Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 14. oktobris - BriseleGalīgā redakcija

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

15. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


15.1. Izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuve Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko nosaka dienu, kad stājas spēkā Lēmums 2008/633/TI par izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0352).


15.2. Budžeta grozījuma Nr. 6/2015 projekts — pašu resursi Savienības ieguldījumu fondi ārējām darbībām Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2015 projektu — pašu resursi, Savienības ieguldījumu fondi ārējām darbībām, Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0353).


15.3. Elastības instrumenta izmantošana steidzamiem budžeta pasākumiem saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā, ievērojot 12. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0354).


15.4. 2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 7 projekts: bēgļu krīzes pārvaldība — steidzami budžeta pasākumi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 7/2015 projektu “Bēgļu krīzes pārvaldība: steidzami budžeta pasākumi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā“ [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0355).


15.5. Pieprasījums atcelt Béla Kovács deputāta imunitāti

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Béla Kovács imunitāti [2014/2044(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0356).


15.6. ESIF rīkotājdirektora vietnieka iecelšana amatā *** (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda rīkotājdirektora iecelšanu amatā [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Jean Arthuis un Roberto Gualtieri (A8-0292/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)
(Aizklātā balsošana)

Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (pielikums Nr. 1).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0357).


15.7. ESIF rīkotājdirektora iecelšana amatā *** (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda rīkotājdirektora vietnieka iecelšanu amatā [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Jean Arthuis un Roberto Gualtieri (A8-0293/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)
(Aizklātā balsošana)

Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (pielikums Nr. 2).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0358).


15.8. Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē (balsošana)

Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē [2015/2112(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0359).

Uzstāšanās

Anne-Marie Mineur ierosināja mutisku grozījumu aiz 80. punkta, un to pieņēma.

Juridisks paziņojums