Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 октомври 2015 г. - БрюкселОкончателна версия

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

15. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


15.1. Достъп до Визовата информационна система (ВИС) за справки от държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за определяне на датата на пораждане на действие на Решение 2008/633/ПВР относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0352)


15.2. Проект на коригиращ бюджет № 6/2015: Собствени ресурси, Доверителни фондове за външна дейност на Съюза, Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад по позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет № 6/2015: Собствени ресурси, Доверителни фондове за външна дейност на Съюза, Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0353)


15.3. Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията в съответствие с точка 12 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0354)


15.4. Проект на коригиращ бюджет № 7 към общия бюджет за 2015 година - Управление на кризата с бежанците: незабавни бюджетни мерки по Европейската програма за миграцията (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 7/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година - Управление на кризата с бежанците: незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0355)


15.5. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Бела Ковач

Доклад относно искането за снемане на парламентарния имунитет на Бела Ковач [2014/2044(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2015)0356)


15.6. Назначаване на изпълнителен директор на ЕФСИ *** (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на изпълнителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Jean Arthuis и Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)
(Тайно гласуване)

Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (Приложение 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2015)0357)


15.7. Назначаване на заместник изпълнителен директор на ЕФСИ *** (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на заместник изпълнителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Jean Arthuis и Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)
(Тайно гласуване)

Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (Приложение 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2015)0358)


15.8. Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата (гласуване)

Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата [2015/2112(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0359)

Изказвания

Anne-Marie Mineur предложи устно изменение след параграф 80, което беше прието.

Правна информация