Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. spalio 28 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

7.1. Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai (balsavimas)
CRE

—   Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto III skirsnio dėl Komisijos asignavimų pakeitimų projektai;

—   Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ir X skirsnių dėl Europos Parlamento, Tarybos, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Europos Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto, Europos ombudsmeno, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir Europos išorės veiksmų tarnybos asignavimų pakeitimų projektai.

Pagal Sutartis tam, kad pakeitimų projektai būtų priimti, už juos turi balsuoti Europos Parlamento narių dauguma.

(Priimti pakeitimų projektai pateikiami priede „Priimti tekstai“.)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

Prieš balsavimą José Manuel Fernandes (pranešėjas) pasiūlė šiuos techninius pakeitimus:

Pastabos:

—   Biudžeto eilutė 04 02 64 „Jaunimo užimtumo iniciatyva“: į 1435 pakeitimą bus įtrauktos papildomos BUDG komitete priimtos pastabos dėl lyties, švietimo ir mokymų.

Sumos:

—   Biudžeto eilutė 11 06 62 01 „Mokslinės rekomendacijos ir žinios“ (478 pakeitimas): mokėjimai pakoreguojami ir sudaro 14 064 771 EUR;

—   Naujos biudžeto eilutės 18 04 01 01 „Programa „Europa piliečiams“ – Atminimo stiprinimas ir pilietinio dalyvavimo Europos Sąjungos lygmeniu gebėjimų didinimas“ ir 18 04 01 02 „Europos piliečių iniciatyva“ (1366 pakeitimas): pirmosios eilutės mokėjimai pakoreguojami ir sudaro 18 650 000 EUR (Vėl įrašomos biudžeto projekte numatytos sumos), o antrosios eilutės – 500 000 EUR;

—   Biudžeto eilutė 19 02 01 „Reagavimas į krizes ir kylančias krizes“ (995 pakeitimas): mokėjimai pakoreguojami ir sudaro 156 914 703 EUR;

—   Biudžeto eilutė 21 02 07 04 „Apsirūpinimo maistu bei mitybos saugumas ir tvarus žemės ūkis“ (1373 pakeitimas): mokėjimai pakoreguojami ir sudaro 89 783 000 EUR;

—   Biudžeto eilutė 21 02 07 05 „Migracija ir prieglobstis“ (1374 pakeitimas): mokėjimai pakoreguojami ir sudaro 28 114 291 EUR;

—   Biudžeto eilutė 24 01 07 „Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)“ (1389 pakeitimas): vėl įrašomos biudžeto projekte numatytos sumos sudaro 53 149 500 EUR siekiant atsižvelgti į rezervo sumą.

Pa\rlamentas patvirtino siūlomas korekcijas.

Kalbėjo:

James Carver.

Pierre Gramegna (einantis Tarybos pirmininko pareigas), po balsavimo, jis atkreipė dėmesį į Parlamento ir Tarybos pozicijų skirtumus ir pritarė tam, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 4 dalies c punktą būtų sušauktas Taikinimo komitetas.

Teisinis pranešimas