Index 
Proces-verbal
PDF 306kWORD 321k
Joi, 8 octombrie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă
1.Deschiderea ședinței
 2.Egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (dezbatere)
 3.Punerea în aplicare a articolului 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile și a articolului 8 alineatul (3) din Directiva privind drepturile cosumatorilor (dezbatere)
 4.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  4.1.Republica Centrafricană
  4.2.Situaţia din Thailanda
  4.3.Strămutarea în masă a copiilor din Nigeria ca rezultat al atacurilor grupării Boko Haram
  4.4.Cazul lui Ali Mohammed al-Nimr
 5.Legislația privind creditele ipotecare și instrumentele financiare riscante în UE: cazul Spaniei (propunere de rezoluție déposée)
 6.Pedeapsa cu moartea (propuneri de rezoluție depuse)
 7.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 8.Pozițiile Consiliului în prima lectură
 9.Votare
  9.1.Republica Centrafricană (vot)
  9.2.Situaţia din Thailanda (vot)
  9.3.Strămutarea în masă a copiilor din Nigeria ca rezultat al atacurilor grupării Boko Haram (vot)
  9.4.Cazul lui Ali Mohammed al-Nimr (vot)
  9.5.Serviciile de plată în cadrul pieței interne ***I (vot)
  9.6.Legislația privind creditele ipotecare și instrumentele financiare riscante în UE: cazul Spaniei (vot)
  9.7.Pedeapsa cu moartea (vot)
  9.8.Învățămintele desprinse din dezastrul nămolului roșu la cinci ani după accidentul din Ungaria (vot)
  9.9.Reînnoirea Planului de acțiune al UE privind egalitatea de gen și capacitarea femeilor în contextul dezvoltării (GAP) (vot)
  9.10.Egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Depunere de documente
 13.Petiții
 14.Decizii privind anumite documente
 15.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 16.Calendarul următoarelor ședințe
 17.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. Egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (dezbatere)

Raport referitor la aplicarea Directivei 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă [2014/2160(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Anna Záborská (A8-0213/2015)

Anna Záborská și-a prezentat raportul.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Au intervenit: Vilija Blinkevičiūtė (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Constance Le Grip, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Catherine Bearder, în numele Grupului ALDE, Inês Cristina Zuber, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Krisztina Morvai, neafiliată, Anna Maria Corazza Bildt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Anna Hedh, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către John Stuart Agnew, Beatrix von Storch, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Lidia Senra Rodríguez, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Nuttall, Louise Bours, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Jana Žitňanská, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lampros Fountoulis, Tania González Peñas, Sotirios Zarianopoulos, Dubravka Šuica, Andrea Cozzolino și Rosa Estaràs Ferragut, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către José Blanco López.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alessandra Mussolini, José Blanco López, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Nicola Caputo.

Au intervenit: Christos Stylianides și Anna Záborská.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.10 al PV din 8.10.2015.


3. Punerea în aplicare a articolului 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile și a articolului 8 alineatul (3) din Directiva privind drepturile cosumatorilor (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000083/2015) adresată de Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, și Andreas Schwab, în numele Grupului PPE adresată Comisiei: Punerea în aplicare a articolului 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile și a articolului 8 alineatul (3) din Directiva privind drepturile consumatorilor (2015/2881(RSP)) (B8-0754/2015)

Evelyne Gebhardt și Andreas Schwab au dezvoltat întrebarea.

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Olga Sehnalová, în numele Grupului S&D, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, și Patrick O'Flynn, în numele Grupului EFDD.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Nicola Caputo.

A intervenit Christos Stylianides.

Dezbaterea a fost închisă.


4. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 6.10.2015.)


4.1. Republica Centrafricană

Propuneri de rezoluții B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 și B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

Anna Elżbieta Fotyga, Louis Michel, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Judith Sargentini și Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE, Gilles Pargneaux, în numele Grupului S&D, și Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.1 al PV din 8.10.2015.


4.2. Situaţia din Thailanda

Propuneri de rezoluții B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 și B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao și Pier Antonio Panzeri au prezentat propunerile de rezoluție.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Barbara Lochbihler, Jeroen Lenaers și Tania González Peñas au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Anneliese Dodds, în numele Grupului S&D, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer și Stanislav Polčák.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marc Tarabella, Notis Marias, Franz Obermayr și Doru-Claudian Frunzulică.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.2 al PV din 8.10.2015.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


4.3. Strămutarea în masă a copiilor din Nigeria ca rezultat al atacurilor grupării Boko Haram

Propuneri de rezoluții B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 și B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

Mark Demesmaeker, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Maria Heubuch, Santiago Fisas Ayxelà și Lola Sánchez Caldentey au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, Krzysztof Hetman, Kazimierz Michał Ujazdowski și Anna Maria Corazza Bildt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Notis Marias și Davor Ivo Stier.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.3 al PV din 8.10.2015.


4.4. Cazul lui Ali Mohammed al-Nimr

Propuneri de rezoluții B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 și B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

Aymeric Chauprade, Charles Tannock, Frédérique Ries, Ignazio Corrao, Richard Howitt, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat și Pascal Durand au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, și Elena Valenciano.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.4 al PV din 8.10.2015.


5. Legislația privind creditele ipotecare și instrumentele financiare riscante în UE: cazul Spaniei (propunere de rezoluție déposée)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000088/2015) adresată de Cecilia Wikström, PETI, adresată Comisiei: Legislația privind creditele ipotecare și instrumentele financiare riscante în UE: cazul Spaniei (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015)

Dezbaterea a avut loc la 5 octombrie 2015 (punctul 12 al PV din 5.10.2015).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, referitoare la legislația privind creditele ipotecare și la instrumentele financiare riscante în Spania (pe baza petițiilor primite) §2015/2740(RSP)) (B8-0987/2015).

Vot: punctul 9.6 al PV din 8.10.2015.


6. Pedeapsa cu moartea (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000103/2015) adresată de Elena Valenciano, în numele Comisiei AFET, adresată Consiliului: Pedeapsa cu moartea (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Dezbaterea a avut loc la 6 octombrie 2015 (punctul 13 al PV din 6.10.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la pedeapsa cu moartea 2015/2879(RSP) (B8-0998/2015);

—   Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić și Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR, referitoare la pedeapsa cu moartea (2015/2879(RSP)) (B8-0999/2015);

—   Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso și Lara Comi, în numele Grupului PPE, referitoare la pedeapsa cu moartea (2015/2879(RSP)) (B8-1001/2015);

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, referitoare la pedeapsa cu moartea (2015/2879(RSP)) (B8-1005/2015);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la pedeapsa cu moartea (2015/2879(RSP)) (B8-1006/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Fabio De Masi, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou și Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la pedeapsa cu moartea 2015/2879(RSP) (B8-1007/2015);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Daniele Viotti și Boris Zala, în numele Grupului S&D, referitoare la pedeapsa cu moartea (2015/2879(RSP)) (B8-1008/2015).

Vot: punctul 9.7 al PV din 8.10.2015.


A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

A intervenit Inês Cristina Zuber, care și-a exprimat dezacordul față de noua procedură privind întrebările cu solicitare de răspuns scris (articolul 130 din Regulamentul de procedură) (Președinta a răspuns că această procedură a fost decisă în plen).

7. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


8. Pozițiile Consiliului în prima lectură

Președinta a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziții ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului European și Consiliului și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD) – 11257/1/2015 – COM(2015)0493)

retrimis fond: IMCO

- Poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului european și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (10788/2/2015 - C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) – 12279/2015 – COM(2015)0489)

retrimis fond: ITRE

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunța începe de mâine, 9 octombrie 2015.


9. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


9.1. Republica Centrafricană (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 și B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1000/2015

(care înlocuiește B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015 și B8-1016/2015):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Inese Vaidere, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica și Ivana Maletić, în numele Grupului PPE;

—   Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Edouard Martin, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D;

—   Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR;

—   Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0342)

(Propunerea de rezoluție B8-1019/2015 a devenit caducă.)


9.2. Situaţia din Thailanda (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 și B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1002/2015

(care înlocuiește B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 și B8-1021/2015):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica și Ivana Maletić, în numele Grupului PPE;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Glenis Willmott, Flavio Zanonato și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR;

—   Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis și Lola Sánchez, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Marco Zanni, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0343)


9.3. Strămutarea în masă a copiilor din Nigeria ca rezultat al atacurilor grupării Boko Haram (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 și B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1003/2015

(care înlocuiește B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 și B8-1031/2015):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Kinga Gál, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica și Ivana Maletić, în numele Grupului PPE;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano și Julie Ward, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock și Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR;

—   Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis și Petr Ježek, în numele Grupului ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric și Younous Omarjee în numele Grupului GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Bronis Ropė și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0344)


9.4. Cazul lui Ali Mohammed al-Nimr (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 și B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0997/2015

(care înlocuiește B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 și B8-1032/2015):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Dubravka Šuica și Ivana Maletić, în numele Grupului PPE;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Ulrike Trebesius, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Bernd Lucke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Zdzisław Krasnodębski și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis și Petr Ježek, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou și Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD;

—   Aymeric Chauprade, în numele Grupului ENF.

Adoptat (P8_TA(2015)0345)


9.5. Serviciile de plată în cadrul pieței interne ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE și 2009/110/CE și de abrogare a Directivei 2007/64/CE [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENT

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0346)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0346)


9.6. Legislația privind creditele ipotecare și instrumentele financiare riscante în UE: cazul Spaniei (vot)

Propunere de rezoluție B8- 0987/2015 (2015/2740(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0347)


9.7. Pedeapsa cu moartea (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 și B8-1008/2015 (2015/2879(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0998/2015

(care înlocuiește B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 și B8-1008/2015):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia și Julie Ward, în numele Grupului S&D;

—   Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Charles Tannock și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis și Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Maragall, Klaus Buchner, Ernest Urtasun și Jean Lambert în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi și Daniela Aiuto.

Adoptat (P8_TA(2015)0348)

(Propunerea de rezoluție B8-1005/2015 a devenit caducă.)


9.8. Învățămintele desprinse din dezastrul nămolului roșu la cinci ani după accidentul din Ungaria (vot)

Propunere de rezoluție B8-0989/2015 (2015/2879(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0349)


9.9. Reînnoirea Planului de acțiune al UE privind egalitatea de gen și capacitarea femeilor în contextul dezvoltării (GAP) (vot)

Propunere de rezoluție B8-0988/2015 (2015/2754(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0350)

Intervenții

Linda McAvan a propus un amendament oral la punctul (2), care a fost adoptat.


9.10. Egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (vot)

Raport referitor la aplicarea Directivei 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă [2014/2160(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Anna Záborská (A8-0213/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0351)

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


10. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Antonio Tajani - A8-0266/2015

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Seán Kelly și Jiří Pospíšil

Legislația privind creditele ipotecare și instrumentele financiare riscante în UE: cazul Spaniei (B8-0987/2015)

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins și Stanislav Polčák

Pedeapsa cu moartea (RC-B8-0998/2015)

Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Monica Macovei și Michaela Šojdrová

Învățămintele desprinse din dezastrul nămolului roșu la cinci ani după accidentul din Ungaria (B8-0989/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins și Zoltán Balczó

Reînnoirea Planului de acțiune al UE privind egalitatea de gen și capacitarea femeilor în contextul dezvoltării (GAP) (B8-0988/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins și Seán Kelly

Raport Anna Záborská - A8-0213/2015
Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jill Seymour și Seán Kelly


11. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


12. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

LIBE

- Recomandare de decizie a Consiliului privind aderarea Croației la Convenția din 26 iulie 1995, încheiată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, la Protocolul din 27 septembrie 1996, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, la Protocolul din 29 noiembrie 1996, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind interpretarea de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene, prin intermediul unor hotărâri preliminare, a Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene și la al doilea Protocol din 19 iunie 1997, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

CONT

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Janice Atkinson, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky Marcel de Graaff. Propunere de rezoluție referitoare la discriminarea cu care se confruntă deputații neafiliați din Parlamentul European (B8-0506/2015)

retrimis

fond :

AFCO

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la concretizarea inițiativelor cetățenești europene (ICE) în acte legislative și la redefinirea criteriilor de admisibilitate (B8-0743/2015)

retrimis

fond :

AFCO

aviz :

PETI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la intervenția UE în sprijinul victimelor Talidomide-lui (B8-0749/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la șomajul în rândul tinerilor (B8-0823/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la neexternalizarea funcțiilor de supraveghere ale Comisiei în materie de concurență și piață internă (B8-0824/2015)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea de a supraveghea planul de privatizare din Grecia (B8-0825/2015)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

TRAN

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la întărirea și securizarea frontierelor externe ale UE având în vedere faptul că fosta Republică iugoslavă a Macedoniei permite tranzitul migranților ilegali (B8-0826/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la datoria de a reaminti memoria prof. Khaled Al Assaad, ucis în mod barbar de ISIS (B8-0827/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea de a reconsidera creșterea cifrelor din planul de distribuire a solicitanților de azil (B8-0828/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție privind necesitatea de a întări securitatea în trenuri în urma atacului din trenul Thalys (B8-0829/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la economia britanică, care nu a aderat la euro și continuă să crească peste așteptări (B8-0830/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la scăderea cu peste 3% a veniturilor italienilor în ultimii cinci ani (B8-0831/2015)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la primirea migranților ilegali și necesitatea ca și alte state membre ale UE să își asume responsabilitățile în contextul în care Italia a ajuns la limită (B8-0867/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea de a elimina Regulamentul Dublin, care este o monstruozitate juridică (B8-0868/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la abolirea definitivă a anatocismului (B8-0869/2015)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

IMCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la drepturile și protejarea vârstnicilor (B8-0870/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea adoptării unor măsuri de către Comisie pentru susținerea exporturilor UE afectate de embargoul rus și de criza din China (B8-0871/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea numărului unic european pentru minorii dispăruți (B8-0877/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la acordul UE-Vietnam care este în detrimentul orezului italian (B8-0881/2015)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la creșterea cu 38,6% a impozitelor din Italia între 2000 și 2014 (B8-0882/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea fenomenului dispariției minorilor în Italia și în Europa (B8-0883/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea producției de ulei de măsline din Italia (B8-0884/2015)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

INTA

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la scăderea nivelului creditelor pentru locuințe în Italia cu 72% între 2011 și 2014 (B8-0885/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea ca UE să-și revizuiască poziția față de Siria (B8-0886/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea promovării unor soluții radicale la criza provocată de migrație (B8-0887/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la stagnarea consumului familiilor din Italia (B8-0888/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea unor măsuri pentru garantarea unei scăderi corespunzătoare a prețului benzinei (B8-0889/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la situația de urgență provocată de imigrație: Londra intenționează să-și revizuiască relațiile cu UE din cauza presiunilor insuportabile (B8-0890/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la Grupul de la Visegrád: refuzul sistemului de cote de repartizare a imigranților ilegali – Italia este lăsată să facă față de una singură situației de urgență (B8-0891/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la moartea micului Aylan: oameni politici și media care au profitat în mod nerușinat de această tragedie (B8-0892/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la o intervenție mai eficientă împotriva creșterii șomajului în Italia (B8-0893/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la Friuli Venezia Giulia, Lampedusa nordului (B8-0894/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea de a monitoriza ruta balcanică și de a face în așa fel ca frontierele externe ale UE să devină sigure și impermeabile (B8-0895/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la summitul țărilor din Balcanii de Vest: niciun rezultat semnificativ în domeniul imigrației (B8-0896/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea terorismului pe platformele online de socializare (B8-0897/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ITRE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la epidemia cauzată de noul coronavirus din Orientul Mijlociu (MERS-CoV) în Coreea de Sud (B8-0898/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la o combatere mai eficientă a luptătorilor străini (B8-0899/2015)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la aplicarea unui plafon maxim de impozitare a carburanților în statele membre (B8-0900/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea combaterii exploatării și a dumpingului social în sectorul transportului rutier (B8-0901/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

TRAN

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la o politică de integrare mai eficace pentru tinerii sub 30 de ani (B8-0902/2015)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la exportul paralel de medicamente (B8-0903/2015)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la excluderea soluționării litigiilor dintre investitori și stat (ISDS) (B8-0904/2015)

retrimis

fond :

INTA

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea de a înființa centre de identificare și triere în Africa de Nord (B8-0905/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la cererile de azil selecționate direct în taberele de refugiați administrate de Organizația Națiunilor Unite, astfel încât Europa să adopte modelul britanic (B8-0906/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la Regatul Unit: referendumul privind ieșirea din Uniunea Europeană (B8-0907/2015)

retrimis

fond :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la previziunile BCE, care indică o scădere a PIB-ului în zona euro (B8-0908/2015)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

INTA

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la criza generată de imigrație: condiții injuste și nelegitime impuse de UE Italiei (B8-0909/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la declarația ONU: patru milioane de refugiați sirieni sunt gata să se îndrepte spre Europa (B8-0910/2015)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la proiectul de creare a funcției de ministru de finanțe al zonei euro (B8-0911/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la volatilitatea piețelor financiare și încetinirea comerțului mondial (B8-0912/2015)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

ECON

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la clauza de neparticipare: inadmisibilitatea ultimei propuneri a Comisiei pentru repartizarea refugiaților (B8-0913/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la cheltuielile de comunicare ale Uniunii și finanțarea grupurilor de reflecție (B8-0915/2015)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la consecințele hiperfinanciarizării economiei (B8-0916/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la consecințele creșterii numărului de cereri de azil (B8-0917/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la soluțiile propuse de Comisie pentru rezolvarea crizei agricole (B8-0918/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la consecințele crizei chineze (B8-0919/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la înființarea unei agenții de control pentru produse la km 0 (B8-0922/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea patrimoniului cultural al umanității din Siria și Irak (B8-0923/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea contrafacerii medicamentelor (B8-0924/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea sectorului tipografic din Franța (B8-0925/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea sectorului industriei textile (B8-0926/2015)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

ITRE, REGI

- Dominique Bilde, Steeve Briois Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la lupta împotriva cancerului de prostată (B8-0927/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la digitizarea producției industriale (B8-0928/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la punerea în aplicare a politicii comune în materie de azil și protecție internațională (B8-0929/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la impactul Garanției pentru tineret asupra reducerii șomajului în rândul tinerilor (B8-0930/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

CULT

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la Siria și la necesitatea ca Europa să își reorienteze politica externă în favoarea guvernului de la Damasc (B8-0931/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție privind returnarea cu forța a imigranților ilegali (B8-0932/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la o mai mare transparență în cadrul instituțiilor europene (B8-0933/2015)

retrimis

fond :

AFCO

aviz :

JURI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la condițiile în care sunt crescuți porcii și creșterea lor intensivă (B8-0934/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea sectorului porcinelor în Franța (B8-0935/2015)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

EMPL, INTA

- Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea totală a importului de trofee de elefanți în Europa (B8-0936/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la centrele de triere a clandestinilor în Italia (B8-0937/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la interdicția ca agențiile de rating de credit să acorde ratinguri privind datoria suverană a statelor membre ale Uniunii Europene (B8-0938/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea sectorului de cultivare a corcodușilor din Lorena (B8-0939/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea extinderii fermei din Wintershouse la 1 200 de tăurași (B8-0940/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unui fond pentru sprijinirea accesului minorilor migrați la educație (B8-0941/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea angajării Comisiei în acțiuni de îmbunătățire a calității vieții persoanelor în vârstă (B8-0942/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea hărțuirii cibernetice a tinerilor prin intermediul telefonului mobil (B8-0943/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

CULT, ITRE

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Propunere de rezoluție referitoare la armonizarea asistenței medicale în UE (B8-0944/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

EMPL

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea sănătății (B8-0948/2015)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unei agenții pentru controlul și repertorierea patrimoniului arheologic european (B8-0949/2015)

retrimis

fond :

CULT


13. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 215 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

6 octombrie 2015

(*) Nume confidențial

(*) (nr 0881/2015); (*) (nr 0882/2015); (*) (nr 0883/2015); (*) (nr 0884/2015); Ciro De Sio (nr 0885/2015); (*) (nr 0886/2015); (*) (nr 0887/2015); Ulla Tiainen (nr 0888/2015); (*) (nr 0889/2015); Manfred Becker (nr 0890/2015); (*) (nr 0891/2015); Jarl Christer de Lange (nr 0892/2015); (*) (nr 0893/2015); Jens Genzer (nr 0894/2015); (*) (nr 0895/2015); Flora Hansen (nr 0896/2015); (*) (nr 0897/2015); (*) (nr 0898/2015); (*) (nr 0899/2015); (*) (nr 0900/2015); Francesco Barnaba (nr 0901/2015); (*) (nr 0902/2015); (*) (nr 0903/2015); (*) (nr 0904/2015); (*) (nr 0905/2015); (*) (nr 0906/2015); (*) (nr 0907/2015); Fabian Knipper (nr 0908/2015); Jan-Erik Hansen (nr 0909/2015); (*) (nr 0910/2015); Justin Shard (nr 0911/2015); (*) (nr 0912/2015); (*) (nr 0913/2015); Philipp Schmagold (nr 0914/2015); José Ortega Ortega (nr 0915/2015); (*) (nr 0916/2015); (*) (nr 0917/2015); (*) (nr 0918/2015); (*) (nr 0919/2015); (*) (nr 0920/2015); (*) (nr 0921/2015); (*) (nr 0922/2015); (*) (nr 0923/2015); (*) (nr 0924/2015); (*) (nr 0925/2015); (*) (nr 0926/2015); Ilhan Kyuchyuk (nr 0927/2015); (*) (nr 0928/2015); (*) (nr 0929/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0930/2015); (*) (nr 0931/2015); (*) (nr 0932/2015); María Isabel Montegriffo (nr 0933/2015); (*) (nr 0934/2015); (*) (nr 0935/2015); (*) (nr 0936/2015); (*) (nr 0937/2015); (*) (nr 0938/2015); Jennifer Marklew (nr 0939/2015); (*) (nr 0940/2015); Evangelos Tsiompanidis (nr 0941/2015); (*) (nr 0942/2015); (*) (nr 0943/2015); (*) (nr 0944/2015); (*) (nr 0945/2015); (*) (nr 0946/2015); Jens Genzer (nr 0947/2015); (*) (nr 0948/2015); (*) (nr 0949/2015); (*) (nr 0950/2015); (*) (nr 0951/2015); (*) (nr 0952/2015); (*) (nr 0953/2015); Meenakshi Fernandes (nr 0954/2015); (*) (nr 0955/2015); (*) (nr 0956/2015); (*) (nr 0957/2015); (*) (nr 0958/2015); (*) (nr 0959/2015); (*) (nr 0960/2015).


14. Decizii privind anumite documente

Modificări la sesizarea comisiilor

INTA

- Transparența, răspunderea și integritatea în cadrul instituțiilor UE (2015/2041(INI))
retrimis fond: AFCO
aviz: ENVI, JURI, CONT, LIBE, INTA

LIBE

- Adecvarea cadrului legislativ legat de consumatori în raport cu sfera digitală (2015/2148(INI))
retrimis fond: : IMCO
aviz: CULT, ITRE, LIBE, JURI

TRAN

- Recomandările Comisiei Europene privind negocierile pentru Acordul privind comerțul cu servicii (TiSA) (2015/2233(INI))
retrimis fond: : INTA
aviz: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

IMCO

- Normele de drept civil privind robotica (2015/2103(INL))
retrimis fond: : JURI
aviz: EMPL, ITRE, IMCO


15. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe și procesul-verbal al ședinței precedente vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


16. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarea ședință va avea loc la 14 octombrie 2015.


17. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Konečná, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Mosca, Patriciello, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Iuliu, Woolfe, Żółtek

Notă juridică