Kazalo 
Zapisnik
PDF 270kWORD 236k
Sreda, 14. oktober 2015 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjava predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Dobrodošlica
 5.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 6.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 7.Predložitev dokumentov
 8.Prerazporeditev sredstev
 9.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 10.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 11.Sklepi o določenih dokumentih
 12.Razpored dela
 13.Priprave na sejo Evropskega sveta (15. in 16. oktober 2015) (razprava)
 14.Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu (razprava)
 15.Čas glasovanja
  15.1.Dostop držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  15.2.Predlog spremembe proračuna št. 6/2015: lastna sredstva, skrbniški skladi Unije za zunanje ukrepe, Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  15.3.Uporaba instrumenta prilagodljivosti za nujne proračunske ukrepe v okviru evropske agende o migracijah (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  15.4.Predlog spremembe proračuna št. 7/2015: Obvladovanje begunske krize: takojšnji proračunski ukrepi v okviru evropske agende o migracijah (glasovanje)
  15.5.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Béli Kovácsu
  15.6.Imenovanje namestnika izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe *** (glasovanje)
  15.7.Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe *** (glasovanje)
  15.8.Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu (glasovanje)
 16.Popravki in namere glasovanja
 17.Posledice sodbe Evropskega sodišča, ki je razveljavila odločbo o varnem pristanu z ZDA (razprava)
 18.Razmere v Ukrajini (razprava)
 19.Antisemitizem, islamofobija in sovražni govor v Evropi (razprava)
 20.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 21.Obrazložitve glasovanja
 22.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 23.Datum naslednjih sej
 24.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe
 Priloga 2 - Imenovanje namestnika izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 15.05.


2. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo, v kateri je obsodil dvojni bombni napad, ki je 10. oktobra pretresel Ankaro, v njem pa je umrlo skoraj 100 ljudi, ranjenih pa jih je bilo več kot 500. V imenu Parlamenta je izrekel tudi sožalje družinam žrtev. Prav tako je izrazil zaskrbljenost nad razvojem notranjih zadev v Turčiji, pri čemer je vztrajal pri tem, da so svobodni mediji temelj demokracije, in pozval vse akterje, naj stopijo na pot sprave.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

István Ujhelyi je bil navzoč na sejah 13. novembra 2014 in 30. aprila 2015, vendar njegovega imena ni na seznamu navzočih.

István Ujhelyi je dejal, da je bil navzoč na sejah 18. decembra 2014, 9. junija 2015 in 11. junija 2015, vendar njegovega imena ni na seznamu navzočih.


4. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta zaželel dobrodošlico dobitnikom nagrade Državljan Evrope za leto 2015, prisotnim na tribuni za uradne obiskovalce.


5. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament potrdil mandat Jasenku Selimovicu z začetkom veljavnosti 30. septembra 2015.


6. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je dejal, da je skupaj s predsedujočim Svetu podpisal naslednji akt, sprejet v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede specifičnih ukrepov za Grčijo (00050/2015/LEX - C8-0298/2015 - 2015/0160(COD))


7. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil za listinjenje in vzpostavitvi evropskega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

ITRE, JURI, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI

- Predlog spremembe proračuna št. 7 k splošnemu proračunu za leto 2015: Obvladovanje begunske krize: takojšnji proračunski ukrepi v okviru evropske agende o migracijah (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma sodelovanju med Eurojustom in Črno goros strani Eurojusta (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET, JURI

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino s strani Eurojusta (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET, JURI

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve memoranduma o soglasju med Uradom za usklajevanje na notranjem trgu in Eurojustom s strani Eurojusta (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))

posredovano

pristojni :

BUDG, ECON

- Imenovanje namestnika izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))

posredovano

pristojni :

BUDG, ECON

- Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z razrešnico za proračunsko leto 2013 (povzetek) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 1/2015 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 4/2015 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 30/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od odborov, poročila

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - Odbor INTA - Poročevalka: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

- Poročilo “Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu” (2015/2112(INI)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2015 za proračunsko leto 2015, lastna sredstva, skrbniški skladi Unije za zunanje ukrepe, Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o določitvi datuma začetka učinkovanja Sklepa 2008/633/PNZ o dostopu imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 7/2015 za proračunsko leto 2015, Obvladovanje begunske krize: takojšnji proračunski ukrepi v okviru evropske agende o migracijah (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

- Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe v okviru evropske agende o migracijah v skladu s točko 12 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Béli Kovácsu (2014/2044(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

- *** Poročilo o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - Odbor BUDG - Odbor ECON - Poročevalca: Jean Arthuis in Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

- *** Poročilo o predlogu za imenovanje namestnika izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - Odbor BUDG - Odbor ECON - Poročevalca: Jean Arthuis in Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

3) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o podpori Vladimirju Putinu, ki bo 30. septembra predsedoval Varnostnemu svetu Združenih narodov o boju proti terorizmu v Iraku in Siriji (B8-0950/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o odpravi sankcij proti Rusiji (B8-0951/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o evropski politiki priseljevanja, za katero 89 % Italijanov meni, da je popolnoma zgrešena (B8-0952/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o ponovnem znižanju plač v Italiji, ki ga je zabeležila OECD (B8-0953/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o Volkswagnovem škandalu in potrebi po preiskavi Evropske komisije (B8-0954/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o rekordnem obdavčevanju podjetij v Italiji (B8-0955/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o potrebi po usklajevanju nacionalnih strateških okvirov na področju trajnostne mobilnosti (B8-0956/2015)

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pobudi za inovativna zdravila in potrebi po učinkovitih raziskavah in razvoju (B8-0957/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Dubravka Šuica in Patricija Šulin. Predlog resolucije o cenah energetskih izkaznic za stavbe (B8-0958/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Dubravka Šuica in Patricija Šulin. Predlog resolucije o kazenskih predpisih na področju pregona korupcije (B8-0959/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE


8. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 27(4) finančne uredbe je Svet Evropske unije obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditev sredstev DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 29/2015, DEC 32/2015 - oddelek III – Komisija.


9. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Eden od poslancev je postavil naslednje vprašanje za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000101/2015) ki ga je postavil Claude Moraes, v imenu odbora LIBE, Komisiji: Antisemitizem, islamofobija in sovražni govor v Evropi (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)


10. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/35 v zvezi z izračunom zahtevanega solventnostnega kapitala za več kategorij sredstev, ki jih imajo v posesti zavarovalnice in pozavarovalnice (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 6. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o pregledu harmoniziranih referenčnih vrednosti izkoristkov za ločeno proizvodnjo električne energije in toplote pri uporabi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije 2011/877/EU (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ITRE


11. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)

- Imenovanje namestnika izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))
odbori: BUDG, ECON
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.2.2015)

- Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))
odbori: BUDG, ECON
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11.2.2015)

Sprememba zaprosila

Priporočilo sklepa Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 26. julija 1995, pripravljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 27. septembra 1996, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 29. novembra 1996, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o razlagi Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti s predhodnim odločanjem Sodišča Evropskih skupnosti in k Drugemu protokolu z dne 19. junija 1997, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti – (COM(2015)0458 - 2015/0210 (NLE))
posredovano pristojni LIBE


12. Razpored dela

Razdeljen je bil končni dnevni red drugega oktobrskega plenarnega zasedanja (PE 569.962/OJ) (člen 152 poslovnika):

Predsednik je v dogovoru s političnimi skupinami predlagal naslednje spremembe:

- Na dnevni red se doda razprava o izjavah Sveta in Komisije o “posledicah sodbe, s katero je Sodišče Evropske unije razveljavilo odločbo o varnem pristanu za ZDA”, in sicer ob 19.30 kot prva točka po glasovanju.

- Na glasovanje se dodata poročili odborov ECON in BUDG o kandidatih, ki ju je za mesti izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe in njegovega namestnika predlagal usmerjevalni odbor Evropskega sklada za strateške naložbe.

- Seja se podaljša do 23.00.

Parlament se je strinjal s predlogi.

°
° ° °

Predsednik je povedal, da je odbor JURI sprejel poročilo Tadeusza Zwiefke o "zahtevi za odvzem poslanske imunitete Béli Kovácsu" (A8-0291/2015).

O poročilu se bo v skladu s členom 9(8) poslovnika glasovalo na današnji seji.

°
° ° °

Zahteva skupine PPE, da se razprava o posledicah “sodbe, s katero je Sodišče Evropske unije razveljavilo odločbo o varnem pristanu za ZDA” zaključi z vložitvijo predloga resolucije, o kateri se bo glasovalo na tretjem oktobrskem zasedanju.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, ki je utemeljil zahtevo, Monika Hohlmeier, ki se je strinjala z zahtevo, ter Birgit Sippel, ki ji je nasprotovala.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (177 glasov za, 208 glasov proti, 5 vzdržanih glasov).

°
° ° °

Zahteva skupine GUE/NGL, da se na dnevni red uvrsti razprava o izjavi podpredsednice Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o “razmerah v Turčiji – masaker nad civilisti med mirovnimi protesti”,

Govoril je Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, ki je utemeljil zahtevo.

Parlament je zahtevo zavrnil.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


13. Priprave na sejo Evropskega sveta (15. in 16. oktober 2015) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na sejo Evropskega sveta (15. in 16. oktober 2015) (2015/2768(RSP))

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bas Belder, Syed Kamall v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tim Aker, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorili so Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lefteris Christoforou, David Borrelli v imenu skupine EFDD, Gianluca Buonanno o dostopu do sejne dvorane in o kazni, o kateri je bil obveščen v skladu s členoma 166 in 167 Poslovnika (predsednik je potrdil, da bo kazen začela veljati prihodnji ponedeljek), Marcel de Graaff v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Alain Lamassoure, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Maria João Rodrigues, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tim Aker, Bernd Lucke, Pavel Telička, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil István Ujhelyi, in Dimitrios Papadimoulis.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Govorili so Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Enrique Guerrero Salom, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila István Ujhelyi in David Coburn, Tanja Fajon, Paulo Rangel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom o postopku za postavljanje vprašanj z dvigom modrega kartončka (predsednik je opozoril na veljavne določbe), Birgit Sippel, Gunnar Hökmark, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Kristina Winberg, Anneliese Dodds, Alessandra Mussolini, Patrizia Toia, Kati Piri in Iliana Iotova.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Pervenche Berès.

Govoril je Nicolas Schmit.

Razprava se je zaključila.


14. Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu (razprava)

Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu [2015/2112(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Gilles Pargneaux je predstavil poročilo.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Govorili so Dubravka Šuica (pripravljavka mnenja odbora AFET), Davor Ivo Stier (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Seán Kelly (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Bas Eickhout (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Karl-Heinz Florenz v imenu skupine PPE, in Matthias Groote v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Ian Duncan v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Anne-Marie Mineur v imenu skupine GUE/NGL, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, Marco Affronte v imenu skupine EFDD, Mireille D'Ornano v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc in José Inácio Faria.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos in Claude Turmes.

Govorila sta Miguel Arias Cañete in Gilles Pargneaux.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 15.8 zapisnika z dne 14.10.2015.


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

15. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


15.1. Dostop držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o določitvi datuma začetka učinkovanja Sklepa 2008/633/PNZ o dostopu imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0352)


15.2. Predlog spremembe proračuna št. 6/2015: lastna sredstva, skrbniški skladi Unije za zunanje ukrepe, Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2015 za proračunsko leto 2015, lastna sredstva, skrbniški skladi Unije za zunanje ukrepe, Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0353)


15.3. Uporaba instrumenta prilagodljivosti za nujne proračunske ukrepe v okviru evropske agende o migracijah (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe v okviru evropske agende o migracijah v skladu s točko 12 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0354)


15.4. Predlog spremembe proračuna št. 7/2015: Obvladovanje begunske krize: takojšnji proračunski ukrepi v okviru evropske agende o migracijah (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 7/2015 za proračunsko leto 2015, Obvladovanje begunske krize: takojšnji proračunski ukrepi v okviru evropske agende o migracijah [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0355)


15.5. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Béli Kovácsu

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Béli Kovácsu [2014/2044(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2015)0356)


15.6. Imenovanje namestnika izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe *** (glasovanje)

Poročilo o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Jean Arthuis in Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)
(tajno glasovanje)

Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (Priloga 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2015)0357)


15.7. Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe *** (glasovanje)

Poročilo o predlogu za imenovanje namestnika izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Jean Arthuis in Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)
(tajno glasovanje)

Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (Priloga 2)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2015)0358)


15.8. Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu (glasovanje)

Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu [2015/2112(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0359)

Govorili so

Anne-Marie Mineur je vložila ustni predlog spremembe po odstavku 80, ki je bil upoštevan.


16. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


17. Posledice sodbe Evropskega sodišča, ki je razveljavila odločbo o varnem pristanu z ZDA (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Posledice sodbe Evropskega sodišča, ki je razveljavila odločbo o varnem pristanu z ZDA (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Axel Voss v imenu skupine PPE, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli in Heinz K. Becker.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Nicola Caputo.

Govorila je Věra Jourová.

Razprava se je zaključila.


18. Razmere v Ukrajini (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Ukrajini (2015/2869(RSP))

Věra Jourová (članica Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Louis Aliot v imenu skupine ENF, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Sandra Kalniete, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi, Ryszard Czarnecki in Urmas Paet.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Andrej Plenković, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Mircea Paşcu, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina in Bogusław Liberadzki.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Marju Lauristin, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Zoltán Balczó in Notis Marias.

Govorila je Věra Jourová.

Razprava se je zaključila.


19. Antisemitizem, islamofobija in sovražni govor v Evropi (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000101/2015), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Antisemitizem, islamofobija in sovražni govor v Evropi (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)

Claude Moraes je predstavil vprašanje.

Věra Jourová (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Agustín Díaz de Mera García Consuegra v imenu skupine PPE, Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S&D, Jussi Halla-aho v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Beatrix von Storch, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Afzal Khan, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Vicky Maeijer v imenu skupine ENF, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Marijana Petir, Soraya Post, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă in Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Afzal Khan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Janusz Korwin-Mikke, Ivan Jakovčić, ki je podal osebno pripombo na govor predhodnika, Arne Gericke, Marek Jurek in Patricija Šulin.

Govorila je Věra Jourová.

Razprava se je zaključila.


20. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

László Tőkés, Caterina Chinnici, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Urmas Paet, Paloma López Bermejo, Konstantinos Papadakis, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Beatrix von Storch, Izaskun Bilbao Barandica, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák in Notis Marias.


21. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Gilles Pargneaux - A8-0275/2015
Jiří Pospíšil, Paloma López Bermejo, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins in Michaela Šojdrová.


22. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


23. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 26. do 29. oktobra 2015.


24. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gieseke, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Engström, Gabriel, Gierek, Herranz García, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Ruohonen-Lerner, Theocharous, Winkler Hermann, Woolfe


Priloga 1 - Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Priloga 2 - Imenovanje namestnika izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo.

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.

Pravno obvestilo