Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 октомври 2015 г. - БрюкселОкончателна версия

17. Последствия от решението на Съда на Европейския съюз относно обявяването за невалидно на решението на САЩ относно сферата на неприкосновеност на личния живот (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Последствия от решението на Съда на Европейския съюз относно обявяването за невалидно на решението на САЩ относно сферата на неприкосновеност на личния живот (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Axel Voss, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli и Heinz K. Becker.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Nicola Caputo.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.

Правна информация