Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0443(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0249/2015

Внесени текстове :

A8-0249/2015

Разисквания :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Гласувания :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 23/11/2016 - 10.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Протокол
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург

6. Емисии на някои атмосферни замърсители ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и за изменение на Директива 2003/35/ЕО [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Adam Gierek (докладчик по становището на комисията ITRE), Jan Huitema (докладчик по становището на комисията AGRI), Jens Gieseke, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Jahr, Seb Dance, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland и Annie Schreijer-Pierik.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller и Arne Gericke.

Изказаха се: Karmenu Vella и Julie Girling.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 28.10.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност