Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. oktober 2015 - Bruxelles

12. Arbejdsplan
CRE

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden oktober II (PE 569.962/PDOJ) var omdelt (forretningsordenens artikel 152):

Formanden foreslog efter aftale med de politiske grupper følgende ændringer:

- Der ville kl. 19.30 som første punkt efter afstemningstiden blive tilføjet en forhandling efter redegørelserne ved Rådet og Kommissionen om ”Konsekvenserne af EU-Domstolens afgørelse, der gør beslutningen om Safe Harbour-aftalen med USA ugyldig”.

- To betænkninger fra henholdsvis ECON og BUDG om de af EFSI's styringsråd foreslåede kandidater til stillingerne som administrerende direktør og stedfortrædende administrerende direktør for EFSI ville blive tilføjet under afstemningstiden.

- Mødet ville blive forlænget til kl. 23.00.

Parlamentet godkendte disse forslag.

°
° ° °

Formanden gjorde opmærksom på, at JURI havde vedtaget betænkningen fra Tadeusz Zwiefka om "Anmodning om ophævelse af Béla Kovács' parlamentariske immunitet" (A8-0291/2015).

Betænkningen ville i overenstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 8, blive sat til afstemning under dagens afstemningstid.

°
° ° °

Anmodning fra PPE-Gruppen om at afslutte forhandlingen om ”Konsekvenserne af EU-Domstolens afgørelse, der gør beslutningen om Safe Harbour-aftalen med USA ugyldig” med indgivelse af beslutningsforslag, der skulle sættes til afstemning under oktober III-mødeperioden.

Indlæg af Esteban González Pons for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen, Monika Hohlmeier, der talte for anmodningen, og Birgit Sippel, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (177 for, 208 imod, 5 hverken/eller).

°
° ° °

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om på dagsordenen at opføre et punkt om en redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Situationen i Tyrkiet – Massakre af civile i forbindelse med en fredsdemonstration".

Indlæg af Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik