Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

17. Συνέπειες της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με την οποία ακυρώνεται η απόφαση που αναγνωρίζει ως Ασφαλή Λιμένα τις ΗΠΑ (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συνέπειες της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με την οποία ακυρώνεται η απόφαση που αναγνωρίζει ως Ασφαλή Λιμένα τις ΗΠΑ (2015/2903(RSP))

Οι Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Axel Voss, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Κώστας Χρυσόγονος, Barbara Matera, Barbara Spinelli και Heinz K. Becker.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου