 2015/2879(RSP) (B8-1008/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2015.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Inês Cristina Zuber η οποία διαμαρτύρεται για τη νέα διαδικασία όσον αφορά τις ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης (άρθρο 130 του κανονισμού) (Η πρόεδρος απαντά ότι η διαδικασία αυτή προκύπτει από απόφαση της Ολομέλειας).

7. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


8. Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Η Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου τις ακόλουθες θέσεις, μαζί με τους λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να τις υιοθετήσει, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) και τους συνδεόμενους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου (09173/3/2015 - C8-0281/2015 - 2013/0246(COD)) – 11257/1/2015 – COM(2015)0493)

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλiου και του Συμβουλiου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/EK για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (10788/2/2015 - C8-0294/2015 - 2013/0309(COD)) – 12279/2015 – COM(2015)0489)

αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 9 Οκτωβρίου 2015.


9. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


9.1. Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 και B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1000/2015

(αντικαθιστά τις B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015 και B8-1016/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Inese Vaidere, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica και Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ana Gomes, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Edouard Martin, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0342)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-1019/2015 καταπίπτει.)


9.2. Κατάσταση στην Ταϋλάνδη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 και B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1002/2015

(αντικαθιστά τις B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 και B8-1021/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica και Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Glenis Willmott, Flavio Zanonato και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Δημήτριος Παπαδημούλης και Lola Sánchez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0343)


9.3. Οι μαζικές εκτοπίσεις παιδιών στη Νιγηρία λόγω των επιθέσεων της Boko Haram (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 και B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1003/2015

(αντικαθιστά τις B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 και B8-1031/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Kinga Gál, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica και Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock και Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis και Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric και Younous Omarjee εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Bronis Ropė και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0344)


9.4. Η περίπτωση του Ali Mohammed al-Nimr (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 και B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0997/2015

(αντικαθιστά τις B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 και B8-1032/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Dubravka Šuica και Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Ulrike Trebesius, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Bernd Lucke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Zdzisław Krasnodębski και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis και Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Σοφία Σακοράφα, Kateřina Konečná, Κώστας Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου και Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD·

—   Aymeric Chauprade, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0345)


9.5. Yπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και 2009/110/EΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0346)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0346)


9.6. Νομοθεσία της ΕΕ για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου: η περίπτωση της Ισπανίας (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8- 0987/2015 (2015/2740(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0347)


9.7. Η θανατική ποινή (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 και B8-1008/2015 (2015/2879(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0998/2015

(αντικαθιστά τις B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 και B8-1008/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Péter Niedermüller, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Charles Tannock και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Σοφία Σακοράφα, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Δημήτριος Παπαδημούλης και Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Maragall, Klaus Buchner, Ernest Urtasun και Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi και Daniela Aiuto.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0348)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-1005/2015 καταπίπτει.)


9.8. Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την καταστροφή της ερυθράς ιλύος, πέντε έτη μετά το ατύχημα στην Ουγγαρία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0989/2015 (2015/2879(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0349)


9.9. Ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0988/2015 (2015/2754(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0350)

Παρεμβάσεις

Η Linda McAvan προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 2, η οποία κρατείται.


9.10. Ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης [2014/2160(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Anna Záborská (A8-0213/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0351)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Antonio Tajani - A8-0266/2015

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Seán Kelly και Jiří Pospíšil

Νομοθεσία της ΕΕ για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου: η περίπτωση της Ισπανίας (B8-0987/2015)

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins και Stanislav Polčák

Η θανατική ποινή (RC-B8-0998/2015)

Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Monica Macovei και Michaela Šojdrová

Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την καταστροφή της ερυθράς ιλύος, πέντε έτη μετά το ατύχημα στην Ουγγαρία (B8-0989/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins και Zoltán Balczó

Ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (B8-0988/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins και Seán Kelly

Έκθεση Anna Záborská - A8-0213/2015
Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jill Seymour και Seán Kelly


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


12. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

LIBE

- Σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο πρωτόκολλο της 27ης Σεπτεμβρίου 1996, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη σύμβαση σχετικά με την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο πρωτόκολλο της 29ης Νοεμβρίου 1996, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις και στο δεύτερο πρωτόκολλο της 19ης Ιουνίου 1997, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη σύμβαση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CONT

2) από τους βουλευτές,οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Janice Atkinson, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky και Marcel de Graaff. Προταση ψηφισματος σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος των μη εγγεγραμμένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (B8-0506/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μετάφραση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών (ΕΠΠ) σε νομοθεσία και τον επανακαθορισμό των κριτηρίων βάσει των οποίων γίνονται παραδεκτές (B8-0743/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

γνωμοδότηση :

PETI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με αίτημα παρέμβασης της ΕΕ υπέρ των θυμάτων της θαλιδομίδης (B8-0749/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανεργία των νέων (B8-0823/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την άρνηση ανάθεσης σε τρίτους των εποπτικών καθηκόντων της Επιτροπής στον τομέα του ανταγωνισμού και της εσωτερικής αγοράς (B8-0824/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη επαγρύπνησης για το ελληνιμό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων (B8-0825/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

TRAN

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση και τη διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ με δεδομένο ότι η FYROM επιτρέπει τη διέλευση λαθρομεταναστών (B8-0826/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη να μην λησμονήσει το Κοινοβούλιο τον καθηγητή Khaled Al Assaad ο οποίος σφαγιάσθηκε με βάρβαρο τρόπο από το ISIS (B8-0827/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης προς τα πάνω των αριθμών που προβλέπονται στο σχέδιο ανακατανομής των αιτούντων άσυλο (B8-0828/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στα τρένα μετά την τρομοκρατική ενέργεια στο Thalys (B8-0829/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την βρετανική οικονομία που συνεχίζει να αναπτύσσεται, εκτός του ευρώ, με ρυθμούς μεγαλύτερους από τους προβλεπόμενους (B8-0830/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση του εισοδήματος των Ιταλών πολιτών σε ποσοστό άνω του 3 % κατά τα τελευταία πέντε έτη (B8-0831/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος για την υποδοχή των μεταναστών και την ανάγκη να αναλάβουν τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τις ευθύνες τους, διότι η Ιταλία έχει φτάσει στο όριο της αντοχής της (B8-0867/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη να αρθεί ο κανονισμός του Δουβλίνου που είναι ένα νομικό τερατούργημα (B8-0868/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την οριστική κατάργηση του ανατοκισμού (B8-0869/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

IMCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα δικαιώματα και την προστασία των ηλικιωμένων (B8-0870/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη να λάβει η Επιτροπή μέτρα στήριξης των εξαγωγών της ΕΕ που έχουν πληγεί από το ρωσικό εμπάργκο και την κρίση στην Κίνα (B8-0871/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης για τα αγνοούμενα παιδιά (B8-0877/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-Βιετνάμ η οποία αποβαίνει εις βάρος του ιταλικού τομέα ορυζοκαλλιέργειας (B8-0881/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με αύξηση των φόρων στην Ιταλία της τάξεως του 38,6 % μεταξύ του 2000 και του 2014 (B8-0882/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου της εξαφάνισης ανηλίκων στην Ιταλία και την Ευρώπη (B8-0883/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη της παραγωγής ελαιολάδου στην Ιταλία (B8-0884/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

INTA

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συρρίκνωση κατά 72 % που σημείωσαν τα στεγαστικά δάνεια στην Ιταλία από το 2011 έως το 2014 (B8-0885/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη να επανεξετάσει η ΕΕ την θέση της έναντι της Συρίας (B8-0886/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη να προωθηθούν ριζικές λύσεις για την μεταναστευτική κρίση (B8-0887/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στασιμότητα στην κατανάλωση των νοικοκυριών στην Ιταλία (B8-0888/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη να λάβει η Επιτροπή μέτρα για να εξασφαλιστεί η δέουσα μείωση της τιμής της βενζίνης (B8-0889/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αφόρητη πίεση που αναγκάζει το ΗΒ να επανεξετάσει τις σχέσεις του με την ΕΕ εξαιτίας του επείγοντος μεταναστευτικού προβλήματος (B8-0890/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίισματος σχετικά με την Ομάδα Βίσεγκραντ και την απόφαση να μην γίνει δεκτό το σύστημα ποσοστώσεων για την κατανομή λαθρομεταναστών με αποτέλεσμα να έχει αφεθεί μόνη της η Ιταλία να αντιμετωπίσει την έκτακτη κατάσταση (B8-0891/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον θάνατο του μικρού Aylan και την επαίσχυντη εκμετάλλευση αυτού του γεγονότος από πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης (B8-0892/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πραγματοποίηση μιας αποτελεσματικότερης παρέμβασης για να αντιμετωπισθεί η μείωση της απασχόλησης στην Ιταλία (B8-0893/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την περιφέρεια Φρίουλι-Βενέτσια Τζούλια, η οποία έχει καταστεί η "Λαμπεντούζα του Βορρά" (B8-0894/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη να παρακολουθείται η Βαλκανική δίοδος και να κατοχυρωθεί η ασφάλεια και το αδιαπέραστο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ (B8-0895/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σύνοδο κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια: καμία σημαντική εξέλιξη στον τομέα της μετανάστευσης (B8-0896/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (B8-0897/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ITRE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επιδημία της ιογενούς αναπνευστικής λοίμωξης από τον κορονοϊό ΜΕRS στην Νότιο Κορέα (B8-0898/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των ξένων μαχητών (B8-0899/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή του μέγιστου φορολογικού συντελεστή επί των καυσίμων στα κράτη μέλη (B8-0900/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη να καταπολεμηθεί η εκμετάλλευση και το κοινωνικό ντάμπινγκ στον τομέα των οδικών μεταφορών (B8-0901/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

TRAN

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια πιο αποτελεσματική πολιτική ένταξης των νέων κάτω των 30 ετών (B8-0902/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το φαινόμενο της παράλληλης εξαγωγής φαρμάκων (B8-0903/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξαίρεση του μέσου για την επίλυση των διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους (ISDS) (B8-0904/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη καθιέρωσης κέντρων αναγνώρισης και καταγραφής στη Βόρεια Αφρική (B8-0905/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την άμεση επιλογή αιτούντων άσυλο στα στρατόπεδα προσφύγων που διαχειρίζονται τα Ηνωμένα Έθνη, ούτως ώστε η Ευρώπη να υιοθετήσει το βρετανικό υπόδειγμα (B8-0906/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο: δημοψήφισμα για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0907/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρόβλεψη της ΕΚΤ η οποία αφορά μείωση του ΑΕγχΠ για την ευρωζώνη (B8-0908/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

INTA

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κρίση στον τομέα της μετανάστευσης: οι όροι που επέβαλε η ΕΕ στην Ιταλία είναι άδικοι και παράνομοι (B8-0909/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δήλωση του ΟΗΕ, ότι τέσσερα εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία είναι έτοιμοι να φύγουν για την Ευρώπη (B8-0910/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο δημιουργίας μιας θέσης υπουργού οικονομικών για την ευρωζώνη (B8-0911/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αστάθεια των αγορών και το υποτονικό διεθνές εμπόριο (B8-0912/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη ρήτρα εξαίρεσης: το μη παραδεκτό της τελευταίας πρότασης της Επιτροπής για την κατανομή των προσφύγων (B8-0913/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις δαπάνες επικοινωνίας της Ένωσης και την χρηματοδότηση των ομάδων προβληματισμού (B8-0915/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις επιπτώσεις της υπερχρηματιστικοποίησης της οικονομίας (B8-0916/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνέπειες της αύξησης του αριθμού των αιτήσεων ασύλου (B8-0917/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις λύσεις που προτείνει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση της κρίσης στον αγροτικό τομέα (B8-0918/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνέπειες της κινεζικής κρίσης (B8-0919/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σύσταση Υπηρεσίας Ελέγχου για τα προϊόντα που πωλούνται κοντά στον τόπο παραγωγής (B8-0922/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας στη Συρία και το Ιράκ (B8-0923/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της παραποίησης φαρμάκων (B8-0924/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση του κλάδου της τυπογραφίας στην Γαλλία (B8-0925/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας (B8-0926/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ITRE, REGI

- Dominique Bilde, Steeve Briois και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου του προστάτη (B8-0927/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ψηφιοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής (B8-0928/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασύλου και διεθνούς προστασίας (B8-0929/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επίδραση του προγράμματος «Εγγύησης για τη Νεολαία» στη μείωση της ανεργίας των νέων (B8-0930/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

CULT

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Συρία και την ανάγκη να αναθεωρήσει η Ευρώπη την εξωτερική πολιτική της προκειμένου να καταστεί ευνοϊκότερη προς την κυβέρνηση της Δαμασκού (B8-0931/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον αναγκαστικό επαναπατρισμό των παράνομων μεταναστών (B8-0932/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια καλύτερη διαφάνεια στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (B8-0933/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

γνωμοδότηση :

JURI

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες εκτροφής των χοίρων και την εντατική εκτροφή (B8-0934/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υποστήριξη του τομέα της χοιροτροφίας στην Γαλλία (B8-0935/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

EMPL, INTA

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την γενική απαγόρευση της εισαγωγής κυνηγητικών τροπαίων ελέφαντα στην Ευρώπη (B8-0936/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα κέντρα διαλογής λαθρομεταναστών στην Ιταλία (B8-0937/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση να βαθμολογούν οι οίκοι αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας τα κρατικά ομόλογα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-0938/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση του κλάδου καλλιέργειας κορόμηλων στη Λωρραίνη (B8-0939/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση να επεκταθεί περαιτέρω η κτηνοτροφική μονάδα των 1.200 ταυριδίων στην Winterhouse (B8-0940/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ενός ταμείου που θα διευκολύνει την πρόσβαση των ανήλικων μεταναστών στην εκπαίδευση (B8-0941/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη να δεσμευθεί η Επιτροπή να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των ηλικιωμένων (B8-0942/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον αγώνα κατά του κυβερνοεκφοβισμού των νέων από την κινητή τηλεφωνία (B8-0943/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CULT, ITRE

- Dubravka Šuica και Patricija Šulin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εναρμόνιση της υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ (B8-0944/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

EMPL

- Dubravka Šuica και Patricija Šulin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας (B8-0948/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία μιας υπηρεσίας ελέγχου και καταγραφής της ευρωπαϊκής αρχαιολογικής κληρονομιάς (B8-0949/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT


13. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 6 Οκτωβρίου 2015

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 0881/2015)· (*) (αριθ. 0882/2015)· (*) (αριθ. 0883/2015)· (*) (αριθ. 0884/2015)· Ciro De Sio (αριθ. 0885/2015)· (*) (αριθ. 0886/2015)· (*) (αριθ. 0887/2015)· Ulla Tiainen (αριθ. 0888/2015)· (*) (αριθ. 0889/2015)· Manfred Becker (αριθ. 0890/2015)· (*) (αριθ. 0891/2015)· Jarl Christer de Lange (αριθ. 0892/2015)· (*) (αριθ. 0893/2015)· Jens Genzer (αριθ. 0894/2015)· (*) (αριθ. 0895/2015)· Flora Hansen (αριθ. 0896/2015)· (*) (αριθ. 0897/2015)· (*) (αριθ. 0898/2015)· (*) (αριθ. 0899/2015)· (*) (αριθ. 0900/2015)· Francesco Barnaba (αριθ. 0901/2015)· (*) (αριθ. 0902/2015)· (*) (αριθ. 0903/2015)· (*) (αριθ. 0904/2015)· (*) (αριθ. 0905/2015)· (*) (αριθ. 0906/2015)· (*) (αριθ. 0907/2015)· Fabian Knipper (αριθ. 0908/2015)· Jan-Erik Hansen (αριθ. 0909/2015)· (*) (αριθ. 0910/2015)· Justin Shard (αριθ. 0911/2015)· (*) (αριθ. 0912/2015)· (*) (αριθ. 0913/2015)· Philipp Schmagold (αριθ. 0914/2015)· José Ortega Ortega (αριθ. 0915/2015)· (*) (αριθ. 0916/2015)· (*) (αριθ. 0917/2015)· (*) (αριθ. 0918/2015)· (*) (αριθ. 0919/2015)· (*) (αριθ. 0920/2015)· (*) (αριθ. 0921/2015)· (*) (αριθ. 0922/2015)· (*) (αριθ. 0923/2015)· (*) (αριθ. 0924/2015)· (*) (αριθ. 0925/2015)· (*) (αριθ. 0926/2015)· Ilhan Kyuchyuk (αριθ. 0927/2015)· (*) (αριθ. 0928/2015)· (*) (αριθ. 0929/2015)· Joseph-Christos Kondylakis (αριθ. 0930/2015)· (*) (αριθ. 0931/2015)· (*) (αριθ. 0932/2015)· María Isabel Montegriffo (αριθ. 0933/2015)· (*) (αριθ. 0934/2015)· (*) (αριθ. 0935/2015)· (*) (αριθ. 0936/2015)· (*) (αριθ. 0937/2015)· (*) (αριθ. 0938/2015)· Jennifer Marklew (αριθ. 0939/2015)· (*) (αριθ. 0940/2015)· Evangelos Tsiompanidis (αριθ. 0941/2015)· (*) (αριθ. 0942/2015)· (*) (αριθ. 0943/2015)· (*) (αριθ. 0944/2015)· (*) (αριθ. 0945/2015)· (*) (αριθ. 0946/2015)· Jens Genzer (αριθ. 0947/2015)· (*) (αριθ. 0948/2015)· (*) (αριθ. 0949/2015)· (*) (αριθ. 0950/2015)· (*) (αριθ. 0951/2015)· (*) (αριθ. 0952/2015)· (*) (αριθ. 0953/2015)· Meenakshi Fernandes (αριθ. 0954/2015)· (*) (αριθ. 0955/2015)· (*) (αριθ. 0956/2015)· (*) (αριθ. 0957/2015)· (*) (αριθ. 0958/2015)· (*) (αριθ. 0959/2015)· (*) (αριθ. 0960/2015).


14. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές

επιτροπή INTA

- Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (2015/2041(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFCO
γνωμοδότηση: ENVI, JURI, CONT, LIBE, INTA

Επιτροπή LIBE

- Επάρκεια του συναφούς νομοθετικού πλαισίου των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον (2015/2148(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: CULT, ITRE, LIBE, JURI

επιτροπή TRAN

- Συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) (2015/2233(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

επιτροπή IMCO

- Κανόνες αστικού δικαίου σχετικά με την ρομποτική (2015/2103(INL))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, IMCO


15. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης και τα Συνοπτικά Πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


16. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Η επόμενη συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 14 Οκτωβρίου 2015.


17. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Konečná, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Mosca, Patriciello, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Iuliu, Woolfe, Żółtek

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου