Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 28. oktobris - StrasbūraGalīgā redakcija

7.1. Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projekts — visas iedaļas (balsošana)
CRE

—   Grozījumu projekti Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projekta III iedaļā iekļautajām apropriācijām (Komisija);

—   Grozījumu projekti Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projekta I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX un X iedaļā iekļautajām apropriācijām (Eiropas Parlaments, Padome, Tiesa, Eiropas Revīzijas palāta, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Reģionu komiteja, Eiropas Ombuds, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un Eiropas Ārējās darbības dienests).

Līgumu noteikumos ir paredzēts — lai grozījumu projektus pieņemtu, par tiem ir jānobalso Eiropas Parlamenta deputātu vairākumam.

(Pieņemtie grozījumu projekti ir iekļauti “Pieņemto tekstu” pielikumā.)

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

Pirms balsošanas uzstājās José Manuel Fernandes (referents), ierosinot šādas tehniskas izmaiņas:

Piezīmes

— 04 02 64. pozīcija “Jaunatnes nodarbinātības ierosme”: grozījumā Nr. 1435 tiks ietvertas Budžeta komitejas pieņemtās papildu piezīmes par dzimumu, izglītību un apmācību;

Summas

— 11 06 62 01. pozīcija “Zinātniskie ieteikumi un informācija” (grozījums Nr. 478): maksājumu summa tiks noteikta EUR 14 064 771 apmērā;

— jauna 18 04 01 01. pozīcija “Eiropa pilsoņiem — Stiprināt vēsturisko atmiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas Savienības līmenī” un jauna 18 04 01 02. pozīcija “Eiropas pilsoņu iniciatīva” (grozījums Nr. 1366): maksājumu summa tiks noteikta EUR 18 650 000 apmērā (budžeta projekta atjaunošana) pirmajā pozīcijā un EUR 500 000 apmērā otrajā pozīcijā;

— 19 02 01. pozīcija “Reaģēšana krīzes gadījumā un iespējamas krīzes” (grozījums Nr. 995): maksājumu summa tiks noteikta EUR 156 914 703 apmērā;

— 21 02 07 04. pozīcija “Pārtikas un uztura nodrošinājums un ilgtspējīga lauksaimniecība” (grozījums Nr. 1373): maksājumu summa tiks noteikta EUR 89 783 000 apmērā;

— 21 02 07 05. pozīcija “Migrācijas un patvēruma jautājumi” (grozījums Nr. 1374): maksājumu summa tiks noteikta EUR 28 114 291 apmērā;

— 24 01 07. pozīcijā “Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)” (grozījums Nr. 1389) tiek atjaunots budžeta projekts, un finansējums tiks noteikts EUR 53 149 500 apmērā, lai ņemtu vērā rezervē iekļauto summu.

Parlaments pieņēma ierosinātās izmaiņas.

Uzstāšanās

Uzstājās James Carver.

Pēc balsošanas uzstājās Pierre Gramegna (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs), norādot uz atšķirībām Parlamenta un Padomes nostājās un paužot piekrišanu tam, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 4. punkta c) apakšpunktu tiek sasaukta Samierināšanas komiteja.

Juridisks paziņojums