Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. oktoober 2015 - BrüsselLõplik väljaanne

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

15. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


15.1. Liikmesriikide ja Europoli juurdepääs viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks otsuse 2008/633/JSK (mis käsitleb liikmesriikide määratud ametiasutuste ja Europoli juurdepääsu viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel) kohaldamise kuupäev [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0352)


15.2. Paranduseelarve projekt nr 6/2015: omavahendid, liidu välistegevuse usaldusfondid, elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2015 kohta: omavahendid, liidu välistegevuse usaldusfondid, elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0353)


15.3. Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine kiireteks eelarvemeetmeteks Euroopa rände tegevuskava raames (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks Euroopa rände tegevuskava raames kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 12 [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0354)


15.4. Paranduseelarve projekt nr 7/2015: Pagulaskriisi haldamine: Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad eelarvemeetmed (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 7/2015 kohta – Pagulaskriisi haldamine: Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad eelarvemeetmed [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0355)


15.5. Béla Kovácsi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

Raport Béla Kovácsi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2014/2044(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0356)


15.6. EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine *** (hääletus)

Raport Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektori ametissenimetamise ettepaneku kohta [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Kaasraportöörid: Jean Arthuis ja Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)
(Salajane hääletus)

Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (Lisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0357)


15.7. EFSI tegevdirektori ametissenimetamine *** (hääletus)

Raport Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektori asetäitja ametissenimetamise ettepaneku kohta [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Kaasraportöörid: Jean Arthuis ja Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)
(Salajane hääletus)

Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (Lisa 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0358)


15.8. Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis (hääletus)

Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis [2015/2112(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0359)

Sõnavõtud

Anne-Marie Mineur esitas suulise muudatusettepaneku punkti 80 järele lisamiseks ning see võeti vastu.

Õigusalane teave