Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

10. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

LIBE

- Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) (N8-0078/2015 - C8-0313/2015 - 2015/0903(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (N8-0079/2015 - C8-0314/2015 - 2015/0904(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις

- Έκθεση σχετικά με την ασφαλή χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS), κοινώς γνωστών ως «μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων» (Unmanned Aerial Vehicles), στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (2014/2243(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

- Έκθεση σχετικά με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση: κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 23 του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων (2015/2052(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: José Blanco López (A8-0268/2015)

- Δεύτερη έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών ρύπων από οδικά οχήματα (COM(2014)0028 - C7-0027/2014 - 2014/0012(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Albert Deß (A8-0270/2015)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης που προορίζονται για μη οδικά κινητά μηχανήματα (COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής και την επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2014/2246(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά (2015/2089(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

- Έκθεση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

- Έκθεση σχετικά με την κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου και τρόποι ενίσχυσης των συστημάτων υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να προληφθούν μελλοντικές κρίσεις (2014/2204(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Charles Goerens (A8-0281/2015)

- Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

- Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

- Έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (2014/2257(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: György Schöpflin (A8-0284/2015)

- Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

- Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2015/2035(INL)) - επιτροπή AFCO - Εισηγήτριες: Danuta Maria Hübner, Jo Leinen (A8-0286/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτριες: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0298/2015)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου (COM(2015)0129 - C8-0086/2015 - 2015/0065(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πολωνία (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στο Βέλγιο (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Σουηδία (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους (COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Markus Ferber (A8-0306/2015)

- Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2015 (2015/2210(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (08806/1/2015 - C8-0260/2015 - 2014/0213(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου (09173/3/2015 - C8-0281/2015 - 2013/0246(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/EK για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (10788/2/2015 - C8-0294/2015 - 2013/0309(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου