Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 октомври 2015 г. - БрюкселОкончателна версия

13. Подготовка на заседанието на Европейския съвет (15 - 16 октомври 2015 г.) (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на заседанието на Европейския съвет (15 - 16 октомври 2015 г.) (2015/2768(RSP))

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bas Belder, Syed Kamall, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tim Aker, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, David Borrelli, от името на групата EFDD, Gianluca Buonanno, относно достъпа до пленарната зала и дисциплинарното наказание, за което е бил уведомен съгласно членове 166 и 167 от правилника (Председателят потвърди, че наказанието ще бъде наложено, считано от следващия понеделник) Marcel de Graaff, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Alain Lamassoure, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Maria João Rodrigues, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tim Aker, Bernd Lucke, Pavel Telička, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от István Ujhelyi, и Dimitrios Papadimoulis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Enrique Guerrero Salom, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от István Ujhelyi и David Coburn, Tanja Fajon, Paulo Rangel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom, относно процедурата, приложима за въпросите „синя карта“ (Председателят припомни действащите разпоредби), Birgit Sippel, Gunnar Hökmark, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kristina Winberg, Anneliese Dodds, Alessandra Mussolini, Patrizia Toia, Kati Piri и Илияна Йотова.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Pervenche Berès.

Изказа се Nicolas Schmit.

Разискването приключи.

Правна информация