Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 - Βρυξέλλες

6. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι προέβη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, στην υπογραφή της ακόλουθης πράξεως που εγκρίθηκε σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τη λήψη ειδικών μέτρων για την Ελλάδα (00050/2015/LEX - C8-0298/2015 - 2015/0160(COD))

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου